Trias Westland: proefboring naar aardwarmte

 • looptijd: 2004 - 2006
 • locatie: Poeldijk,
 • functie: Warmte

Uniek aardwarmte project om op 4 kilometer diepte aardwarmte op te halen en te verdelen aan tuinders in het Westland.

De proefboring van Trias Westland is een uniek aardwarmte project. Niet eerder in Nederland werd geboord naar 4 kilometer diepte voor de winning van aardwarmte.  

Proefboring

Deskundigen verschillen van mening over de mate waarin aardwarmte op die diepte economisch winbaar is. Er zijn in Nederland veel geologische gegevens beschikbaar vanwege de vele olie en gasboringen. Deze hebben echter veelal betrekking op een diepte tot ongeveer 3 km. Een proefboring is daarom de enige mogelijkheid om harde gegevens te verkrijgen over het potentieel van de Trias.

Onderzoek

De proefboring gaat gepaard met een uitgebreid onderzoeksprogramma dat een goed beeld moet opleveren van de geothermische kwaliteit van het Triasreservoir en het Onderkrijt .

Op basis daarvan kunnen vervolgens ook elders Triasprojecten gerealiseerd worden en Onderkrijt project worden geoptimaliseerd.

Doelstelling

Benutting van warmte uit de Triaslaag is noodzakelijk voor een brede verduurzaming van de energievoorziening van de glastuinbouw.

Door een brede verduurzaming blijft aardwarmte niet beperkt tot de ‘happy few’ maar komt deze binnen het bereik van alle glastuinbouwbedrijven in het Westland.

Met de Triaswarmte kan voldaan worden aan de korte- en lange termijn verduurzamingsdoelstellingen van de glastuinbouwsector en de gemeente Westland.

De proefboring staat gepland voor 2016. Dit betekent dat we in 2015 alle voorbereidingen treffen om de proefboring mogelijk te maken, zoals:

 • Het maken van een putontwerp met bijbehorend boorprogramma
 • Het opstellen van een onderzoeksprogramma*
 • Het ontwerpen van het warmtenet
 • Het opzetten van de organisatie
 • Het concretiseren van de afspraken met de deelnemers
 • Het verkrijgen van de benodigde financiering.

* De boring moet zoveel mogelijk informatie opleveren voor toekomstige Geothermieprojecten in de regio Westland. Hierbij wordt samengewerkt met TNO, TU Delft en diverse adviseurs.

Samenwerkende partners

Trias Westland B.V.Westland Infra, FloraHolland en HVC

Subsidie: Topsector Energiesubsidie (DEI), Innovatiefonds Rabobank Westland, Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Partners: 

Triasboring al op 3.600 m diepte

De boring naar aardwarmte voor Trias Westland is al op 3,6 km diepte; men gaat naar de 4 km en is daarmee veruit de diepste geothermieboring in Nederland. In februari 2018 start men met aanleg van het warmtenet.

49 glastuinbouwbedrijven worden straks voorzien van groene warmte uit deze bron.

Het ondergrondse werk wordt gedaan door KCA Deutag en het bovengrondse door VB Projects.

Als blijkt dat de Trias-aardlaag niet geschikt is om voldoende warmte te winnen, wordt een tweede reguliere aardwarmteboring uitgevoerd op circa 2,5 kilometer diepte en kan een deel van de bedrijven worden aangesloten.

De Proefboring

De temperatuur op aarde neemt toe met de diepte. In Nederland neemt de warmte met gemiddeld 30°C per kilometer toe.

Deze zogeheten aardwarmte kan getransporteerd worden met behulp van water.  

 • In de ondergrond van Nederland zitten erg veel sedimentlagen die water bevatten en goed doorlatend zijn, waardoor het hete water vanuit de diepte relatief makkelijk omhoog gepompt kan worden.
 • Bovendien zijn er maar heel weinig landen waar zoveel gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn als in Nederland.
  Dit is een erfenis van de vele boringen en seismische metingen die zijn uitgevoerd voor de olie- en gaswinning.
 • De meeste olie- en gasboringen gaan echter nog tot 4 kilometer diepte, waarder er weinig gegevens beschikbaar zijn over het Trias.

Met de proefboring wordt vastgesteld of de praktijk aansluit bij de theorie.  Is de proefboring succesvol, dan doen we een tweede boring naar het Trias om het doublet compleet te maken en de warmte daadwerkelijk te kunnen gaan winnen.

Werkzaamheden zijn gestart

De werkzaamheden op de boorlocatie zijn inmiddels gestart. Direct omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De kassen op de boorlocatie worden momenteel verwijderd. In juni wordt de conductor geplaatst; een soort beschermhuls voor de boring. In de zomer vinden de voorbereidende grondwerkzaamheden plaats. Er worden o.a. meer dan tweehonderd heipalen aangebracht om de boortoren te kunnen dragen, waarna de toren wordt opgebouwd. In het najaar vindt de eerste boring plaats die ongeveer honderd dagen zal duren. Ook de tweede boring duurt ongeveer honderd dagen. Naar verwachting kunnen in de zomer volgend jaar de eerste bedrijven op het warmtenet worden aangesloten. De boortoren wordt geleverd door KCA Deutag en een aantal belangrijke services door Schlumberger. De bovengrondse installaties worden gemaakt door VB Geo Projects.

Coöperatie

Dit is een project van en voor de telers. Krachtig is dat zij via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. Voor de aansluiting op het warmtenet betalen zij jaarlijks een vast bedrag op basis van werkelijke kosten. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten. Na vijftien jaar is de Westlandse warmtecoöperatie volledig eigenaar van het geothermiebedrijf.

Westland Infra

  Mark van Driel   www.westlandinfra.nl    Mark.vanDriel@westlandinfra.nl    0174 236547