Hoogspanning Eemshaven 380 kV

 • looptijd: 2007 - 2018
 • locatie: Eemshaven,
 • functie: Gebouwde Omgeving
Hoogspanning Eemshaven 380 kV
Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is sprake van een smaller magneetveld in vergelijking met de bestaande verbindingen. Dat geldt zowel voor de masten met een enkele 380 kV verbinding en bij masten waarbij een 380 kV en een 110 kV verbinding worden gecombineerd.

Hoogspanning Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten 380 kV.

TenneT wil een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aanleggen tussen station Eemshaven Oudeschip en station Vierverlaten (EOSVVL).

Hoogspanning wordt vervangen

TenneT wil de huidige masten vervangen door masten met een compacter magneetveld (Wintrack masten). De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en de 110 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten.

Door verbeteringen van het voorgenomen tracé, dat ruwweg het oude 220kV-trace volgt, wordt de totale lengte van de hoogspanningsverbindingen tien kilometer korter.

Proces

Begin 2008 Start overleg met betrokken provincies. Vanaf 2009 regulier overleg met alle betrokken overheden.

 • Publicatie voornemen project 25 augustus 2009
 • Startnotitie ter inzage gelegd. Het gaat dan nog over het hele gebied tussen de Eemshaven en Diemen.
 • Voorkeursalternatief 13 juli 2012
 • Eerste voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd. Betreft een tijdelijke ruimtelijke reservering voor het project, dat teruggebracht is in omvang: van de Eemshaven tot Ens.
 • 2013/2014 Verdere voorbereidingsbesluiten.
 • Procedurefase: Formele besluiten
 • Najaar 2016 Afronding onderzoek naar al dan niet gedeeltelijke ondergrondse aanleg van het tracé.
 • Medio 2017 Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage.
  Na verwerking inspraak definitieve besluiten.
 • Beroepsfase 2017-2018
  Bij beroep uitspraak Raad van State.
 • Realisatiefase 2018 – 2020 Afhankelijk van uitspraak Raad van State: bouwfase.

Samenwerkende partners

 • Gemeenten: Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Winsum, Zuidhorn
 • Provincie: Groningen
 • Waterschap: Waterschap Noorderzijlvest
 • Omgevingsdienst Groningen
 • Werkorganisatie DEAL-gemeenten
 • Rijkswaterstaat

Overige betrokkenen

 • Grondeigenaren
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Groningen Seaports
 • ProRail
 • Initiatiefnemer: TenneT

Contact

Gerrit Boudewijn (projectleider TenneT)

Subsidie: Rijk

Partners: 

Nut en Noodzaak

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties in het net.

Eemshaven (Oudeschip)-Vierverlaten 380kV draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Ze vervangt de bestaande 220 kV-verbinding.

De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dat is onder meer van belang voor het transport van duurzame energie.

Verder maakt de verbinding toekomstige ontwikkelingen in toenemende transportbehoefte mogelijk. Op termijn neemt de behoefte aan transportcapaciteit verder toe. De verbinding wordt daarom gerealiseerd als twee circuits 380 kV-verbinding, die kan worden uitgebreid tot maximaal 4 circuits van 380 kV. TenneT zal masten en fundaties voorbereiden op deze uitbreiding.

 

Hoogspanning Eemshaven 380 kV

TenneT bouwt bij het bestaande hoogspanningstation een nieuw 380kV-station. Hier wordt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Eemshaven op aangesloten. De nieuwe 380 kV-verbinding gaat de bestaande 220 kV-verbinding vervangen en zorgt voor een grotere transportcapaciteit van elektriciteit vanaf Eemshaven naar station Vierverlaten.

Gasleiding

Op het terrein waar het nieuwe 380 kV-station moet komen, ligt een hogedruk gasleiding. De leiding is belangrijk voor de levering van gas aan 25 duizend huishoudens en veel bedrijven in Noordwest Groningen. Enexis verlegt de gasleiding, net als 17 elektriciteitskabels. Deze kabels zorgen samen voor  de elektriciteitstoevoer naar 30.000 huishoudens in de omgeving. De te verleggen glasvezelkabel is in beheer bij Ziggo.

Willem Roeterdink, projectleider EZ

“Belangrijkste onderwerp momenteel is de meerwaarde van gedeeltelijke ondergrondse aanleg. Op verzoek van de omgeving heeft onze minister aan Tennet gevraagd om na te gaan of ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspanningsverbinding meerwaarde heeft, en of dat opweegt tegen de meerkosten die hiermee zijn gemoeid.

Afwijkingen van het plan

Het voorgenomen trace volgt grotendeels het tracé van de bestaande 220 kV verbinding. Op enkele plaatsen wijkt het af:

 • Bij Eemshaven om woningen te ontwijken en ruimtelijke ontwikkelingen in de Eemshaven zo min mogelijk te belemmeren;
 • Bij Bedum loopt de verbinding noordelijker dan de bestaande verbinding. Zo wordt de afstand van de nieuwe hoogspanningsverbinding tot woningen en het bedrijventerrein groter;
 • Vanaf “De Brillerij” tot aan de het hoogspanningsstation Vierverlaten combineert de nieuwe verbinding met de bestaande 110 kV verbinding. Combineren houdt in dat de draden van de 110 kV worden bijgehangen in de masten van de nieuwe 380 kV verbinding. De 110 kV verbinding tussen ‘De Brillerij’ en Vierverlaten zal na ingebruikname van de nieuwe verbinding worden afgebroken.

TenneT wil de huidige masten vervangen door masten met een compacter magneetveld (Wintrack masten). De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en de 110 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten.

Wintrack masten

De nieuwe 380 kV verbinding wordt gebouwd met een nieuw type mast: Wintrack. Deze mast bestaat uit twee pilaarvormige palen en heeft als groot voordeel dat de draden er zó in gehangen kunnen worden dat de verbinding landschappelijk een rustiger beeld geeft. Daarnaast is sprake van een smaller magneetveld in vergelijking met de bestaande verbindingen. Dat geldt zowel voor de masten met een enkele 380 kV verbinding en bij masten waarbij een 380 kV en een 110 kV verbinding worden gecombineerd.

De masten staan gemiddeld zo’n 350 meter uit elkaar en zijn gemiddeld 55 meter hoog. Hoe hoog masten precies zijn en hoe ver ze uit elkaar staan, hangt ook van de omgeving af. Zo moeten masten aan de kant van een rivier vaak hoger zijn, zodat schepen veilig onder de verbinding door kunnen.

Door verbeteringen van het voorgenomen tracé, dat ruwweg het oude 220kV-trace volgt, wordt de totale lengte van de hoogspanningsverbindingen tien kilometer korter.

TenneT

  Johan Janssen   http://www.tennet.eu/nl/    johan.janssen@tennet.eu    0800 83 66 388