Ecovat Netbalanceringssysteem

 • looptijd: 2014 - 2017
 • locatie: Uden,
 • functie: Energieopslag

Ecovat is een ondergronds warmteopslag systeem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. Het systeem omvat een collectieve net-balancering door elektrisch–thermische conversie en energieopslag.

Doel: opslag en conversie (toepassing)

Ecovat

Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling.

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Netbalancering

Door het opslaan van warmte of koude in tijden van overschot voor inzet in tijden van schaarste, wordt onafhankelijkheid van het net gecreëerd. Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet terug geleverd aan het energienet, maar wordt deze opgeslagen of (lokaal) verkocht.

Energiepieken

Bij een piekbehoefte hoeft er geen beroep te worden gedaan op het energienet, maar dit kán wel. De eigenaar van het Ecovat® energy storage system heeft de keuze om wel of niet gekoppeld te zijn aan het energienet, om zo optimaal gebruik te maken van vraag en aanbod van duurzame energie. Het risico van stijgende energiekosten wordt geëlimineerd.

Video

Subsidie: TKi systeemintegratie via RVO

Gepatenteerd

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Productielocatie voor betonnen bekisting van de vaten

Ecovat kondigde op 22 augustus 2017 aan te starten met een nieuwe productielocatie voor prefab betonelementen in Oss.

Hendriks Precon is leverancier voor stalen prefab betonmallen en infra bekistingen. Het voordeel van een stalen bekisting is de vormvastheid van de mal.  Met deze kist krijgt Ecovat de beschikking om 3 stuks prefab elementen per dag compleet te kunnen produceren.

Samenwerkende partners in dit pilotproject zijn Ecovat, Universiteit Twente en Saxion Hogeschool, VITO 

Subsidie: TKI EnerGO en TKI systeemintegratie

Partners: 

Gepatenteerd

De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Ecovat Netbalanceringssysteem
 1. Een werkend prototype en demonstratiemodel van een Ecovat, gekoppeld aan elektrisch energievoorziening middels een hybride smart micro grid  voor een bestaand kantoorgebouw.
 2. Een slimme controller om de koppeling met de elektriciteitsmarkt op een zo optimaal mogelijke manier te kunnen maken, en tot de laagste kosten voor energie te komen.

Grootschalige productielijn

Met het opstarten van de productielijn wordt een begin gemaakt met grootschalige uitrol. In de fabriek in Oss zijn er de volgende productiestappen bij het samenstellen van de isolatiepanelen:

 • De isolatiepanelen worden gemaakt van Foamglas
  Foamglas is een duurzaam isolatiemateriaal wat bestaat uit gerecycled glas.
 • Het isolatiepaneel wordt met een vacuümzuiger van de productietafel getild
  De vacuümzuiger is geleverd door Aerolift heeft een kantelvoorziening waarbij het isolatiepaneel in de lucht kan worden gekanteld. Dit is nodig omdat de isolatiepanelen verticaal in de stalen bekistingsmal worden geplaatst. Het vacuüm kan worden opgeheven zodra het isolatiepaneel op zijn juiste positie staat.
 • Het vooraf gefabriceerd wapeningsnet wordt geplaatst in de bekisting waarna de kist hydraulisch wordt gesloten. Het zelf verdichtende beton kan daarna worden gepompt in de stalen bekisting.
 • Met het bovenstaande productieproces kunnen 3 complete elementen per dag worden geproduceerd, genoeg voor projecten van een grootte van 200 tot 1000 woningen.

Ecovat Total Energy System

Collectieve elektrische & thermische energie opslag

Ecovat

Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. 

Aanleiding demonstratie

Met de huidige bekende thermische opslagsystemen kan slechts over korte periodes energie worden opgeslagen of is de realisatie niet rendabel genoeg. Het Ecovat energieopslagsysteem is hierbij de missing link: betaalbare thermische energieopslag over de seizoenen heen. 

Doel demonstratie

Het uiteindelijke doel van het demonstratiemodel is een gebiedsgebonden total energy system, bestaande uit een opslagvat voor thermische energie, gekoppeld aan een hybride smart micro grid.

Door op een slimme manier gebruik te maken van power-to-heat wordt waarde gecreëerd op meerdere fronten:

 • het goedkoop inkopen van energie op de wholesale markt op momenten dat een overvloed aan duurzame energie beschikbaar is
 • het landelijke elektriciteitsnet ondersteunen door te reageren op prikkels uit de onbalansmarkt
 • géén elektrische energie in warmte om te zetten op de momenten dat het net zwaar belast is, of de prijzen hoog zijn

Op deze momenten wordt gebruik gemaakt van de opgeslagen warmte uit het Ecovat. Uiteindelijk leidt dit tot een 100% duurzame energievoorziening op gebiedsniveau (denk aan een woonwijk van 200-400 woningen).

 

Ecovat Controller Software

Ecovat Tuinbouw Netbalanceringssysteem

Onderzoek ism gemeente Den Haag

Uitvoerings-technische haalbaarheid op de locatie:

 1. Ondergrond
  Onderzocht moet worden welke bodemgesteldheid ter plaatse aanwezig is De bodemgesteldheid bepaalt in eerste instantie de bouwmethode. Bij zand en grind, kan de “soilmix” techniek worden toegepast, terwijl bij klei uitgeweken zal worden naar de “verbuisde palen-methode” . Dit heeft zowel technische als economische consequenties. Ook de waarde van de uitkomende grond tijdens de bouw heeft economische consequenties. (wit zand en grind kunnen waardevol zijn, terwijl vervuilde grond een kostenpost oplevert).
 2. Grondwaterstand
  De bovenzijde van het Ecovat thermisch opslagvat moet worden gepositioneerd op gelijke hoogte met het laagste grondwaterniveau. Indien het grondwaterniveau op locatie erg laag is moet het vat worden voorzien van een bodem en wordt geen gebruik gemaakt van natuurlijk grondwater als opslagmedium, maar van in het vat gepompt water. (wij verwachten dit in den Haag niet, maar is wel zeer lokatiegebonden).
 3. Locatie.
  Welke locatie voor de ondergrondse bouw van een Ecovat thermisch opslagvat is het meest geschikt en haalbaar (criteria: veiligheid, logistiek tijdens de bouw, bereikbaarheid, centraal

Resultaat

Het resultaat van het project is enerzijds een uitgewerkt plan voor toepassing van dit nieuwe concept voor een concrete woonwijk (gebied Loolaan den Haag)en daarnaast levert het project een duidelijk beeld van:

 1. De concrete haalbaarheid voor de betreffende locatie
 2. De consequenties voor (lokale) regelgeving en beperkingen (Bestemmingsplan, vergunningen etc.)
 3. De benodigde en gewenste configuratie van opwekkingsapparatuur (PVT), opslag (omvang, laad-en ontlaadsnelheid) en afgiftesysteem
 4. Het draagvlak bij de eindgebruikers/afnemers van energie
 5. Een vergelijking zowel op duurzaamheid als economische haalbaarheid met alternatieve systemen voor de locatie
 6. De invloed op de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente ’s-Gravenhage
 7. And last but not least
  een algemeen beeld welke voordelen met het concept bij landelijke en internationale uitrol te behalen zijn en welke procesaanpak en randvoorwaarden daarbij van belang zijn.

Ecovat

  Ing. A.W. (Aris) de Groot   http://www.ecovat.eu/    info@ecovat.eu    +31 413 33 41 41