SlimEnergienet Heerhugowaard

 • looptijd: 2016 - 2020
 • locatie: Heerhugowaard,
 • functie: Warmte
SlimEnergienet Heerhugowaard
Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van buizen, die in het noordelijk deel van het bedrijventerreinen De Zandhorst en de Vaandel een aantal bedrijven verbinden. Zij benutten elkaars restwarmte c.q. koude overschot te gaan benutten.

Financiering warmtenetten

SlimEnergienet – Warmtenet verwarmt bedrijven en huizen in Heerhugowaard.

Bedrijven en organisaties in Heerhugowaard kunnen in de toekomst gebruikmaken van elkaars restwarmte om hun huisvesting te verwarmen en te koelen.

Warmtenet aansluitingen

Het warmtenet van Waerdse Energie Circuit bespaart energie en verlaagt de CO2-uitstoot. Als eerst gaan de bedrijven Horecaverhuur, Burg Azijn en Paramelt en een nieuw te bouwen appartementencomplex van woningbouwvereniging Woonwaard van dit warmtenet gebruikmaken.

Warmtecollector buffert ondergronds

De warmtecollector in de N23 oogst warmte in de zomer, die in de bodem wordt opgeslagen. In de winter kan deze warmte worden ingezet in SlimEnergienet Heerhugowaard.

Hergebruik restwarmte

Bedrijven, instellingen en wooncomplexen die aangesloten worden op het circuit betalen niet meer dan nu. Een groot voordeel van het hergebruik van restenergie uit het Waerdse Energie Circuit zit in het feit dat deze duurzaam is opgewekt, waardoor voor iedereen zijn of haar CO2 uitstoot vermindert.

Het Waerdse Energie Circuit draagt deze vermeden CO2 uitstoot over aan de aangesloten gebruiker.

Projectpartners

Gemeente HeerhugowaardHVC groep, Woningcorporatie WoonwaardProvincie Noord-HollandLiander, Waerdse Energie CircuitOndernemersvereniging AltonOntwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), Rabobank

Dit warmtenet bespaart energie en verlaagt de CO2-uitstoot.

Video SlimEnergienet

Contact

Richard van Buren
adviseur Duurzame ontwikkeling en Milieu
projectleider Slim Energienet Heerhugowaard

team Duurzame Ontwikkeling
Cluster Regie en Ontwikkeling
telefoon 06 52470839

Subsidie: Provincie NH

Partners: 

SlimEnergienet Heerhugowaard

Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van buizen, die in het noordelijk deel van het bedrijventerreinen De Zandhorst en de Vaandel een aantal bedrijven verbinden. Zij benutten elkaars restwarmte c.q. koude overschot te gaan benutten.

De bedoeling van het project SlimEnergienet is dit verder uit te breiden over heel Heerhugowaard en de samenwerking wordt gezocht met HVC.

Gemeente coördineert

De gemeente Heerhugowaard heeft een coördinerende rol en is tevens de faciliterende partij door middel van het inbrengen van gronden, waarin en/of waarop de technische voorzieningen kunnen worden aangebracht.

Door de realisatie van het Waerdse Energie Circuit zal de gemeente Heerhugowaard binnen haar grenzen een aanzienlijk bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot, wat er weer toe bijdraagt om haar energie doelstelling voor 2030 te behalen: in 2030 energie neutraal.

Dit project levert een wezenlijke bijdrage aan de verduurzaming van de gemeente Heerhugowaard, de bedrijven, de instellingen en de bewoners. Tevens zal dit project een substantiële bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in Heerhugowaard en omstreken.

De aanleg van het totale Waerdse Energie Circuit, waarmee een investering van zo’n 60 miljoen euro is gemoeid, levert circa 400 manjaren werk op. Met name regionale bedrijven kunnen hier van profiteren.

Vooraf is een quick scan gemaakt van het warmtepotentieel. Hieruit bleek dat deze bedrijven samen 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dat is vergelijkbaar met het energiegebruik van zo’n 7.500 woningen.

Match vraag en aanbod

Een aantal van de bedrijven, zoals azijn- en siropen producent De Burg, hebben veel koude nodig voor hun productieprocessen. Maar vervolgens moet diezelfde onttrokken warmte weer worden afgevoerd. Een ander deel van de bedrijven heeft juist warmte nodig. Door hun vraag en aanbod te matchen en ook (nieuw te bouwen) woonwijken bij het plan te betrekken, ontstond het idee voor het Waerdse Energie Circuit.

Het Waerdse Energie Circuit bestaat in de toekomst uit een ring met een aantal warmte-/koudeopslagsystemen. Uiteindelijk komt er een heel stelsel aan buizen die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbindt.

Lange looptijd

Vanwege de hoge investeringen wordt het circuit stap-voor-stap uitgevoerd en heeft een looptijd van zo’n 4 tot 7 jaar.

Institutionele belemmeringen

Financiering warmtenetten

Gas en elektriciteitsnetten worden uit algemene middelen betaald. Voor een warmtenet is geen financiering beschikbaar terwijl  het wel als de oplossing voor het CO2 vraagstuk wordt gezien.

Het warmtenet is niet zonder meer rendabel te maken. We hebben het eerst over voorfinanciering omdat er bij het aanleggen nog geen afnemers zijn. Pas als huizen en kantoren zijn aangesloten, wordt er geld verdiend.

Heerhugowaard heeft met 2 organisaties te maken die een warmtenet aanleggen:

 1. Waerdse EnergieCircuit
  zij trekken kapitaal uit de markt aan
 2. HVC
  restwarmte uit de afvalcentrale

Financiering geld als een van de grote obstakels voor de aanleg van het warmtenet.

Het zou helpen als het aanleggen van een warmtenet net als netbeheer voor E en Gas, betaald wordt uit de algemene middelen. Dit kan ook de prikkel wegnemen voor het laaghangend fruit te gaan. Nieuwbouw is immers eenvoudig en goedkoper aan te sluiten dan bestaande bouw, maar daar ligt juist de uitdaging. Nieuwbouw kan prima All Electric.

Overheidsbeleid

Een slim energienet dat niet alleen bestaat uit warmte, maar ook uit koude en elektriciteit en daarnaast en vooral een open net moet zijn. Het slimme energienet wordt gepromoot als de oplossing voor het CO2 vraagstuk. Maar het warmtenet van HVC wordt nu gevoed met warmte uit met afval en op korte termijn (2/2018) gevoed met biomassa (gesubsidieerde BioEnergieCentrale) en hoe duurzaam is het om biomassa  te verbranden van overal uit de wereld. Na afloop van de subsidieperiode van 12 jaar wordt ingezet de BEC te vervangen voor een geothermiebron.

Geothermie is een oplossing voor het CO2 vraagstuk. maar ook dan speelt het financieringsvraagstuk want Geothermie is duur en een boring kan mislukken. Er zou een geborgde financiering tegenover moeten staan. Nb. Heerhugowaard heeft dan het voordeel dat het warmtenet er al ligt.

Wet- en regelgeving

Voor de aanleg van een warmtenetwerk moet een route gevolgd worden die een enorme impact op de ondergrond heeft. Het is vol in de ondergrond en in de ondergrondse infrastructuur is geen rekening gehouden met een warmtenetwerk. Dit betekent dat er ook vaak groen moet wijken terwijl we juist alle groen zouden moeten beschermen zodat het CO2 kan omzetten.

We moeten een bestemmingsplan maken om de ondergrond goed in te delen.

Verder zijn warmtenetten het meest geschikt voor de bestaande bouw. Voor nieuwbouwwijken is elektriciteit geschikter.

Op 1 juli vervalt de wettelijke (aardgasvrij (art. 10, lid 7) van de Gaswet) aansluitplicht voor gas. Maar het zou beter zijn om bij wet een verbod op gas voor nieuwbouw(wijken) op te nemen. Nb Dit zal niet de gaswet zijn, maar de Wet Ruimtelijke ordening. Met de wet van 1 juli moet elke gemeente haar wijken onderzoeken om de mogelijkheden voor aardgasloos te kunnen aanwijzen. Dat is erg tijdrovend en dus duur. Dwing je het bij wet af dan hoeft de gemeente niet meer al haar gebieden te onderzoeken en per onderzocht gebied een locatie aan te wijzen. Dat scheelt enorm veel werk.

Over nut en noodzaak van een neutraal landelijk warmte expertcentrum

2018 is het jaar van de energietransitie. We moeten echt om. Maar er zijn nog weinig bureau’s met expertise. Het warmte expertcentrum zou waardevol zijn voor gemeenten want nu laten we een contra-expertise uitvoeren bij hetzelfde bureau als waar de warmtenetbouwers te rade gaan. Dat is natuurlijk niet de ideale situatie.

Bovendien: ik denk dat een onafhankelijk expertisecentrum goed kan uitleggen waarom de exploitatielast voor bewoners lager wordt.

We hebben berekend dat de aansluiting op het warmtenet 5000 euro duurder is dan gas bij een EPC van 0 (per huis) Maar bewoners kunnen daarmee de energiekosten flink terugdringen waardoor per saldo men op termijn toch voordeliger uit is. Een woning zonder gas mag dus best duurder zijn. Zo’n landelijk onafhankelijk expertcentrum kan perfect uitrekenen en uitleggen hoe de kosten/opbrengstenstructuren lopen.

Asfaltcollectoren onderdeel van de WEC

Asfaltcollectoren zijn onderdeel van het Waerdse Energie Circuit. Twee collectoren liggen er momenteel al, een in de weg van bedrijventerrein De Vaandel en een in de N23 Westfrisiaweg.

 • De collector fungeert als een warmtewisselaar die de warmte in het asfalt onttrekt en afvoert
 • In de winter onttrekt de asfaltcollector de koude
 • Het opgewarmde water (of in de winter het gekoelde water) wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende bodemlaag.
  • In de winter, als er in de aangesloten gebouwen rond de collector behoefte is aan warmte, wordt het warme water opgepompt.
  • In de zomer zorgt het koude water juist voor koeling. Zo maakt de asfaltcollector deel uit van het warmte-/koudeopslag systeem.
 • Het warme c.q. koude water wordt ook benut voor het wegdek zelf.
  • In de winter loopt er warm water door de collector om de weg sneeuw- en ijsvrij te houden.
  • In de zomer wordt door afkoeling voorkomen dat er spoorvorming in het wegdek ontstaat.

Kosten

Bedrijven, instellingen en wooncomplexen die aangesloten worden op het circuit betalen niet meer dan nu. Een groot voordeel van het hergebruik van restenergie uit het Waerdse Energie Circuit zit in het feit dat deze duurzaam is opgewekt, waardoor voor iedereen zijn of haar CO2 uitstoot vermindert.

Het Waerdse Energie Circuit draagt deze vermeden CO2 uitstoot over aan de aangesloten gebruiker.

Gemeente Heerhugowaard

  Monique Stam   heerhugowaard.nl    vcm.stam@heerhugowaard.nl    (072) 57 55 556