Intelligent Netwerk Zeewolde

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Zeewolde,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In Zeewolde is het initiatief genomen om te komen tot een slim energie netwerk voor de elektriciteitsvoorziening.

Het samenwerkingsverband werkt onder de naam INZET (intelligent netwerk Zeewolde en Energietransitie).

Doel Zeewolde

Het doel van INZET was om zoveel mogelijk lokaal gebruik te maken van lokale duurzame energie.

Met de proeftuin kregen de projectpartners meer inzicht in het balanceren van vraag en aanbod van energie.

Onderzochte oplossingen voor balans op het net:

 • inzet van buffering van biogas
 • in combinatie met vraagsturing via het EMS

Huishoudens en bedrijven zijn aangesloten op het intelligente netwerk. De intelligentie wordt gebruikt om aan de vraagkant te sturen op basis van:

 • beschikbare energie
 • dynamische prijsvorming
 • en uiteraard de persoonlijke uitgangspunten van de individuele consument

Naar verwachting zal 50% van de energievraag bij huishoudens en 33% bij bedrijven op den duur, stuurbaar zijn.

Via de coöperatie Zeenergie kan de consument mee investeren in duurzame energieopwekking. Naar verwachting wordt de prijs voor 100% duurzame stroom van eigen bodem per kWh tot 3-5 eurocent lager voor de consument en zullen de producenten een gelijk deel meer ontvangen.

Subsidie

Het betreft hier een IPIN (IPINS01002 ) subsidieproject uitgegeven door RVO.

Partners

Samenwerkende partners in dit project zijn: Laborelec NLAllianderZeenergie, Cofely, Raedthuys, LEON Zeewolde, met medewerking van gemeente Almere, gemeente Zeewolde en provincie Flevoland.

Coöperatie? Ben je op zoek naar meer kennis?

Veel coöperatie initiatieven bloeien, maar ervaren knelpunten op uiteenlopende gebieden. HIER Opgewekt verzamelt kennis over:

 • ledenwerving
 • ondernemerschap
 • backoffice
 • technieken
 • wet- en regelgeving
 • financieringsmogelijkheden

Link naar HIER Opgewekt

Subsidie: RVO IPINS01002

Partners: 

Energiemanagement

 • Met intelligente software werd een voorspelling gemaakt van de momenten van de overbelasting.
 • Daarnaast werden een tiental audits uitgevoerd bij industriele bedrijven en hebben uiteindelijk zes bedrijven deelgenomen aan een daadwerkelijke proef.
 • Hierin reduceerden ze hun afname van het elektriciteitsnet op momenten dat de transformator zwaar belast was.
 • Daarnaast werd een actoranalyse en een business case uitgewerkt.

 

 • Bufferen op middenspanningsniveau, om lokaal gebruik van zon en wind mogelijk te maken, is lastig te realiseren, zowel qua business case als qua het samenwerkingsproces met alle stakeholders.
  • Door organisatie van onderop (via cooperatie) kwam het initiatief toch van de grond
 • Het voorkomen of uitstellen van netverzwaringen zoals transformatoren hangt niet alleen af van piekbelasting, maar ook van de hoeveelheid energie die door de asset gaat.
  • Hieruit concluderen we dat alleen Demand Response niet genoeg is voor een dergelijk uitstel.
  • Indien de congestie downstream is (van HS naar MS) is het tevens belangrijk dat de absolute hoeveelheid getransporteerde energie omlaag gaat, zodat de transformator kan afkoelen.
  • Een combinatie van Demand Response en het installeren van zonne- en/of windenergie  bij het bedrijventerrein leidt wel tot het beoogde resultaat.
 • We concluderen, dat dit financieel mogelijk is, echter de netbeheerder mag de deelnemende bedrijven binnen de huidige regelgeving niet vergoeden.

Wet- en regelgeving

Technisch staat er niets meer in de weg, maar stimulansen zijn er niet.

Oproep aan overheid om via wet- en regelgeving verdienmodellen rond flexibiliteit mogelijk te maken.

Vraagsturing mogelijk

 • Kun je de energievraag sturen en zo meer duurzame energie lokaal gebruiken? Jazeker.
  Technisch gezien staat er niets in de weg.
  Buffering, opslag, smart grids – de oplossingen bestaan allemaal al. Alleen is het resultaat voor een groot deel afhankelijk van menselijk handelen.
 • Doen ze daadwerkelijk wat je vraagt? Schakelen ze de koeling ook echt uit?
 • Daarvoor ontbreekt nu een financiële trigger.
 • Flexibiliteit heeft in het huidige energiesysteem nog geen waarde. Alles is gericht op het maximaliseren van de productie. Het gebruik van de energie krijgt veel minder aandacht.
 • Daardoor is het potentieel voor vraagsturing nu beperkt.

Dat is niet het resultaat waar we op hoopten, maar misschien wel nodig om ogen te openen.

 • Er wordt veel geroepen over vraagsturing, maar de praktijk maakt die belofte nog niet waar. We roepen de overheid op om de wet­ en regelgeving aan te passen. Pas dan kunnen we verdienmodellen ontwikkelen rondom flexibiliteit

Speciaal voor coöperaties

Het project Zeewolde is een project geworden waarin veel geïnvesteerd is door de coöperatie. In tijd, in het bepalen van haalbare doelen, in werken aan vertrouwen, in samenwerking met de netbeheerder.

Wil je als coöperatie leren van dit project en van andere coöperaties?

Klik dan op deze link die je doorzet naar HIER Opgewekt. Je vindt er verslagen, interviews en presentaties naar aanleiding van het Evenement HIER opgewekt 2015.

De ontwikkelde producten/diensten zijn

 • een tool om congestie te voorspellen
 • een stuursoftware om flexibele processen bij klanten op een veilige manier te sturen
 • een concept om de kosten/baten analyse te maken van de vergelijking tussen netverzwaring enerzijds en Demand Response anderzijds

Wil je meer informatie? Download de factsheets bij ‘Projectdocumenten’

Alliander

  Martijn Bongaerts   alliander.com    Martijn.Bongaerts@alliander.com    06 27024513