Interface: living lab voor Flex

  • looptijd: 2016 - 2018
  • locatie: Eindhoven,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex
INTERFACE Strijp-S
INTERFACE Demoproject systeemintegratie Strijp-S

INTERFACE richt zich op systeemintegratie in de energievoorziening. Ofwel: hoe kunnen we in een stedelijke omgeving energienetten in elkaar verknopen.

Projectgebied: Strijp Eindhoven

Door energiesystemen te integreren, kunnen vroegere productielocaties van Philips in Eindhoven energie neutraal worden gemaakt. Strijp-R, Strijp-S, Strijp-T zijn hiervoor een ideaal ‘living lab’. Alle randvoorwaarden zijn hier aanwezig om te experimenteren en te demonstreren.

Interface living lab

Het project wil in Strijp een ‘living lab’ scheppen voor het integreren van systemen voor de energievoorziening. Dit gebeurt samen met alle betrokkenen, inclusief de eindgebruiker. Vervolgens kan dit concept worden uitgerold over de hele stad.

INTERFLEX

Het initiatief heeft in januari 2017 al geresulteerd in de start van een Europees demonstratieproject, INTERFLEX.

Netbeheerder Enexis is de trekker. Centraal in dit project staat de slimme integratie van elektrische mobiliteit in het elektriciteitsnet en de mogelijkheden die dit biedt voor gebruikers, de netbeheerder en andere betrokkenen.

Samenwerkende Partners

Enexis, Gemeente Eindhoven

 

Interface: living lab voor Flex is een van de Green Deal Smart Cities projecten.

 

Subsidie: Green Deal Smart Cities

Partners: 

INTERFACE Strijp-S

Demonstratieproject ‘integratie van elektrisch vervoer in het elektriciteitsnet´is inmiddels gestart door Enexis (jan. 2017)

Het project INTERFACE is ontwikkeld op een aantal pijlers:

  1. Sociale beweging: organiseren van activiteiten om co-creërend draagvlak, initiatief en lokale participatie te realiseren
  2. Technologie: systemen koppelen en de werking bewaken of aansturen
  3. Business cases: integratie combinaties met een goede baten en kosten verhouding

 

Technische inventarisatie

De technische inventarisatie is al door een student van de TU/e onderzocht. Op basis hiervan zijn de huidige warmte-, gas- en elektranetten gevisualiseerd. Op basis van gespreksrondes met de infrabeheerders blijkt dat dertig procent van het jaarlijkse energieverbruik in het gebied uit opslag van warmte en elektra valt te halen. De mogelijkheden van opslag en connecties zijn verkend en vastgelegd in een eerste weergave.

Er is nu een eerste verkenning voor de voormalige Strijp-gebieden R, S, T en V gemaakt uit welke infra-items de locatie kan bestaan. Men streeft naar dertig procent slimme lokale opslag van warmte en elektra. Op 14 februari 2017 is dit voorstel gepresenteerd aan het INTERFLEX team.

 

Sturing is schakel tussen technisch ontwerp en uiteenlopende doelgroepen (bewoners, gebruikers, initiatiefnemers) met bovendien verdeeld eigenaarschap.

Schakelen tussen ontwerp en mensen In omgevingen met verschillende betrokkenen en een verdeeld eigenaarschap, is het van belang om het proces van sturing vanaf het begin goed op te zetten. Het benoemen van noodzakelijke- en aanwezige competenties is dus essentieel.

Deze uitdagingen vergen veel stuurmanskunst en specifieke competenties. Deze sturing is de schakel tussen het technisch ontwerp en de bewoners, gebruikers en initiatiefnemers. Inzicht in de rol, positie en mogelijkheden van betrokkenen is een ander belangrijk punt.

Er is behoefte aan inzicht op verschillende schaalniveaus: van het individuele gebouw tot gebouwcomplexen en de wijk in zijn geheel. Waar versterken de verschillende initiatieven elkaar en waar zitten ze in elkaars vaarwater? Instrumenten als stakeholdermapping, krachtenveldanalyse en diepte-interviews kunnen duidelijkheid en richting geven.

In Strijp-T gaat het zowel om de ontwikkeling van individuele gebouwcomplexen als de mogelijke samenhang in energielevering en energiegebruik waaronder gezamenlijke warmteopslag waar een projectvoorstel voor komt.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14