Gemeente Apeldoorn

 • Type organisatie: Gemeente

Apeldoorn heeft zich ten doel gesteld een energieneutrale gemeente te worden. Om de route hier naartoe transparant en controleerbaar te houden voor zowel de gemeenteraad als de bewoners, moeten elk jaar ambitieuze, maar ook haalbare doelen worden geformuleerd en geëvalueerd.

Apeldoornse Energie Agenda

De huidige ambitie van de Apeldoornse Energie Agenda gaat uit van een energieneutrale gemeente in 2030.

Eerder had de Apeldoorn de ambitie al in 2020 energieneutraal te zijn voor wat betreft de gebouwde omgeving. Doel moet zijn minimaal mee te presteren met het landelijk gemiddelde, maar waar mogelijk de energietransitie te versnellen, bijvoorbeeld als onderdeel van de activiteiten rondom de Cleantech regio.

Kortom: energieneutraliteit binnen twee decennia blijft de stip op de horizon. Maar door jaarlijkse evaluatie kan worden ingeschat of het sneller kan of langzamer moet.

Energiedoelen Apeldoorn

Het transitieteam stelt voor dat de gemeente Apeldoorn jaarlijks haalbare en meetbare energiedoelen vaststelt. Daarbij kunnen concrete stappen worden geformuleerd om deze doelen te behalen.

Het huidige energieverbruik en het percentage duurzaam opgewekte energie dienen daarbij als uitgangspunten.

 • Voor 2016 kan de doelstelling bijvoorbeeld luiden: 3 procentpunt energiebesparing en 2 procentpunt stijging lokaal duurzaam opgewekte energie.
 • Deze doelstellingen kunnen worden uitgesplitst naar sectoren.
 • Elk jaar rapporteert de gemeente over de voortgang en besluit zij over nieuwe doelen/maatregelen.

Fase 1

In de eerste fase speelt de gemeente Apeldoorn een actieve rol in het ondersteunen van de gemeenschap. Dit doet zij door:

 • samen te werken met koplopers.
 • het faciliteren van ‘early adopters’.
 • zorg te dragen voor onafhankelijke informatievoorziening.
 • te ondersteunen in het realiseren van hun energieambities.
 • regelgeving aan te passen.
 • meer prioriteit te geven aan handhaving.
 • zelf het goede voorbeeld te geven.

Fase 2

In de tweede fase komt de Apeldoornse gemeenschap centraal te staan in het verwezenlijken van de energieambities. De rol van de gemeente beperkt zich dan tot handhaving van de regels, het informeren van haar inwoners en het ruimte bieden voor energie-innovaties door waar nodig regels aan te passen. In bovengemeentelijke projecten (stedendriehoek, provincie, rijk, Europa), speelt de gemeente nog wel een centrale rol.

Gemeente Apeldoorn
 Marktplein 1
       7311 LG Apeldoorn,
       , Nederland
  Mark Sandmann   apeldoorn.nl    gemeente@apeldoorn.nl    14 055