Warmtenet Diepenvoorde

 • looptijd: 2007 - 2010
 • locatie: Waalre,
 • functie: Warmte

Via een Warmtenet betrekt Kantorenpark Diepenvoorde aan de A2/A67 bij Eindhoven haar energie uit een innovatieve energievoorziening van Hydreco.

Een Energie Uitwisselingsstation onttrekt thermische energie aan opgepompt grondwater en voorziet 8 kantoren van Diepenvoorde van duurzame én comfortabele energie – in de vorm van warmte en koude.

Doel warmtenet

Met duurzame levering van koude- en warmte een reductie van CO2-uitstoot realiseren en een kostenbesparing voor de eindgebruikers. Slim gebruikmaken van bestaande bronnen en flexibele levering van warmte en koude op perceelniveau.

Achtergrond

De oorspronkelijk KWO-installatie bij het kantorenpark Diepenvoorde voldeed niet meer.

Uit onderzoek bleek dat er een grondwaterleiding van Brabant Water precies langs het kantorenpark liep.

Opgepompt grondwater kan gebruikt worden voor de levering van thermische energie.

Energie Uitwisselingstation

Samen met Brabant Water heeft Hydreco een Energie Uitwisselingsstation gebouwd.

 • Hier wordt thermische energie aan het grondwater onttrokken
 • Het Energie Uitwisselingstation is sinds 2010 in bedrijf en voorziet 8 bedrijven, in totaal 11.000 m2 bruto vloeroppervlak, van warmte en koude.
 • Sleutelelement is een zogenaamd Energie-Uitwissel-Station (EUS) waarin de energie vanaf een bestaande ruwwaterleiding wordt overgezet naar een transportleiding richting kantorenpark Diepenvoorde voor de levering van koude resp. warmte.
 • Brabant Water heeft besloten dat de afgifte van energie vanaf de ruwwaterleiding de temperatuur van het uitgaande drinkwater niet meer dan 0,5 0 C plus/min mag beïnvloeden.
 • VROM-inspectie heeft hiervoor goedkeuring verleend onder de voorwaarde van een monitorings- en beheerplan.
 • De installatie is overgedragen aan Hydreco BV, een dochteronderneming van Brabant Water. Hydreco verzorgde de inregeling en voert de exploitatie.
 • De werkelijke kosten voor realisatie lagen ca 30% hoger dan de oorspronkelijke raming.
 • De COP-prestatie van het systeem is uiterst positief, bij koudelevering heeft Hydreco een COP van 40 vastgesteld

Samenwerkende partners

Hydreco GeomecBrabant Water 

Subsidie: Unieke Kansen Programma

Partners: 

warmtenet Diepenvoorde

Techniek

 1. Tussen een grondwaterwinputtenveld en het waterproductiebedrijf is een bypass gemaakt op de ruwwaterleiding.
 2. Deze bypass is aangesloten op een warmtewisselaar
 3. Het vermogen van het systeem is 1500 kW.
 4. Via de warmtewisselaar wordt, naar behoefte, warmte of koude overgedragen aan de ringleiding van het kantorenpark.
 5. Naar individuele behoefte onttrekken bedrijven koude of warmte van de ringleiding.
 6. Binnen de kantorenpanden wordt het bijverwarmd tot een behaaglijk binnenklimaat.

Voor de bedrijven scheelt dit aanzienlijk in stook- en koelkosten.

De temperatuurstijging van het ruwwater is zeer beperkt, waardoor het geen waarneembaar effect heeft op de temperatuur van het drinkwater.

Investering en exploitatie

Hydreco is investeerder, eigenaar en exploitant en heeft dus baat bij een duurzaam systeem met een optimaal rendement. De eindgebruikers betalen alleen vastrecht en de hoeveelheid afgenomen energie. Zij genieten vanaf de start van het project financieel voordeel.

Op deze locatie is het perspectief dat er kansen liggen op verdere uitbreiding van het EUS door aansluiting van toekomstig gebouw 11 en uitbreiding met levering aan Fontys sporthogeschool.

Ook een koppeling met een waterstroom vanuit een beheersmaatregel bodemverontreiniging wordt onderzocht.

 • Vanuit Brabant Water lopen inmiddels verkenningen voor kansen bij andere waterproductie locaties in stedelijke omgeving.
 • In concreto wordt voor Veghel en Oosterhout onderzocht wat de kansen zijn voor levering van energie aan woningbouw.

Binnen de watersector zijn meerdere initiatieven op gang gekomen voor de inzet van warmte en/of koude vanuit (afval-)waterleidingen.

In financiële zin kan worden geconcludeerd dat, zeker met de opgedane ervaringen, in de toekomst met dergelijke systemen een kostprijs per GJ kan worden bereikt die zeker concurrerend kan worden genoemd, namelijk circa € 14 – € 18 per GJ koude of laagcalorische warmte.

Conclusie

 • De voorbereidingsfase vergde meer tijd en middelen dan gedacht
 • De uitvoeringfase is succesvol verlopen
 • De milieuresultaten in de vorm van een COP voor koude is buitengewoon goed te noemen
 • Energielevering middels een EUS kan uiteindelijk tegen een concurrerende kostprijs per GJ
 • Bestaande waterinfrastructuur vormt zo een toevoeging voor de transitie naar duurzame energie

Hydreco GEomec

  Saskia Hagendoorn   hydreco.nl    saskia.hagedoorn@hydreco.nl    +31 (0)6 19266072