Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

 • looptijd: 2013 - 2014
 • locatie: Eindhoven,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In het project Kostenreductie Instrumentatie secundaire onderstations (KRIS) hebben de Nederlandse netbeheerder en een aantal industriële partners de handen ineen geslagen met als doel om via co-creatie te komen tot significant goedkopere instrumentatie voor de netstations.

MS/LS stations

Middenspanning en laagspanning (MS/LS) stations vormen een logisch en strategisch knooppunt in het net om intelligentie in te passen. Juist omdat je hier goed kan meten en/of sturen in energiedistributie. Dit is essentieel voor het functioneren van smart-grids.

MS/LS stations vormen in dit kader een ideale locatie voor inpassing van instrumentatie ten behoeve van het faciliteren van smart grids op het elektriciteitsnet.

 • De kosten van de huidige MS/LS-instrumentatie zijn echter hoger dan de toegevoegde waarde die wordt gecreëerd door implementatie van smart-grids
 • Dit staat een brede (noodzakelijke) uitrol van smart grids nu nog in de weg
 • Om grootschalige uitrol van smart grids te faciliteren zal MS/LS-instrumentatie uiteindelijk zo goedkoop moeten worden, dat het de business case interessant maakt voor netbeheerders om hierin te investeren.
 • Dit zou op haar beurt weer moeten leiden tot een opmaat naar grootschalige toepassing van deze technologieën en daarmee tot een snelle groei van deze markt.

Doel KRIS

Een significant goedkopere instrumentatie.

Gekozen oplossingsrichting

De samenwerkende partners ontwikkelen een open platform dat het mogelijk maakt om gemeenschappelijk onderdelen te benutten voor verschillende functionaliteiten in één en hetzelfde MS/LS-station.

Eisen aan het platform:

 • interoperabel
 • leveranciersonafhankelijk
  functionaliteiten van verschillende leveranciers moeten met elkaar gecombineerd kunnen worden
 • flexibiliteit en modulariteit moeten gegarandeerd kunnen worden.

De instrumentatie draagt bij aan meer inzicht in het energiesysteem en is een wezenlijk onderdeel van smart grids.

Subsidie

Het betreft hier een TKI (TKISG02010) subsidieproject uitgegeven door RVO.

Projectpartners

Enexis, Delta Netwerkgroep, Endinet, Cogas, Liander, Stedin, Westland Energy Solutions, Rendo/MeppelEnergie, Alfen, ForTop, Stedin, DataWatt, Eaton, Reewoud, Eleq Mastering ELectricityDataWatt, Avans Hogeschool

Betrokken wetenschappers

Prof. dr. ir. J.G. (Han) Slootweg, TU Eindhoven

Subsidie: TKISG02010

Partners: 

Enexis
Prof. dr. ir. J.G. Slootweg
T: 06 5237 6925
E: Han.Slootweg@Enexis.nl
Kostenreductie MS/LS Instrumentatie (KRIS)

Doel: Een gedeelde basis voor een nieuwe standaard (requirements).

DALI

Het vervolg op dit project is het zg. DALI project (Distributie Automatisering Light). Dit betreft een aanbesteding om 75 stations om te bouwen (meer dan 50% van de Enexis Netstations). Hierin komt slimme software en electronica voor laagspanningsnetten dat moet leiden tot kostenreductie voor locale overheden en betere monitoring van energieaanbod en  -verbruik. De aanbesteding vindt plaats in 2016.

De voordelen van DALI

1. Meer invloed voor gemeenten

‘Voor gemeenten is het van groot belang dat ze invloed kunnen uitoefenen op de tijden waarop lantaarnpalen langs de openbare weg branden. Reken maar uit wat gemeenten kunnen besparen als zij een paar procent minder kwijt zijn aan energie voor Openbare Verlichting. Dat loopt al snel in de miljoenen. Dankzij DALI hangen er straks ‘koektrommels’ vol met techniek in 35.000 netstations, waardoor gemeenten zelf de verlichting kunnen in- en uitschakelen.’

2. Sneller storingen verhelpen

‘Voor klanten van Enexis heeft DALI ook voordelen. Mensen die te maken krijgen met storingen in hun wijk, kunnen nu sneller geholpen worden doordat Enexis dankzij DALI snel lokaliseert waar die storing zit. Eventuele fraudeurs zullen niet blij zijn, want we kunnen straks veel gerichter het verbruik – en dus ook oneigenlijk verbruik – monitoren.’

3. Klaar voor de toekomst

‘Extra voordeel is dat Enexis dankzij big data analyse beter kan inspelen op de behoefte vanuit de maatschappij. Onder andere door toename van e-auto’s. Met DALI anticipeert Enexis op het scenario dat al die auto’s straks massaal aan de oplader gaan in de woonwijk. Een dreigende overbelasting en de noodzaak tot verzwaring van het net hebben we dankzij DALI in de toekomst eerder in de gaten.’

 

 • En open en transparante houding naar elkaar in deze markt draagt bij aan meer inzicht in elkaar wat noodzakelijk is om de benodigde kostenreductie te bewerkstelligen.
 • Het is belangrijk om niet alleen naar de materiaalkosten te kijken, maar naar de total cost of ownership.
 • Vooral bij grotere aantallen wordt beheer en onderhoud veel belangrijker
 • Tijdens dit project zijn randvoorwaarden en doelstellingen geformuleerd die de basis vormen om vanaf 2016, 75 netstations om te bouwen naar een Distributie-Automatisering LIght (project DALI)
 • De ontwikkelde software en electronica van leveranciers zoals Alfen, is inmiddels rendabel voor netbeheerders om tot een total cost of ownership te komen.

Aanbevelingen

Kostenreductie instrumentatie onderstations is mogelijk. Beoogde factor 10 nog niet haalbaar, 30% wel.

Een set van gedeelde requirements die als basis kunnen dienen voor vervolgstappen.

Enexis BV

  Ton van Cuijk   enexis.nl    Ton.van.Cuijk@enexis.nl    +31 (0)6 466 306 14