Kennisplatform Anders Laden

 • looptijd: 2017 - 2020
 • locatie: Utrecht,
 • functie: Mobiliteit en Transport

Kennisplatform Anders Laden onderzoekt of er alternatieven zijn voor het toenemend aantal laadpalen en -borden, die ons straatbeeld beïnvloeden. 

Vraag

Op dit moment zijn er ruim 28.000 publieke laadpunten in Nederland. In 2020 zouden dat er 70.000 moeten zijn. Het betekent dat er in de straat steeds meer laadpalen en borden komen. De vraag is of dit anders kan. Zijn er alternatieven?

Kennisplatform Anders Laden

Dit innovatieve kennisplatform brengt kennis samen over de mogelijkheden van alternatieve laadoplossingen in de praktijk. Waardevolle ervaringen worden verzameld en gedeeld. Uiteenlopende pilots bij gemeenten geven verrassende inzichten:

 1. Gemeente Amsterdam doet verkennend onderzoek naar het aansluiten van oplaadpalen op gemeentelijke objecten als een perscontainer, een rioolgemaal, brug of kantoor.
 2. Gemeente Arnhem onderzoekt het plaatsen van gecombineerde licht- en laadmasten in een nieuw te ontwikkelen buurt.
 3. Gemeente Venlo verkent het integreren van oplaadpunten in de stoep.

Wat levert deelname aan het platform een gemeente op?

 1.  Een overzicht van alternatieve laadoplossingen met hun belangrijkste kenmerken.
 2. Inzicht in aandachtspunten en mogelijkheden van geteste oplossingen bij implementatie van pilots
 3. Randvoorwaarden bij implementatie van alternatieve laadoplossingen per thema (juridisch, technisch, financieel en organisatorisch)
 4. Een relevant netwerk en sparringpartners.

Expertgroep Kennisplatform Alternatief Laden

Het NKL kennisplatform Alternatief Laden wordt gevoed en ondersteund door een expertgroep vanuit markt, overheid en wetenschap. Ingebrachte kennis wordt breed gedragen en komt uit onafhankelijke bron. De Expertgroep wordt gesteund door een betrokken klankbordgroep bestaande uit deelnemende gemeenten en ambassadeurs.

Kosten en ruimte besparen met alternatieve laadoplossingen

Om kosten en ruimte te besparen hebben zowel gemeenten als marktpartijen interesse in alternatieve laadoplossingen voor elektrisch vervoer. Een alternatief waarbij de publieke laadpaal slim wordt gecombineerd met een bestaande aansluiting of wordt geïntegreerd in bestaand straatmeubilair. Denk aan opladen via een lantaarnpaal, een brug, een perscontainer of in de straat. De mogelijkheden zijn verrassend.

 

Projectpartners

NKL Nederland, ElaadNL, EVConsult, Universiteit  Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam

Partners: 

NKL Nederland

Het reduceren van de kosten was in de afgelopen jaren een belangrijk aandachtsgebied. Deze reductie heeft ertoe geleid dat op dit moment al aanbestedingen plaatsvinden waarbij geen subsidiebijdragen meer nodig zijn. De aandacht verschuift nu naar het professionaliseren van de nog jonge markt van laadinfrastructuur naar een gezonde efficiënte markt.

Resultaten

 1. Kostenanalyse Laadinfrastructuur Nationale benchmark bepaald in 2016 – 2017
 2. Onafhankelijk aanvraagportaal laadpunten Landelijk workflowsysteem gemeenten
 3. Kennisloket laadinfra gemeenten WIKI, helpdesk, workshops, begeleiding en invulling
 4. Kennistour gemeenten Kennisuitwisseling met ruim 100 gemeenten
 5. Gebiedsgerichte kennismodules
  Regionale bestuurlijke kennisontwikkeling
 6. Simulatiemodel laadinfrastructuur Innovatief model voor voorspellingen laadinfra
 7. Cybersecurity laadinfrastructuur
  Marktbrede verkenning
 8. Kennisplatform Anders Laden
  Kennisdeling over alternatieve laadoplossingen
 9. Basisset Afspraken Laadpaal
  Uitgangspunt bij aanbestedingen en vergunningen OCPI (Open Charge Point Interface en E-roaming)
 10. Ontwikkeling en uitrol open internationaal protocol ARCHI
  Wetenschappelijk symposium laadinfra
 11. EV Kerncijfers laadinfrastructuur
 12. EV Richtlijn voor bepalen aantal laadpunten per openbare parkeerplaats

Tijdens Ecomobiel 2017 introduceerde NKL samen met Gemeente Utrecht en Rotterdam het onafhankelijke aanvraagportaal voor publieke laadpunten.

Tijdens het seminar Landelijk aanvraagportaal laadpunten voor gemeenten vertelt NKL waarom het portaal is ontwikkeld, welke vragen het oplost en we laten zien hoe het werkt. Gemeente Rotterdam vertelt hoever ze met de implementatie is en waarom er is besloten om mee te doen.

Handig voor EV-rijder en gemeente

NKL licht de twee functies van het portaal toe: voor de EV-rijder is het één centraal aanvraagportaal waar hij/ zij een publieke laadpaal kan aanvragen. Voor de gemeente is het een praktisch workflowsysteem. Het portaal is samen met marktpartijen, gemeenten en overheden ontwikkeld en kan modulair worden ingericht.

Link

NKL Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer 

Binnen de Benchmark 2017 introduceert NKL het Volwassenheidsmodel Publiek Laden van Elektrisch Vervoer. Met behulp van het model kan de markt vanuit meerdere perspectieven worden beoordeeld. 9 verschillende dimensies zijn binnen de Benchmark gescoord. Het huidige niveau en het ambitieniveau voor 2020 zijn zo in kaart gebracht. Naast aandacht voor kostenreductie, is aandacht voor de eindgebruiker, de beschikbare kennis en processen van aanvraag tot beheer. Het model helpt het niveau van volwassenheid op zowel individueel als op marktniveau bepalen. Overheden en marktpartijen kunnen op basis van het model vaststellen op welke dimensies zij de komende jaren moeten inzetten. Grote ambities zijn het professioneler vormgeven van aanvraag- en beheerprocessen en het centraal stellen van de klant. Er bestaat zorg om de noodzaak van aanwezige expertise in deze sterk groeiende sector (‘human capital’). Een aandachtspunt is de impact van de aankomende groei op de techniek en de laadinfrastructuur.

NKL Nederland

  Roland Ferwerda   http://nklnederland.nl/    rferwerda@nklnederland.nl    06 11534267