Brabantse Delta

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor de waterhuishouding in het mooie Brabantse land.

Veiligheid én schoon en voldoende water is voor iedereen belangrijk. We zorgen dat het niet te nat wordt. Of juist te droog. Hier zet waterschap Brabantse Delta zich iedere dag voor in met oog op de toekomst. Het werkgebied kent ruim 800.000 inwoners, 21 gemeenten en zo’n 25.000 bedrijven in Midden- en West-Brabant.

Brabantse Delta

Het is voor het waterschap een grote uitdaging om de belangen van inwoners, bedrijfsleven, landbouw, recreatie, natuur en stadsleven met elkaar te verenigen. Het waterschap werkt daarbij samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen, natuurterrein eigenaren of andere organisaties. Water is van ons allemaal!

Klimaatadaptie

Het waterschap Brabantse Delta werkt als waterbeheerder hard aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgas. Daarnaast worden door het waterschap veel maatregelen getroffen om de gevolgen van de klimaatverandering in West-Brabant op te vangen.

Bestuurslid Huub Hieltjes: “Zo worden grote investeringen gedaan om de dijken te verbeteren die het stijgende water tegen moeten houden, bijvoorbeeld langs de Mark ten noorden van Breda. We haken graag in op initiatieven van onze inwoners en partners.

Met de Vereniging Markdal en andere organisaties zijn we bijvoorbeeld betrokken bij de herinrichting van een deel van de Bovenmark ten zuiden van Breda.

Waterberging is één van de doelen van die herinrichting waarvoor de vereniging het initiatief heeft genomen.

Verder werken we bijvoorbeeld met de gemeente Breda aan de terugdringing van de CO2-uitstoot door de inzet van biogas voor elektriciteitsproductie. De restwarmte die daarbij vrijkomt leveren we met behulp van een groene warmtestation aan inwoners van twee wijken in Breda.”

Klimaatverandering vraagt zeker ook aanpassingen door burgers en bedrijven. Een uitdaging blijft het bewustzijn daarover te vergroten. Kleinschalige maatregelen, zoals het minder betegelen van de tuin, dragen bijvoorbeeld al bij aan het voorkomen van wateroverlast.

Brabantse Delta
 Bouvignelaan 5
       4836 AA Breda,
       , Nederland
  Hans Mollen   brabantsedelta.nl    h.mollen@brabantsedelta.nl    076 564 10 00