Randstad 380 kV

 • looptijd: 2005 - 2018
 • locatie: Waddinxveen,
 • functie: Gebouwde Omgeving

TenneT bouwt met Randstad 380 kV aan een elektriciteitsnetwerk dat klaar is voor de toekomst.

Door de liberalisering van de energiemarkt in Europa vindt meer transport van elektriciteit over langere afstanden plaats. De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie neemt toe.

Met Randstad 380 kV ontstaan (net als op meer plaatsen in Nederland) ringstructuren in het 380 kV-hoogspanningsnetwerk. Dergelijke ringen voorzien in een grotere capaciteit en een hogere betrouwbaarheid.

September 2013 is met het ingebruiknemen van de verbinding Bleiswijk-Wateringen de zuidelijke ring voltooid. Vanaf 2014 is gestart met de aanleg van de Randstad Noordring. De ingebruikname van de Noordring is voorzien in 2018.

Randstad groeit

Het westen is zowel een snel groeiende energieleverancier (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland).

Het is belangrijk om deze elektriciteit via een betrouwbaar transportnetwerk binnen Nederland en binnen Europa te kunnen vervoeren. Daarom legt TenneT een nieuwe 380 kV-verbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk.

 1. Transformatorstation Bleiswijk 2008 – 2012
  TenneT legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan: Randstad 380 kV, met een Noordring en een Zuidring. Om beide ringen te verbinden moet TenneT in 2006 het bestaande hoogspanningsstation bij Zoetermeer uitbreiden. De plannen zijn gewijzigd: een nieuw en groter hoogspanningsstation op locatie Bleiswijk, aan de andere kant van zowel de A12 als de HSL.
 2. Transformatorstation Oostzaan 2013 – 2016
  TenneT moet het transformatorstation van 150/380 kilovolt (kV) in Oostzaan uitbreiden.
  Deze uitbreiding is nodig voor de (gefaseerde) in bedrijfsname van de verbinding Randstad 380 kV Noordring. De uitbreiding is ook nodig om de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapaciteit voor windenergie vanuit zee op te vangen. De uitbreiding van het 150/380 kV-transformatorstation is inmiddels aan de oostkant van het huidige station Oostzaan gerealiseerd.
 3. Transformatorstation Vijfhuizen 2012 – 2013
  Op verschillende punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. Bij Vijfhuizen is een nieuw transformatorstation van 380/150 kV gebouwd, naast het bestaande transformatorstation van 150/50/10 kV.
 4. Hoogspanning Randstad 380 kV – Noordring 2007 – 2017
  TenneT legt een nieuwe 380 kV-verbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk.
  De Noordring tussen de hoogspanningsstations Bleiswijk en Beverwijk wordt nu aangelegd.
 5. Hoogspanning Randstad 380 kV – Zuidring 2007 – 2013
  De Zuidring tussen de hoogspanningsstations Wateringen en Bleiswijk is sinds 2013 in bedrijf.

Contact

Tennet
info@randstad380kv.nl
026 – 373 3239

Links

Partners: 

Randstad 380 kV

2015

Uitvoering werkzaamheden Beverwijk-Vijfhuizen
Aanleg stations Vijfhuizen en Beverwijk

2016

Uitvoering werkzaamheden Beverwijk-Vijfhuizen

Oplevering 380 kV-hoogspanningstations Beverwijk en Vijfhuizen

3e Kwartaal 2016
Start werkzaamheden  Vijfhuizen-Bleiswijk

2017

Uitvoering werkzaamheden Vijfhuizen-Bleiswijk

3e Kwartaal 2017
Ingebruikname 380 kV-verbinding Beverwijk-Vijfhuizen

Ingebruikname Vijfhuizen-Haarlemmermeer (150 kV)

2018

Ingebruikname Randstad 380 kV Noordring Vijfhuizen-Bleiswijk

Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt bovengronds aangelegd waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe Wintrack masten

Station Beverwijk en Vijfhuizen

Op verschillende punten van dit traject staan stations die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor de distributie in de regio. Ook zijn de stations nodig om de stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. In Beverwijk komt om die reden een nieuw 380 kV- hoogspanningsstation.

Het station Vijfhuizen komt aan de zuidkant van het industrieterrein ‘De Liede’, in de driehoek tussen het bestaande 150 kV transformatorstation, de Spaarnwouderweg en de provinciale weg N205.

Voordat de verbinding Beverwijk-Bleiswijk in gebruik kan worden genomen moeten de twee transformatorstations Vijfhuizen en Beverwijk zijn voltooid.

 

 

masten met een compacter magneetveld (Wintrack masten)

TenneT

  Johan Janssen   http://www.tennet.eu/nl/    johan.janssen@tennet.eu    0800 83 66 388