Development Company Greenport Venlo (DCGV)

  • Type organisatie: Kennisinstituut

Development Company Greenport Venlo (DCGV) is de grootste gebiedsontwikkelaar van Greenport Venlo. DCGV zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van het leef- en ondernemingsklimaat van Greenport Venlo als geheel, en het Klavertje 4-gebied in het bijzonder.

DCGV ontwikkelt, herontwikkelt en realiseert nieuwe, in de natuurlijke omgeving ingepaste (werk)landschappen van allure voor bedrijven in met name de sectoren agro, voeding, handel en logistiek. De ontwikkelmaatschappij zorgt voor uitgifte en beheer en is tevens verantwoordelijk voor het aanleggen van gebiedsbrede (nuts)voorzieningen, park- en facility-management en voor het participeren in vastgoed.

Daarbij zijn duurzaamheid en innovatie leidende principes en is de oriëntatie niet alleen regionaal en nationaal, maar nadrukkelijk ook internationaal.

DCGV

DCGV heeft tot taak het gebied in de komende jaren verder te ontwikkelen tot een concurrerend, innovatief en duurzaam vestigingsgebied voor ondernemers. Daarvoor wil DCGV de bedrijvigheid versterken, de werkgelegenheid vergroten en waardetoevoeging realiseren.

Zij doet dat vanuit een actieve betrokkenheid bij enerzijds individuele ondernemers en anderzijds de ketens waarbinnen ze ondernemen (inclusief arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoek).

Overigens ligt de focus niet alleen op een goed ondernemersklimaat, maar nadrukkelijk ook op het creëren van een omgeving waar het aangenaam werken, wonen en verblijven is.

Greenport Venlo

Greenport Venlo is één van de zes Greenports in Nederland. Het is het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Het gebied is in negen jaar tijd al zesmaal benoemd tot logistieke hotspot van Nederland.

Greenport Venlo is een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving.

De nadruk ligt hierbij op economische versterking van de regio, met een sterk accent op bedrijvigheid en innovaties rond tuinbouw, agro, maakindustrie en logistiek.

Deze samenwerking heeft vele vormen, maar hele duidelijke concrete doelen

  • de economische (toegevoegde) waarde verhogen van 1 miljard euro naar 2 miljard euro
  • concurrentievoordeel voor bedrijven door duurzaam ondernemen
  • het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen door een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur en de komst van HAS Den Bosch naar de regio

 

Development Company Greenport Venlo (DCGV)
 Innovatoren 9A, Sint Jansweg 15
       5928 RC Venlo,
       , Netherlands
  René Postulart   http://www.greenportvenlo.nl/    info@greenportvenlo.nl    +31 (0)77 850 33 64