Energietransitieplan Loppersum

  • looptijd: 2017 - 2021
  • locatie: Loppersum,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Er is een energietransitieplan opgesteld dat het dorp Loppersum verder moet verduurzamen. Dit project gaat het huidige verbruik van gas en elektriciteit van de inwoners in beeld brengen en hen hulp bieden bij energiebesparing en duurzame energieopwekking (vooral via zonnepanelen).

Ook is er in het plan aandacht voor de ontwikkeling van groen gas en een lokaal warmtenet.

Het plan is een pilot en moet een voorbeeld zijn voor de verduurzaming van andere dorpen in Groningen.

Pilot Energietransitieplan

De pilot is een opdracht van de stuurgroep Energietransitie, waarvan de Nationaal Coördinator Groningen voorzitter is. Het Energietransitieplan sluit aan op de ambities van het Milieubeleidsplan 2017-2020 van de gemeente en het Programma Energietransitie van de provincie Groningen.

Gedeputeerde Nienke Homan: “We hebben dit plan ontwikkeld waarmee we op basis van data, een energiecoöperatie én schone energie het dorp Loppersum energieneutraal maken.

Met deze aanpak kunnen we ieder dorp of wijk energieneutraal maken!”

Programmalijnen

In de intentieovereenkomst zijn zes programmalijnen benoemd:

  1. Energie-omgevingsplan
  2. Nulmeting en monitoring
  3. Duurzaam wonen
  4. Kansen voor wind
  5. Groen gas voor de regio
  6. Warmtenet

NOM

In Loppersum worden ook 1800 huizen aardbevingsproof en energieneutraal gemaakt. Deze pilot versterkt de ingezette lijn van het dorp om energieneutraal te worden.

Projectpartners

Gemeente Loppersum, provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen, Enexis, Enpuls, Rabobank Noord-Groningen, Energysense, HanzehogeschoolEntrance, Buurkracht Team Loppersum, LOPEC, de Loppersum Energie Coöperatie, Groningen Woont Slim, Gasunie, Waterbedrijf Groningen, GrEK, Natuur- en Milieu Federatie Groningen, TNO.

Partners: 

Energietransitieplan Loppersum

Resultaten

Slimme transformator Enexis regelt effecten zonne-energie in Loppersum

Deze slimme transformator is geen oplossing om overbelasting op zonnige dagen te voorkomen want in het laagspanningsnet is juist het opdrijven van de spanning door zelfopwekkers het probleem. In tegenstelling tot de huidige transformatoren, die allemaal in een vaste overzetverhouding staan ingesteld, heeft deze trafo een automatische regeling om de spanning aan de laagspanningskant binnen de grenzen te houden.

Beoogde resultaten

Energie-omgevingsplan

In het EOP wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige energieverbruik en -opwekking (gas en electra) is en wordt het verbruik geanalyseerd t.o.v. de opbouw van het dorp. Het EOP biedt een potentie beschouwing die inzichtelijk maakt welke mogelijkheden er zijn voor de productie van duurzaam geproduceerde energie, passend bij het verbruik en de mogelijkheden binnen het net. Het EOP beschrijft de mogelijke transitiepaden en vormt daarmee de basis voor de uitvoering van het Energietransitieplan.

Nulmeting en monitoring

Binnen programmalijn 2 wordt gewerkt aan het invullen van een goede nulmeting en heeft daarmee een directe link met programmalijn 1. Partijen binnen programmalijn 2 richten zich met name op het monitoren van de effecten van het Energietransitieplan. Zij doen dit zoveel mogelijk met reële data te verkrijgen uit diverse bronnen.

Duurzaam wonen

In programmalijn 3 is de inspanning gericht op de inzet van energiebesparing en duurzame opwek bij de inwoners van Loppersum. Enerzijds door bewustwording van de mogelijkheden (technisch en financieel) door inzet van het Buurkrachtteam Loppersum die inwoners gaat informeren over de mogelijkheden. Anderzijds door het ontzorgen bij het daadwerkelijk nemen van maatregelen door Groningen Woont Slim.

Kansen voor wind

LOPEC is de lokale energiecoöperatie die inmiddels haar eerste zonneproject gerealiseerd heeft. Zij wil haar leden en dorpsinwoners blijvend lokale alternatieve energiebronnen aanbieden en wil naast verdere ontwikkeling van zonprojecten ook het draagvlak onderzoeken voor duurzame energie uit wind.

Groen gas voor de regio

In de directe omgeving van Loppersum wordt momenteel geen groen gas geproduceerd. In deze programmalijn willen Gasunie en Enexis onderzoeken of er in de directe omgeving potentie aanwezig is en of deze tot ontwikkeling kan komen. Daarbij wordt direct ook gekeken naar de mogelijke afzet en toepassing in Loppersum.

Warmtenet

De gemeente Loppersum heeft in de aanloop naar het Energietransitieplan een eerste haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een lokaal warmtenet. Deze zou gevoed moeten worden vanuit een duurzame energiebron (vooralsnog biomassa) en kan meerdere gebouwen en voorzieningen verwarmen. Dit haalbaarheidsonderzoek vraagt een nadere uitwerking voordat het in ontwikkeling wordt gebracht.

daar is het nog te vroeg voor

Gemeente Loppersum

  Bé Schollema   Loppersum.nl    b.schollema@loppersum.nl    0596-54 82 00