Proeftuin LochemEnergie

 • looptijd: 2012 - 2015
 • locatie: Lochem,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

In Proeftuin LochemEnergie wordt het invoeren van een intelligent net in een bestaande bebouwde omgeving getest.

De projectgroep, die mede voortkomt uit het burgerinitiatief ‘Lochem Energie‘, stimuleert bewoners eveneens om minder energie te verbruiken, hun eigen energie lokaal op te wekken met zonnepanelen en die energie onderling uit te wisselen.

De projectpartners zochten in dit project naar het optimum tussen minimale netverzwaring en maximale vrijheid voor klanten.

LochemEnergie thema’s

 • het opladen elektrische voertuigen
 • energieopslag
 • privacy

Doel: Balans op het net

Er wordt gemeten wat dit betekent voor de belasting, beschikbaarheid en beheersbaarheid van het net.

Duurzaam Lochem staat centraal in deze proeftuin. Binnen enkele weken wist het burgerinitiatief ‘LochemEnergie‘ meer dan 1000 aspirant-leden aan zich te binden die actief willen meewerken aan versnelling van de transitie naar duurzame energie.

Door de burgers actief te betrekken, wordt niet alleen naar de productiekant gekeken, maar juist ook naar de vraagkant (demand) en betere balancering daartussen.

Kansen

Prijssignalen uit sensoren in het net.

LochemEnergie onderzocht

 • Wat kunnen burgers zelf doen om pieken en dalen in energiegebruik te voorkomen?
  Je kunt denken aan energiebesparing, maar ook aan apparaten inschakelen wanneer zonnestroom wordt opgewekt.
 • Wat kan LochemEnergie doen om het aanbod van duurzame energie beter te laten passen op het gebruik van haar klanten?
  Bijvoorbeeld het aankoppelen van eigen lokaal opgewekte waterkracht, windenergie, biomassa. Kunnen die het elektriciteitsnetwerk stabieler maken? En hoe moet dat dan?

Subsidie

Het betreft hier een IPIN (IPINS01016 )subsidieproject uitgegeven door RVO.

Partners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking tussen LocamationLochem EnergieUniversity of TwenteEaton en Alliander

Coöperatie? Ben je op zoek naar meer kennis?

Veel coöperatie initiatieven bloeien, maar ervaren knelpunten op uiteenlopende gebieden. HIER Opgewekt verzamelt kennis over:

 • ledenwerving
 • ondernemerschap
 • backoffice
 • technieken
 • wet- en regelgeving
 • financieringsmogelijkheden

Link naar HIER Opgewekt

IN4ENERGY: Working together on tomorrow’s energy supply

Subsidie: IPINS01013

Partners: 

We hebben geëxperimenteerd met de toepassing van intelligente netten en lokale opwek in bestaande bouw. Kennis hierover is nog schaars in Nederland, terwijl bestaande bouw verreweg de grootste uitdaging vormt in de energietransitie.

Het bestaande net kan misschien wel veel meer aan dan we denken, dat biedt hoop voor de toekomst.

 • Open Platform Netwerk Management en Data Systeem
 • Er is uniek inzicht ontstaan in de lokale werking van het net gegeven de specifieke experimenten die uitgevoerd zijn.
 • Ook aan de gedragskant is veel inzicht ontstaan door de uitgevoerde onderzoeken.
 • Voor wat betreft de consortium partners geven alle partners aan ook de individuele doelstelling bereikt te hebben.
 • De universiteit Twente heeft  meer inzicht kunnen krijgen in de werking van de ontwikkelde regelmethoden door unieke data uit het net.
 • Hiermee zijn voorspellingen vanuit het Triana systeem aan de praktijk getest.
  • Voor de invoer van groene stroom in het huishouden ontwikkelde de Universiteit Twente Triana, een synchronisatiekastje dat met één oog op de weersvoorspelling en het andere oog op de stroomprijs slimme schakelingen berekent om de stroomrekening omlaag te krijgen.
   • Het systeem berekent de actuele stroomvraag en regelt daarmee de stroomdistributie.
   • Triana stuurt de verlichting aan op basis van aanwezigheid, regelt het bijladen van de huisbatterij, ‘verkoopt’ tijdelijk overtollige groene stroom aan het openbare net (bij veel wind!) en schakelt apparaten uit als hun taak er opzit.
   • Triana leert van het gebruik van de bewoners. Als je op een vaste tijd naar bed gaat, schakelt het systeem de cv en de buitenverlichting een half uur daarvoor al uit.
 • Lochemenergie is blij met de aandacht, nieuwe leden.
 • Er zijn zon-pv installaties gerealiseerd, er is eigen onderzoek gedaan wat soms tot ‘veel reuring’ leidde, zoals een stresstest op het laagspanningsnet van Lochem

Wat leverde het de deelnemers op?

 • Leden kregen gratis de beschikking over een slim meetsysteem. Een klein apparaatje dat in uw meterkast per stroomgroep het verbruik bijhoudt en ook aangeeft hoeveel u zelf aan stroom produceert.
 • Deze informatie konden zij op elk moment van de dag aflezen op hun PC of smartphone. Hiermee beschikten zij over ‘harde feiten’ om op energie te besparen.
 • Deelnemers kregen gratis adviezen van de Universiteit Twente die als partner bij dit project betrokken was. Zo konden zij zien wat het voordeligste moment is om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten of een elektrische auto op te laden. Dit kon extra besparingen van 10 tot 15 % opleveren.
 • Deelnemers konden gebruikmaken van elektrische auto’s van LochemEnergie, die geladen zijn op momenten dat er veel stroom geproduceerd wordt.
 • De planvorming om te komen tot concreet inzicht WAT je wil doen in een proeftuin kost veel doorlooptijd. Samenwerking en wennen aan elkaar heeft tijd nodig.
 • Het betrekken van bewoners bij experimenten kost meer doorlooptijd, maar is noodzakelijk, leerzaam en leuk. Concreet worden (zichtbaar realiseren) geeft veel energie en bevordert de samenwerking
 • Er is veel geleerd, zowel op technisch vlak als op het gebied van de communicatie met bewoners, onderlinge communicatie tussen partners, communicatie intern binnen partners, maar ook over regeltjes en gangbare werkwijzen die soms doorbroken moeten worden.
 • Ook in dit project blijkt dat het werven van deelnemers voor proeftuinen het beste werkt via lokale collectieven, zoals in dit geval LochemEnergie
 • Ook het faciliteren van decentrale opwek via een lokaal collectief is een succesvol recept
 • Voor de ‘technische’ resultaten met betrekking tot het Intelligent Home Systeem is het nog te vroeg.
 • Stresstest
  waar loopt net vast? En waar biedt flexibiliteit oplossing?
  Welke tijdelijke overbelastingen zijn mogelijk: 350 A kabel kun je tijdelijk belasten tot 580 A.

We hebben 17 elektrische auto’s tegelijk ingeplugd en een grote hoeveelheid ovens en andere elektrische apparaten in de wijk aangezet, waaronder enkele warmtepompen.

Dat leverde een black-out op in een deel van Lochem, die overigens met luid applaus is ontvangen.

We hadden bewoners van tevoren goed geïnformeerd en de netbeheerder stond stand-by, dus was het probleem zo verholpen.

Goede communicatie is erg belangrijk: zorg dat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Daarbij is de relatie tussen bewoners en de netbeheerder door deze actie intensiever, persoonlijker en beter geworden.

Doel van de stresstest was vooral om mogelijke problemen te signaleren.

Nu weten we wat er kan gebeuren als het net overbelast raakt en hoe die overbelasting in het net eruit ziet.

Volgende stap is om hier oplossingen voor te ontwikkelen, zoals variabele tarieven en sturen van de vraag tijdens piektijden. Verzwaring van het net is de meest ingrijpende maatregel, die we het liefst willen voorkomen.”

Gemeente helpt cooperatie

Een cooperatie kan alle hulp goed gebruiken. Samenwerkende partners beschikken veelal over geroutineerde afdelingen, netwerken en communicatiekanalen. Als cooperatie kun je daar je voordeel mee doen.

Bij Lochem Energie heeft de gemeente bijvoorbeeld nadrukkelijk aangegeven samen meer draagvlak te willen creëren.

Lochem Energie maakt gebruik van:

 • Het gemeentenetwerk om je doelen te bereiken
 • De afdeling communicatie van de gemeente
 • Het huis-aan-huisblad
 • De gemeentelijke website om meer leden te werven en betrokkenheid te stimuleren.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk op

https://www.lochemenergie.net/

https://www.in4energy.nl/

 • 250kW opgesteld Zon-PV vermogen zowel particulier als collectief
 • 1e werkende implementatie van de PowerMatcher 2.0 (Open source): Mogelijk om je elektrische auto ‘slim’ te laden: geknepen of volledig op basis van behoefte klant

De in de proeftuin opgedane ervaring kan gebruikt worden voor het (door) ontwikkelen van producten en diensten.

 • Zo is voor het slim laden van elektrische voertuigen met Flexpower (de slimme laadpaal) in de proeftuin de technische werking aangetoond.
 • Er is gezien dat een Open Platform voor smart grid automatisering innovatie stimuleert.
 • Het SASensor Open Platform is succesvol vorm gegeven en gerealiseerd.
 • Dit kan nu verder ontwikkeld worden tot het Open Real-Time dEvelopment Platform (ORTEP).
 • PowerMatcher is centraal toegepast.
 • Er is ook gezien dat voor het opschalen van netautomatisering verdere innovatie bij toeleveranciers en netbeheerders nodig is.
 • Beter inzicht moet ook verkregen  worden in business cases voor automatisering van netten.
 • De verwachting is dat de TCO van automatiseringsoplossingen binnen transformator stations omlaag moet.

Need more information? Download the factsheet below ‘Projectdocumenten’

Locamation

  Bas Mooijman   www.locamation.nl    info@locamation.nl    088 1660100