Roadmap Energy Transition

  • looptijd: 2012 - 2015
  • locatie: Twello,
  • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

Roadmap Energy Transition Stedendriehoek

De regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) wil in 2030 energieneutraal zijn. Een ambitieus doel dat alleen gehaald wordt als alle inwoners hieraan bijdragen.

Om dit doel te halen hebben de Regio en Alliander, DRIFT en E&E advies opdracht gegeven een routekaart voor energieneutraliteit van de regio Stedendriehoek te ontwikkelen.

Hierin komt te staan hoe de regio in de komende jaren voldoende energie gaat besparen en duurzaam opwekken. Want energieneutraliteit is niet zomaar bereikt, het vergt grote inspanningen van overheden, maatschappelijk organisaties en inwoners.

Resultaat

De eindpublicatie is hier te downloaden.

Update: de inzichten hebben een verder vervolg gekregen in o.a. de Eo-Wijers prijsvraag: http://www.eowijers.nl.

Scientists

Partners: 

Conclusies

De hoofdconclusie van de uitgevoerde analyse is dat het financieel-economisch gezien onaantrekkelijk is voor de regio om in te zetten op volledige energieneutraliteit in 2030. De financiële baten van het totale investeringspakket zijn niet voldoende om de investeringen aantrekkelijk te laten zijn voor private investeerders. En de overige maatschappelijke effecten zijn niet hoog genoeg om subsidiering van de investeringen door de gemeentelijke overheden te rechtvaardigen. In alle onderzochte scenario’s zijn de maatschappelijke baten voor de regio lager dan de maatschappelijke kosten.

Roadmap Energietransitie

De ambitie

De Regio Stedendriehoek heeft de ambitie om op middellange termijn energieneutraal te zijn. Recent is de technische haalbaarheid van deze ambitie door Alliander onderzocht en bevestigd. Voorliggend rapport doet verslag van het onderzoek naar de financieel-economische en maatschappelijke effecten van de ambitie voor de regio. …

vertaald naar scenario’s

Daartoe is de ambitie vertaald naar drie scenario’s waarin in alle gevallen volledige energieneutraliteit in 2030 wordt bereikt. Deze scenario’s zijn vergeleken met een referentiesituatie waarin deze ambitie niet wordt nagestreefd, maar waarin wel een stapsgewijze uitbreiding van de opwekking en het gebruik van duurzame energie plaatsvindt in de regio. Uitwerking van scenario’s naar kosten…. Voor elk van deze scenario’s is een gedetailleerde raming gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met het realiseren van de ambitie. De totale investeringskosten van de energietransitie zijn geraamd op € 12 tot 15 mld, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse investering van € 700 tot 900 mln. in de periode 2014-2030. Daarnaast zijn er jaarlijkse uitgaven aan beheer en onderhoud van de investeringen die, afhankelijk van het scenario, oplopen naar € 165 tot 300 mln in 2030. In het referentiesituatie, waarin de opwekking van duurzame energie groeit tot circa 10% van het verbruik, is gemiddeld € 55-60 mln per jaar nodig voor investeringen (de totale investering bedraagt € 1 mld), en zijn er jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud oplopend naar € 25 mln in 2030. … en baten

Tegenover deze investeringen en jaarlijkse kosten staan baten voor de regio

Deze bestaan uit besparingen op de aankoop van (niet duurzame) energie van buiten de regio. Bij volledige energieneutraliteit in 2030 bedragen deze besparingen, afhankelijk van het scenario, € 820 tot 860 mln op jaarbasis. Bovenop de financiële baten zijn er nog andere effecten die de welvaart van de regio beïnvloeden, zoals op de leefomgeving en werkgelegenheid. De kosten en baten voor de regio zijn aan de hand van twee analyses in kaart gebracht, een business case analyse en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Resultaten Business case In de business case analyse is onderzocht of het financiële rendement van dit pakket van investeringen aantrekkelijk is voor private investeerders. Daartoe zijn de te verwachten financiële besparingen afgezet tegen de kosten van aanleg en beheer.

De analyse laat zien dat, uitgaande van de huidige energieprijzen en de huidige kosten van technologieën, het totaalpakket niet aantrekkelijk is voor private financiering. Het rendement op het investeringspakket is voor alle scenario’s negatief. Ook indien verondersteld wordt dat de SDE+ regeling gedurende de komende 15 jaar onverminderd van kracht blijft, en de regio hiervan onbelemmerd kan profiteren, is het financiële rendement van de totaal investering negatief voor alle scenario’s. Slechts indien de kosten van de technologieën substantieel (35 tot 55%) zouden dalen ten opzichte van het huidige niveau, dan wel indien de prijs van niet-duurzame energie substantieel zou stijgen, is een positief financieel rendement haalbaar.