Hoogheemraadschap Delfland

  • Type organisatie: Energieleverrancier

Hoogheemraadschap Delfland staat voor ‘iedereen bewust met water’. Hiermee onderstreept het Hoogheemraadschap (de coalitie) dat het belangrijk is om te investeren in waterbewustzijn.

Delfland heeft 10 speerpunten vastgesteld:

1. Waterbewustzijn

De deuren van het waterschap gaan verder open. Door het bevorderen van actieve betrokkenheid bij het belangrijke werk van het waterschap is over vier jaar het waterbewustzijn van de inwoners, bedrijven, instellingen en medeoverheden sterk verbeterd. Zij realiseren zich dat ze in een kwetsbaar gebied wonen en zelf kunnen bijdragen aan veiligheid en leefbaarheid.

2. Stedelijk waterbeheer & klimaatadaptatie

Door klimaatverandering staat het meest verharde en verstedelijkte gebied van Nederland onder druk. Met alle betrokkenen worden programma’s en innovatieve pilotprojecten ontwikkeld om deze gebieden aan te passen aan het veranderende klimaat. Dit verbetert de leefomgeving op lange termijn.

3. Gezond, schoon & zoet water

Delfland maakt de komende vier jaar grote stappen in het bevorderen van zelfvoorzienend op het gebied van gezond, schoon en zoet oppervlaktewater. Dit om verzilting tegen te gaan. Hiervoor nemen wij maatregelen die zorgen voor een gezond en schoon watersysteem. De waterkringloop wordt daarom zoveel als mogelijk gesloten.

4. Watersysteem

Er wordt blijvend geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken en behouden van ons watersysteem. Beleid en maatregelen worden integraal uitgevoerd waardoor wateroverlast wordt voorkomen, de ecologische kwaliteit zichtbaar is verbeterd en vissen vrij kunnen bewegen door het watersysteem.

5. Afvalwaterketen & zuivering

De zuiveringsinstallaties worden technisch doorontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om nog meer energie en grondstoffen terug te winnen. Er wordt vooruitgelopen op strengere wetgeving op het gebied van zuivering door dit vraagstuk te koppelen aan het bevorderen van de zelfvoorzienend in de eigen waterbehoefte.

6. Beheer van het systeem

Delfland ontwikkelt een integrale beheersstrategie en investeert in een nieuwe beheerssystematiek. Daarmee wil de coalitie efficiency bevorderen en een goede aansluiting krijgen met de andere beheerders van de openbare ruimte. Wij doen meer met waterbeheer waardoor nieuwe toepassingen met ons watersysteem mogelijk worden.

7. Duurzaamheid & innovatie

De wereld om ons heen verandert continu. Daarom investeert de coalitie in duurzaamheid en innovatie. Samen met belanghebbenden en kennisinstellingen worden nieuwe oplossingen ontwikkeld. Deze zijn hard nodig om ook in de toekomst op een aantrekkelijke manier in dit gebied te kunnen wonen, werken en recreëren.

8. Afbouwen schuldenlast

Er wordt 10 miljoen euro bezuinigd om zo financiële ruimte te krijgen om de schuldenlast af te bouwen. De tarieven stijgen gematigd en het percentage ligt vast op 1,5% per jaar. Dit is ongeveer de inflatie. Hiermee staat de coalitie voor het niet verder doorschuiven van de lasten naar volgende generaties.

9. Iedereen betaalt zuiveringsheffing

De coalitie hanteert het principe de vervuiler betaalt. Alle inwoners, bedrijven en instellingen produceren afvalwater dat gezuiverd moet worden. Daarom wordt de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor kwijtschelding van de zuiveringsheffing afgebouwd en de lasten eerlijk gedeeld.

10. Verdeling van de lasten

De kwijtschelding op de watersysteemheffing zal gedragen worden door de inwoners van dit gebied. Uitvoering hiervan gebeurt budgetneutraal zodat de lasten van de huishoudens door dit beleid niet stijgen.

Hoogheemraadschap Delfland
 Brassersplein 2
       2612 CT Delft,
       , Nederland
  Han van Olphen   hhdelfland.nl    loket@hhdelfland.nl    015 260 8108