Provincie Noord-Holland

 • Type organisatie: Provincie

De provincie Noord-Holland werkt aan de energietransitie samen met de inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen.

Het beleid van de provincie richt zich op:

 • minder energie gebruiken
 • meer energie duurzaam opwekken
 • restwarmte van bedrijven beter benutten

Er zijn nieuwe energiesystemen nodig en er moeten innovatieve technologieën ontwikkeld worden. PNH ondersteunt onderzoek en financiert innovaties binnen 7 thema’s.

1. Gebouwde omgeving

We streven naar woningen die zeer energiezuinig zijn, zelf energie opwekken en in de toekomst ook zelf energie kunnen opslaan. Dat is goed voor het klimaat, maakt woningen comfortabeler en levert werkgelegenheid op.

Wat doet de PNH?

 • Energieafspraken in regionale actieprogramma’s (RAP’s)
 • Voortzetten Servicepunt Duurzame Energie
 • Ondersteunen initiatieven van inwoners
 • Verduurzamen monumentaal erfgoed

2. Industrie

De industrie (excl. land/tuinbouw) verbruikt 40% van de energie in Noord-Holland. De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken besparingsmaatregelen te nemen die zich in 5 jaar terugverdienen. In het Nationaal Energieakkoord staat dat gemeenten en provincies moeten handhaven.

Wat doet de PNH?

 • De provincie toont bedrijven kansen en mogelijkheden op het gebied van besparingsmaatregelen
 • Scherper toezien op bedrijven zodat zij energie besparen

3. Glastuinbouw

De provincie streeft naar moderne, duurzame glastuinbouwgebieden in de Greenports van Noord-Holland. Het doel is op meer plaatsen gebruik te maken van restwarmte, bijvoorbeeld van de industrie, en van duurzame warmte, zoals geothermie. Tegelijk moet er een CO2 leidingnetwerk komen.

Wat doet de PNH?

 • Verduurzamen energievoorziening
 • Modernisering teeltareaal (herstructureren, saneren en verplaatsen)
 • Onderzoeken mogelijkheden van slimmer vervoer

4. Wind

Windenergie is voor de provincie Noord-Holland een belangrijk thema.

Wat doet de PNH?

 • Op land: uitvoeren afspraken met het Rijk (685,5 MW). Zie Wind op land.
 • Op zee: benutten kansen voor Noord-Hollandse economie

5. Zon

Zonne-energie is een belangrijk onderdeel van onze toekomstige (duurzame)energiemix voor Noord-Holland

Wat doet de PNH?

 • Nieuwbouw klaarmaken voor zonenergie
 • Stimuleren zon op bestaande daken
 • Regels opstellen voor zonne-opstellingen in landelijk gebied
 • Vervolg van de pilot SolaRoad

6. Biomassa en groen gas

Nederland profileert zich als de gasrotonde van Noordwest-Europa. Rondom Alkmaar ligt een cluster aan kennis en bedrijvigheid dat zich richt op vergisting en vergassing. Deze bedrijven experimenteren met nieuwe methoden om groen gas te maken en met hoogwaardige chemische toepassingen voor dat gas.

Wat doet de PNH?

 • Financiering MILENA-Olga (demonstratie-installatie biomassavergassing)
 • Realisatie biomassacluster in Alkmaar

7. Warmte en koude

Via warmtenetten kunnen we vraag en aanbod verbinden en dus flink besparen op aardgas en CO2-uitstoot. Noord-Holland is bij uitstek geschikt om restwarmte te gebruiken: we hebben verschillende dichtbevolkte gebieden, zoals de regio Amsterdam. En er zijn grote kassencomplexen waarvoor ook veel warmte nodig is. Aan de andere kant is er veel restwarmte. Bijvoorbeeld van Tata Steel, het Afvalenergiebedrijf Amsterdam, de elektriciteitscentrales en HVC. In de provincie zijn al warmtenetten. Deze worden flink uitgebreid. Bovendien kunnen er nieuwe netten bijkomen.

Wat doet de PNH?

 • Verder ontwikkelen programma Warmte & Koude in de Metropoolregio Amsterdam
 • Opstellen provinciaal Warmteplan
 • Stimuleren warmte-koudeopslag
 • Verder ontwikkelen geothermie

Toekomstverkenning energietransitie

Om de langetermijntransitie naar duurzame energie in beeld te krijgen is de provincie Noord-Holland bezig met een ruimtelijk-economische toekomstverkenning. Hierbij staat de vraag centraal hoe de energievoorziening er in 2050 uit kan zien, wat er voor nodig is om daar te komen en wat de consequenties zijn voor economie, landschap en samenleving.

Wat doet de PNH?

 • In kaart brengen energievraag en -aanbod
 • Verkennen van verschillende toekomstperspectieven voor de energietransitie in Noord-Holland
 • Regionale Energie & Ruimte-ateliers onder leiding van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)
Provincie Noord-Holland
 Dreef 3
       2012 HR Haarlem,
       , Nederland
  Jack van der Veen   www.noord-holland.nl/    secr.vanderhoek@noord-holland.nl    023 5144147