PowerMatching City 2

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Groningen (Hoogkerk),
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

PowerMatching City 2 doelstelling

De tweede fase van PowerMatching City moet leiden tot de eerste verdienmodellen die flexibele prijzen voor stroom en warmte op elk moment van de dag als uitgangspunt nemen.

Evenals in de eerste fase (PowerMatching City) staat het huishouden in het slimme net centraal. Het gedrag van de bewoner zal bepalend worden.

Wonen en ondernemen in de energiewereld van morgen

40 huishoudens zijn uitgerust met een dashboard waarmee ze online en realtime energieproductie en –verbruik van hun elektrische apparatuur kunnen aflezen.

Voortbouwen op infrastructuur

De kracht van PowerMatching City II ligt in het feit dat er voortgebouwd kan worden op de complete, werkende infrastructuur voor een slim energienetwerk die in PowerMatching City – Hoogkerk I is opgebouwd.

Hierdoor is het mogelijk om nieuwe slimme energieservices te demonstreren en daadwerkelijk te verrekenen waardoor de achterliggende businessmodellen en businesscase gevalideerd kunnen worden op basis van realistische praktijkervaringen.

PMC is een mooi voorbeeld van hoe je een mix van apparatuur kunt integreren. Er zijn allerlei combi’s mogelijk, ook als je verschillende energiedragers combineert.

De afgeronde tweede fase betekent niet het einde van de proeftuin. We gaan verder met een deel van onze ‘living labs’.

 • De apparatuur is er
 • En de deelnemers zijn ontzettend enthousiast
 • Daarnaast willen we onze energiediensten opschalen en ermee de markt op, richting grootschalige demonstratieprojecten.
 • Mogelijk wordt dit project internationaal uitgerold.
 • Ook internationaal gezien is dit een vooruitstrevende proeftuin.

Subsidie

Het betreft hier een IPIN (IPINS11008) subsidieproject uitgegeven door RVO.

Samenwerkende partners zijn: DNV GLTNOEnexisICT Automatisering Nederland BVEssentEindhoven University of Technology Electrical EngineeringHanzehogeschool Groningen, TU Delft en de Nederlandse GasUnie

Subsidie: RVO, IPINS11008

Partners: 

hoogkerk, powermatching city, Enexis, Groningen

In PowerMatching City is aangetoond dat slimme energiesystemen technisch haalbaar zijn en dat flexibiliteit van economische waarde is voor onze samenleving.

De opbrengsten in de consumentenmarkt kunnen oplopen tot drie-en-een-half miljard euro.

Deze baten bestaan uit:

 • het vermijden van investeringen voor nieuwbouw en onderhoud van energienetten door netbeheerders
 • energieleveranciers kunnen het gebruik van energie door klanten beter sturen, waardoor energie gunstiger kan worden ingekocht op groothandelsmarkten
 • ook kunnen energieleveranciers decentraal opgewekte energie gebruiken om op lokaal niveau vraag en aanbod te matchen en zodoende kosten kunnen vermijden.

In het onderzoek zijn samen met bewoners twee energiediensten ontwikkeld die flexibiliteit mogelijk maken:

 1. ‘Slim kosten besparen’
  stelde de bewoners in staat om de kosten voor hun energieconsumptie en energieopwekking zo laag mogelijk houden.
 2. ‘Samen aangenaam duurzaam’ voorzag in de behoefte van bewoners om als buurt zo duurzaam mogelijk te leven.

PowerMatcher – de slimme software – speelde daarin een sleutelrol en stemde vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af op basis van informatie die aanbieders en consumenten leverden.

Opvallend element daarbij was dat er in de praktijkproef veel meer flexibiliteit aanwezig bleek te zijn dan op grond van eerdere studies was verwacht en dat vraag en aanbod van energie veel beter in balans konden worden gebracht.

 • Advies: één marktpartij verantwoordelijk voor verdeling flexibiliteit.
 • Van profiel klanten naar ‘slimme meter allocatie’ klanten.

Om in de consumentenmarkt een grootschalige uitrol van diensten mogelijk te maken om flexibiliteit te ontsluiten is standaardisatie nodig:

 • zowel om de kosten voor het D4+G4 ontsluiten van slimme apparatuur omlaag te brengen
 • als de kosten voor de slimme energiediensten

 

 • Door te kiezen voor gelijke gestandaardiseerde oplossingen dalen de kosten per huishouden en wordt het gebruik van flexibiliteit al snel economisch rendabel. Daarvoor moet wel aan een andere belangrijke voorwaarde worden voldaan
  • namelijk dat de inkoop van energie plaatsvindt op basis van de werkelijk gemeten verbruikte en/of opgewekte energie

Alleen dan kan een leverancier ook daadwerkelijk de waarde van de flexibiliteit in de markt te gelde maken en die ook weer teruggeven aan de klant.

 • De partners binnen Power Matching City signaleren dat er een nieuw marktmodel moet worden ontwikkeld, waarin de flexibiliteit optimaal verdeeld en de waarde van de flexibiliteit maximaal benut wordt.
 • Het correct verdelen van de waarde tussen alle belanghebbenden, te weten: eindgebruikers (de consument), energieleveranciers en netbeheerders, is cruciaal voor een positieve business case.
 • In dit marktmodel is een marktpartij nodig die de flexibiliteit bundelt en verdeelt: de aggregator. Daarnaast kan standaardisatie er voor zorgen dat grootschalige uitrol economisch haalbaar wordt.
 • Samen met bewoners zijn twee energiediensten ontwikkeld die flexibiliteit optimaal benutten.

  Energiediensten moeten simpel en transparant zijn. Ze zijn pas geslaagd als ze aansluiten bij wat bewoners belangrijk vinden. Bewoners konden zo kosteneffectief mogelijk óf zo duurzaam mogelijk samen energie gebruiken.

  Uit de proeftuin blijkt dat informatie over kosten meer triggert dan informatie over duurzaamheid.

  Bewoners die kosteninformatie te zien kregen op de energiemonitor in hun huiskamer keken daar gemiddeld twee keer zo vaak op als huishoudens die informatie kregen over duurzaamheid.

  PMC testte ook met vormen van sturing.

  Automatische sturing van apparatuur vonden bewoners het prettigst. Dat kost de minste moeite, maar dan is vertrouwen in het functioneren van de apparaten wel belangrijk.

  Daarnaast moet standaardisatie zorgen voor economisch haalbare en grootschalige uitrol in de consumentenmarkt.
  Daarmee verminderen de kosten voor zowel het aanbrengen van slimme apparatuur als om de energiediensten in de lucht te houden

  Flexibele prijzen – flexibele netten

  Flexibele prijssignalen zijn mogelijk gebleken door gebruik te maken van de PowerMatcher.

  • Flexibiliteit ± 20 € jr / apparaat waard.

  Baten voor consumentenmarkt NL: 1 – 3,5 miljard € NCW.

 • Realtime energiedashboard op basis realtime prijzen
 • Realtime variabele energieleverings en netbeheerderstarieven
 • PowerMatcher aanstuurmechanisme http://www.flexiblepower.org/

Wil je meer informatie? Download de factsheets in ‘Projectdocumenten’

DNV GL

  Frits Bliek, DNV GL   dnvgl.com, USEF.com    frits.bliek@dnvgl.com    050 700 9707