Natuur- en Milieu Federatie Groningen

  • Type organisatie: Kennisinstituut

De Stichting Natuur en Milieufederatie Groningen streeft een duurzame samenleving na en richt zich in dit streven specifiek op de natuur en het milieu.

Samen met onze aangesloten organisaties en partners zetten we ons in voor een mooi en duurzaam Groningen.

Een groen en duurzaam Groningen, waarin we genieten van een afwisselend landschap en een rijke natuur, nu en in de toekomst.

Dat is waar de Natuur en Milieufederatie Groningen elke dag aan werkt, samen met overheden, bedrijven en organisaties. Als stem van de Groningse natuur- en milieubeweging vertegenwoordigen we 50 organisaties die zich inzetten voor natuur, landschap, milieu en klimaatbeleid in de provincie.

Visie Natuur en Milieu

Verbinden
We verbinden bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties met overheden. Als onafhankelijke organisatie zorgen we dat onze 50 aangesloten organisaties kunnen deelnemen aan inspraakprocedures, beleidsprocessen en politieke besluitvorming. We organiseren met al deze partijen het maatschappelijk debat over klimaat- en energievraagstukken, natuurontwikkeling, verbetering van milieukwaliteit en behoud van het Groningse landschap.

Meedenken
We volgen de gebeurtenissen in de provincie op de voet. We kijken kritisch naar plannen en trekken aan de bel als natuur, milieu en landschap in het nauw dreigen te komen. Namens de aangesloten organisaties proberen we beleid van provincie, gemeenten en bedrijven te beïnvloeden. Dit doen we door te lobbyen, mee te denken, te onderhandelen en – soms – te procederen. We nemen initiatieven en doen voorstellen die leiden tot grotere kansen voor natuur, milieu en landschap.

Draagvlak
We willen overheden, bedrijfsleven en inwoners van Groningen inspireren en motiveren om het pad van duurzaamheid in te slaan. We voegen de daad bij het woord met concrete projecten die Groningers willen betrekken bij natuurontwikkeling, landschapsbehoud, verduurzaming van onze energievoorziening, en duurzaam produceren en consumeren.

Doelen
We willen een oplossingsgerichte en innovatieve natuur- en milieuorganisatie zijn, die bijdraagt aan de uitvoering van natuur-, landschaps- en milieubeleid. Ons doel is om daarin het verschil te maken ten opzichte van andere instanties en organisaties. Met verschil maken bedoelen we dat we met innovatieve initiatieven vooroplopen en ons concentreren op een aantal kerndossiers waarin onze unieke rollen en taken goed tot uitdrukking komen.

Om dat doel te bereiken willen we een podium bieden voor publiek debat, duurzame oplossingen en alternatieve maatregelen in de etalage zetten, en concrete afspraken maken namens de natuur-, landschap- en milieubeweging.

Natuur- en Milieu Federatie Groningen
 Zuiderpark 16
       9724 AG Groningen,
       , Nederland
  Anneke Schäfer   http://nmfgroningen.nl/    a.schafer@nmfgroningen.nl    050 3130800