EZ Energieagenda naar 2050

EZ Energieagenda naar 2050

EZ Energieagenda naar 2050
Op 7 december kwam het Kabinet de Energieagenda: een schets van de route naar CO2-arme energievoorziening in 2050.

Op 7 december kwam het Kabinet de Energieagenda: een schets van de route naar CO2-arme energievoorziening in 2050.

De Energiekaart zet de hoofdpunten onder elkaar.

Routekaart tot 2023

Minister Kamp: ‘De transitie naar een CO2-arme energievoorziening is definitief ingezet, er is geen weg terug. We moeten ons realiseren dat de omschakeling naar een CO2-arme economie grote investeringen vereist. Het kabinet zet in op beleid waarmee de energietransitie kosteneffectief gemaakt kan worden. De kostenbesparing die gemaakt is bij wind op zee heeft al laten zien dat dit mogelijk is.’

 • Geleidelijke en tijdige overgang
  Als we de ontwikkeling in de periode 2013 en 2023 doorzetten, groeien we in een geleidelijk tempo toe naar een CO2-arme economie in 2050. Dan behalen we het maximale rendement uit de noodzakelijke investeringen en krijgt ons innovatieve bedrijfsleven de beste kansen op de Europese- en wereldmarkt.
 • Energiebesparing, minder aardgasgebruik en meer investeringen in hernieuwbare energie
  Een breed pakket aan maatregelen wordt ingezet om dit te bereiken:
 • duurzaam verwarmen (en koelen) van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen
 • een belangrijke besparing is o.a. te behalen door het laten vervallen van de wettelijke verplichting voor aansluiting van huizen en gebouwen op het gasnetwerk.
 • ook worden er niet meer automatisch nieuwe gasnetten aangelegd voor nieuwbouwwijken.
 • En ook de bron van energie gaan we verder verduurzamen: stroomopwekking van windmolens op zee is succesvol en zal de komende jaren verder worden uitgebreid, ook met windparken die verder uit de kust liggen.

Routekaart na 2023

 • Vervoer
  • Het aantal volledig elektrische auto’s en auto’s op waterstof zal verder toenemen en het is de ambitie vanaf 2035 alleen duurzame auto’s in Nederland te verkopen.
  • De spoorsector zal volledig overschakelen op groene stroom.
  • Vanaf 2025 maken nieuwe OV-bussen gebruik van hernieuwbare energie of biobrandstof.
  • Om het fietsen aantrekkelijker te maken komen er meer veilige fietsverbindingen en een extra impuls voor fietsenstallingen in steden.
  • Het wegtransport zal moeten overschakelen van fossiele naar biobrandstoffen en zuinigere  motoren.
  • Ook de luchtvaart zal moeten overgaan op CO2-arme brandstoffen en zal efficiënter moeten vliegen.
 • Industrie
  • De overheid zet krachtig in op energiebesparing door de industrie. Productieprocessen moeten veranderen zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. De CO2 die toch nog wordt geproduceerd kan worden opgeslagen in lege aardgasvelden in de Noordzee.
 • Burgers betrekken
  Voor consumenten die zelf energie opwekken wordt het aantrekkelijker de energie op te slaan en te verkopen op momenten dat de vraag naar energie groot is.
  Opslag maakt het ook mogelijk de energie te gebruiken op het moment dat de consument zelf nodig heeft, bijvoorbeeld in de avonduren.

Financiering

Er bestaan verschillende berekeningen over de kosten die gemoeid zijn met de energietransitie. Vanwege de grote verschillen hiertussen is uitgebreider onderzoek noodzakelijk. Daarbij zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden voor financiering van de benodigde investeringen.

De eerste uitkomsten daarvan worden medio 2017 verwacht. Uitgangspunt is dat de energietransitie betaalbaar blijft voor burgers en bedrijven.

 

  Greenpeace in het NRC: Het ontbreekt in de energieagenda aan concrete doelen voor wind en zon in 2030. En wij eisen de sluiting van alle kolencentrales voor 2020.

  Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het beleid dat het Kabinet voorstaat is consequent, waarbij het vasthoudt aan sturing op CO2-reductie via het ETS en het stimuleren van duurzame energie wil verbreden naar CO2-reductie. Verstandig ook door maatwerk in te stellen, gekoppeld aan het gebruik van de energie. De industrie heeft immers andere uitdagingen dan de elektriciteitsvoorziening, de transportsector en de gebouwde omgeving.”

  Kamerlid Stientje van Veldhoven: Het is onmogelijk om de CO2-uitstoot aan te pakken zonder kolencentrales te sluiten.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties