AWTI

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) adviseert de regering en het parlement over het beleid voor wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie.

De AWTI adviseert gevraagd en ongevraagd. Hij heeft een onafhankelijke positie ten opzichte van de ministeries, maar ook ten opzichte van de partijen in het veld.

Over AWTI

De AWTI is een strategische adviesraad, in 2014 bij Wet ingesteld. De AWTI is per 1 augustus 2014 de opvolger van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid.

Taak

De officiële taak van de raad luidt:

‘De raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over het te voeren beleid in nationaal en internationaal verband ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie, met bijzondere aandacht voor de verbinding tussen wetenschap, technologie en innovatie en de inzet daarvan voor economische en maatschappelijke doelen.’

De AWTI adviseert over de hoofdlijnen van beleid op de middellange tot lange termijn.

De AWTI richt zich op kennisontwikkeling en innovatie, op het beleid daarvoor en op de factoren die deze processen beïnvloeden. Vaak adviseert de raad over de voorwaarden waaronder kennisontwikkeling en innovatie plaatsvinden. Bijvoorbeeld over de financiering van onderzoeksinstellingen of over het aanbod van vrouwen in wetenschap en R&D. De raad adviseert daarnaast over de maatschappelijke en economische gevolgen van wetenschap, technologie en innovatie.

Kennis, onderzoek en innovatie zijn op alle beleidsterreinen van belang. Toch beweegt de raad zich vooral op de terreinen van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken.

Werkwijze

Elk jaar maakt de AWTI een overzicht van de adviesonderwerpen voor dat jaar in het  werkprogramma. In de meeste gevallen adviseert de raad over het kennis- en innovatiebeleid op verzoek van de ministers van OCW en EZ. Soms vragen ook andere departementen om advies. Het komt ook voor dat de raad op verzoek van de Tweede Kamer adviseert of uit eigen beweging.

De raad hecht sterk aan de input van partijen uit het veld van wetenschap en innovatie. Ook de contacten met beleidsmakers en de politiek vindt hij belangrijk in de voorbereiding van zijn adviezen.

Evaluatie

De Kaderwet Adviesraden bepaalt dat strategische adviesorganen elke vier jaar een evaluatieverslag opstellen. In een evaluatie wordt een oordeel gevormd over de taakvervulling van de raad over een bepaalde periode. De laatste evaluatie was in 2014. Het kabinet is verplicht te reageren op een Evaluatierapport.

AWTI
 Prins Willem-Alexanderhof 20, Gebouw van het Nationaal Archief,
       2595 BE Den Haag,
       , Nederland
  Hamilcar Knops   AWTI.nl    h.knops@awti.nl    070-3110920