PICO energie-informatieportaal

  • looptijd: 2014 - 2016
  • locatie: Amsterdam,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Energie-informatieportaal van PICO is een Open Energie Data tool voorzien van modellen dat gemeenten helpt om de energietransitie te versnellen.

Modeluitkomsten kun je bijvoorbeeld op postcode visualiseren en daarmee berekenen wat het kost om zonPV toe te passen of de gebouwen van Label F naar Label B te transformeren. 

PICO

PICO ondersteunt partijen zoals gemeenten, wooncorporaties of projectontwikkelaars bij het halen van hun energietransitie doelstellingen als onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij kunnen verschillende scenario’s met elkaar vergeleken worden waarbij zowel energiebesparing, -opwekking en distributie factoren meegenomen kunnen worden.

Open Data

Binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de ontwikkeling van PICO zorgt Geodan dat de Open Data op een gebruiksvriendelijke manier wordt ontsloten.

Energie

De totale vraag naar energie in Nederland wordt bepaald door alle eindverbruikers tezamen. Bij eindverbruikers gaat het om de gebouwde omgeving, industrie, landbouw en verkeer en vervoer.

Gebouwde omgeving: 34%

In 2013 werd de meeste energie verbruikt in de gebouwde omgeving, gevolgd door de industrie en het verkeer. Energieverbruik per sector (2013). Gearceerd is het deel electriciteitsverbruik binnen de sector. Zo’n 18 procent van het bruto energieverbruik in 2013 betrof elektriciteit. Het verbruik daarvan vindt vooral plaats in de gebouwde omgeving en de industrie.

Energievoorziening

De primaire energievoorziening, het aanbod van energie, nam tussen 2000 en 2013 eerst toe om vervolgens weer te dalen naar het niveau van 2000, circa 3200 petajoule. De belangrijkste trends zijn de afname van het aardgasverbruik en de toename van hernieuwbare energie. Aardgas is sinds jaar en dag de belangrijkste energiedrager in de Nederlandse energiehuis-houding.

Hernieuwbare energie

PICO, BAG
Met het verschijnen van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is voor het eerst een volledig en openbaar overzicht van alle woningen in Nederland

In de Nederlandse samenleving wordt steeds meer energie uit hernieuwbare bronnen gebruikt. Zo is het opgesteld vermogen van zon-PV in 2015 gestegen tot boven de 1000 megawatt piekvermogen.Voor 2020 is een doel afgesproken van 14 procent hernieuwbare energie. Het Energieakkoord kent enkele harde ambities, namelijk 6000 megawatt wind op land, 4350 megawatt wind op zee en niet meer dan 25 petajoule meestook.

In de raming van het CBS voor 2020 wordt dit doel niet gerealiseerd. Het beleid rond hernieuwbare energie voor de langere termijn is nog niet uitgekristalliseerd. Bij continuering van bestaande beleidsinstrumenten zoals aangenomen in deze NEV, blijft het aandeel hernieuwbare energie ook na 2023 doorgroeien.

Projectpartners

Alliander, Ecofys, Geodan, NRG031, en TNO.

Relatie met andere informatieportalen

Er zijn meer informatieportalen die gemeenten voorzien van data over o.a. lokale energiebronnen. Denk aan PICO, Energie in Beeld en natuurlijk de Nationale EnergieAtlas (NEA).

Geonovum heeft in schets gemaakt waar de kaarten elkaar aanvullen met als doel gemeenten zoveel mogelijk te ondersteunen in hun beleidsbelemmeringen.

PICO is wat breder dan de NEA, het is meer dan alleen een kaartmodule. PICO zien we als een open en vrij te gebruiken platform voor energieprofessionals.

Onderdeel van het platform zijn:

  • een database met gegevens
  • een kaartmodule die (een deel) van die gegevens als kaarten visualiseert
  • datadiensten zoals het opvragen van de postcoderoos
  • diverse modellen zoals het Vesta model van PBL, het RVO isolatiemodel en een zonnepotentiemodel van Geodan voor scenarioanalyses
  • Op het PICO platform kunnen ook andere datasets, modellen of resultaten van andere projecten of clubs ‘landen’.

Door middel van het organiseren van gebruikersdagen willen we het contact tussen de PICO-gebruikers faciliteren.

Subsidie: PICO is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Subsidieregeling energie en innovatie (SEI)

Partners: 

Pico energie-informatieportaal

Naast de gratis versie, hebben gebruikers nu ook de mogelijkheid om een eigen PICO-omgeving in te richten. Daarin kunnen standaard energiedata en modellen gecombineerd worden met eigen specifieke gegevens.

Binnen deze betaalde service, beschikken gebruikers over een informatievoorziening die automatisch mee ontwikkelt met het project of -programma. Zo wordt opgebouwde kennis geborgd en blijft deze beschikbaar voor de volgende fase van bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingsproces.

Open data en normalisatie cq standaardisatie

De data die door Netbeheerders verstrekt worden zijn moeilijk te finetunen naar postcode. Dit heeft te maken met privacy-eisen vanuit de wet- en regelgeving. Maar eigenlijk moet je data aan gebouwen kunnen hangen. Niet alle netbeheerders verstrekken gemakkelijk hun data en netbeheerders ‘mogen’  de energiegegevens per adres niet vrijgeven.

80/20

80% van de energiedata van netbeheerders is op postcode (door hen in een ‘bundeltje van 10 adressen’ verzameld)

20% van de energiedata heeft een overlap van het ene postcodegebied naar het volgende. Dat maakt dat het moeilijk is om daar betrouwbare meetresultaten mee te genereren.

 

De energie-informatie in PICO is landsdekkend, transparant en kan eenvoudig worden gedeeld tussen de betrokken stakeholders. Het hebben van een gedeeld beeld van de verduurzamingsmogelijkheden – zoals bijvoorbeeld de terugverdientijd van zonnepanelen – is cruciaal.

Voor het versnellen van bestaande initiatieven, maar ook voor het gezamenlijk verkennen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe acties.

Geodan

  Arendjan van der Neut   geodan.nl    info@geodan.nl    06 26480984