Warmterivier Den Haag

 • looptijd: 2017 - 2019
 • locatie: Den Haag,
 • functie: Warmte
Warmterivier verwarmt wijk Duindorp in Den Haag
Warmterivier verwarmt en koelt de wijk Duindorp in Den Haag uit restwarmte van de waterzuivering

Warmterivier Den Haag gaat restwarmte onttrekken aan de stroom van gezuiverd afvalwater (effluent) om wijken te verwarmen en koelen. Tot nu toe stroomt het gezuiverde afvalwater van de zuivering Houtrust linea recta naar zee. Zonde.

Warmte en koude voor de wijk

Met de onttrokken warmte in combinatie met een relatief kleine warmte/koudeopslag is het mogelijk om het gehele jaar water met een temperatuur van 12 tot 16 °C aan woningen en gebouwen in Duindorp en de nieuw te realiseren wijk Norfolk te leveren (de zg. ‘bronenergie’).

Warmtepompen

Warmtepompen in de woningen en gebouwen die zijn aangesloten op het ‘bronnet’ brengen deze bronenergie vervolgens naar het juiste temperatuurniveau voor ruimteverwarming en tapwaterverwarming.

 • In de zomer wordt de bronenergie gebruikt voor de koeling van de woningen.
 • De levering van warmte met eenzelfde temperatuur maakt verwarming in de winter en koeling in de zomer via dezelfde transportleiding mogelijk.

Dit is innovatief en werkt kostenverlagend.

Warmterivier voor all electric

Het concept Warmterivier levert op verschillende vlakken een positieve bijdrage.

 • Het draagt bij aan het aandeel hernieuwbare energie en de reductie van de vraag naar aardgas
 • Door af te stappen van fossiele brandstof als energiebron, wordt een stabiele prijsontwikkeling van warmte en koude mogelijk.
 • Het systeem is uit te breiden naar een volledig duurzaam all electric systeem, waarbij de benodigde energie voor de warmtepompen en het bronnet afkomstig is van hernieuwbare bronnen, zoals elektriciteit uit lokaal biogas, zon- en windenergie
 • Het concept is op veel meer locaties in Nederland toepasbaar, omdat afvalwaterzuiveringsinstallaties zich veelal bevinden op plekken nabij de bebouwde omgeving.

Samenwerkende partners

DWA, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap Delfland, CarbonMatters

Subsidie: TKi Urban Energy, DEI 2015

Partners: 

Warmterivier verwarmt wijk Duindorp in Den Haag

één leidingnet

Vanwege de gekozen temperatuurrange kan de distributie van de warmte en koude in de wijk met één leidingnet plaatsvinden, het zogenaamde BronNet.

 • Via dit BronNet kan ook koude en warmte tussen woningen en gebouwen onderling worden uitgewisseld.
 • Door deze synergievoordelen blijven investeringen beperkt en kan dit concept concurreren met traditionele systemen zoals:
  • warmtelevering met hoogrendementsgasketels
  • en koudelevering met airco’s
  • maar ook met systemen die alleen op warmte-/koudeopslag zijn gebaseerd
 • De juiste financieringscondities zijn vervolgens belangrijk omdat het rendement op de investeringen in het Warmterivierconcept op dit moment nog beperkt is.
 • Daar staat tegenover: meer hernieuwbare energie en minder CO2 uitstoot
 • Het Warmterivier project zorgt voor een meer stabiele prijsontwikkeling van warmte en koude die gekoppeld is aan onder andere de consumentenprijsindex en niet uitsluitend aan de prijsontwikkeling van fossiele brandstof.
 • De verwachte energiekosten voor de uiteindelijke gebruikers kent daardoor een minder grote afhankelijkheid van de prijs voor fossiele energie.

All Electric

Het Warmterivier concept is een all electric systeem.

 • Als de benodigde elektriciteit uit groene energiebronnen komt, zoals biovergisters – in combinatie met warmtekrachtkoppelingen en/of zonnepanelen – kan volledige energieneutraliteit worden bereikt.

De toepassing van deze hernieuwbare bronnen is een onderdeel van de verdere ontwikkeling van het warmterivierproject dat nu wordt voorbereid. 

Het eerste warmterivier project op grote schaal obv effluent afkomstig van de AWZI Houtrust wordt nu voorbereid.

 • In de komende vier jaar worden de eerste 1.000 woningen in de gemeente Den Haag aangesloten op het Warmterivierconcept.
  • Dit betreft de wijk Duindorp
  • en de toekomstige nieuwbouwwijk Norfolk
 • Daarmee vervangt dit project de Zeewaterwarmtecentrale die op dit moment nog warmte en koude levert aan 764 woningen in Duindorp maar per september 2016 gaat sluiten.
 • Naast de aansluiting van de eerste 1.000 woningen is het de bedoeling de warmte- en koudelevering in de latere jaren uit te breiden:
  • naar nieuwbouw op het Norfolk terrein, zodat in totaal 1.405 woningen zijn aangesloten
  • Ook zijn er plannen om warmte uit effluent te gaan leveren aan in totaal 12.000 woningequivalenten van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen rondom de AWZI Houtrust

 

Omdat afvalzuiveringsinstallaties overal in Nederland aanwezig zijn, zal het Warmterivierconcept op veel meer plekken kunnen worden toegepast.

In Nederland kunnen op basis van dit concept tot wel 480.000 woningen worden voorzien van 12 PetaJoule aan hernieuwbare energie en daarmee 312 miljoen kg CO2 emissie kan worden vermeden op jaarbasis.

CarbonMatters

  Jan van den Berg   CarbonMatters.nl    jvdb@carbonmatters.nl    06 5133 0972