WoonConnect betrekt bewoners Eindhoven

 • looptijd: 2016 - 2017
 • locatie: Eindhoven,
 • functie: Energiebewustzijn verhogen, meer flex

WoonConnect EindhovenIn Eckart-Vaartbroek is het instrument ‘WoonConnect‘ ingezet voor energiebesparende en energieproducerende maatregelen onder bewoners. 4.000 van de 4.600 woningen in de wijk zijn met WoonConnect digitaal in kaart gebracht.

Onder bijna 70 respondenten heeft dit digitale platform nu al goede resultaten opgeleverd. In de loop van 2017 zal het concept van WoonConnect verder worden uitgerold.

WoonConnect

WoonConnect is de meest in het oog springende maatregel binnen de Green Deal voor woonwijk Eckart-Vaartbroek in Eindhoven en is onderdeel van de ambitie op stedelijk niveau.

Horizon 2020

WoonConnect maakt bovendien deel uit van het veel grotere EU ‘Horizon 2020’ programma. Dit programma richt zich op het benaderen, motiveren en realiseren van woning verbeterende maatregelen voor eigenaren. Die maatregelen moeten tijdens de woningrenovatie leiden tot eerst energiebesparing maar zo mogelijk ook tot individuele of collectieve energieopwekking.

 • Dankzij WoonConnect kunnen bewoners zelf bepalen wanneer en in hoeverre ze hun woning energetisch willen aanpassen
 • In de uitgebreide staalkaart zijn alle fasen van woning verbeterende maatregelen opgenomen
 • Digitaal platform ‘WoonConnect’ heeft bijna 70 huishoudens benaderd met een respons van 40%

Projectpartners

Gemeente Eindhoven

Lessons Learned

Link naar de leerervaringen van alle Green Deal Smart City projecten

 

Subsidie: Green Deal Smart Cities

Partners: 

WoonConnect Eindhoven

Wegens succes zal WoonConnect dit jaar naar andere delen van de stad worden uitgerold.

 • Naast het in kaart brengen van de ‘route van de gebruiker’ heeft de creative producer een ‘context-mapping’ onderzoek onder bewoners uitgevoerd
 • ‘Context-mapping’ is een beproefde methode om inzicht in de achterliggende motieven, ervaringen en belemmeringen van bewoners te krijgen.
 • De creative producer gebruikt daarvoor een zogenaamd sensitizing-boekje en interviews om aandacht te geven aan de dynamiek op huishoudelijk niveau, oftewel de wijze waarop de leden van het huishouden beslissingen over energiezaken nemen en wat de rol van elk lid daarin is.
 • Zowel de benadering van de ‘route van de gebruiker’ als het ‘context mapping’ onderzoek hebben begin 2017 bijgedragen aan een nieuw ontwerp voor WoonConnect.
  • Scenario’s zijn helderder geworden en het ‘context mapping’ onderzoek heeft tot concrete aanbevelingen geleid (zoals ‘digitaal gluren bij de buren’ en acties in de buurt).
 • De vervolgstappen worden, aan de hand van de volgende vragen, de komende tijd uitgewerkt: wie logt in, wat doen de gebruikers op het digitale platform, waar is extra ondersteuning nodig en op welk moment en waarom haken de bewoners af?
  • De focus in deze fase ligt vooral op het creëren van belangstelling en minder op de te nemen concrete maatregelen

Nauwkeurig proces

De belangrijkste les van Eckart-Vaartbroek is een bevestiging van wat iedereen al wist: wie wijkbewoners wil interesseren en aanjagen om in de energietransitie te stappen, moet nauwkeurig te werk gaan.

De eerste stap in dat proces is geslaagd: circa 40% van de aangeschreven respondenten heeft daadwerkelijk met de aan hem of haar verstrekte persoonlijke sleutel op de digitale omgeving van WoonConnect ingelogd.

Bewonersperspectief

Een andere les is dat het bewonersperspectief voor de betrokken partijen (als de gemeente, KPN, de Twee Snoeken en Woonbedrijf) duidelijk moet zijn. Dit verschilt van het technisch georiënteerde energie- en bouwperspectief.

 • Als de betrokken partijen in staat zijn om dat perspectief te verbreden, ontstaat een waardevolle en noodzakelijke aanvulling.
 • De eerste fase heeft in elk geval, zowel vanuit de techniek als vanuit het maatschappelijk onderzoek, ruim voldoende aanknopingspunten opgeleverd om WoonConnect naar andere delen van de stad uit te rollen.
 • Daarnaast kunnen via het digitale platform van WoonConnect aanvullende diensten worden aangeboden, zoals vergunningsaanvragen, kadasterinformatie en reviews.
 • De gemeente Eindhoven werkt nu aan een projectvoorstel om zulke diensten aan te gaan bieden.

Wegens succes zal WoonConnect dit jaar naar andere delen van de stad worden uitgerold.

Gemeente Eindhoven

  Alfredo Verboom   eindhoven.nl    a.verboom@eindhoven.nl    040 238 61 02