Hoogspanning Eemshaven 380 kV

Overzicht Hoogspanning projecten

Hoogspanning Eemshaven 380 kV
Hoogspanning Eemshaven 380 kV

Wil je weten welke grote hoogspanning projecten er in Nederland gaande zijn?
Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ. 

Hoogspanning projecten

Hoogspanningsverbindingen

 • Aansluiting Wind op Zee Gemini (120 km) 2011 – 2017
  2 naast elkaar gelegen windparken in de Noordzee worden aangesloten op het 380 kV-hoogspanningsnet via een elektriciteitsverbinding tussen deze windparken en het schakel- en transformatorstation van 380 kV Oudeschip in de Eemshaven.
 • COBRA-cable Nederland – Denemarken 2010 – 2019
  Via de COBRA-cable kan Nederland groene stroom van Deense windparken importeren en vice versa.
  TenneT legt samen met de Deense netbeheerder Energinet.dk een onderzeese gelijkstroomverbinding aan tussen Eemshaven en Endrup.

  • transportcapaciteit 700 MW
  • 325 km
  • Bij beide aansluitpunten wordt een convertorstation op land gebouwd om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Dit is nodig om de kabel aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet.
 • Hoogspanning Eemshaven Oudeschip – Vierverlaten 380 kV 2007 – 2018
  TenneT, wil het huidige hoogspanningsnet vervangen door Wintrack masten met een compacter magneetveld. De nieuwe verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten en de 110 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten.
 • VIKING-Link kabel UK – Denemarken 1400 MW 2016 – 2020
  De Engelse en de Deense netbeheerder, NationalGrid en Energinet.dk, willen tussen de UK en Denemarken een onderzeese gelijkstroomverbinding aanleggen met convertorstations bij de aansluitpunten.

  • De kabel faciliteert de onderlinge uitwisseling van stroom, wat een gezamenlijke elektriciteitsmarkt bevordert
  • Bovendien kan door de kabel de reservecapaciteit voor stroom in beide landen worden beperkt.
 • Hoogspanning Doetinchem – Wesel 380 kV 2014 – 2017
  TenneT wil met het Duitse Amprion een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van Doetinchem naar Wesel.
  Dit tracé maakt meer uitwisseling van (duurzame) elektriciteit mogelijk, versterkt de leveringszekerheid en draagt bij aan integratie van de Europese elektriciteitsmarkt.
 • Hoogspanning Zuid-West 380 kV oost (Rilland-Tilburg) 2009 – 2024
  TenneT wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van het 150/380 kV-station van Borssele naar het 380 kV-station bij Tilburg.

  • In april 2014 is dit project gesplitst in een westelijk deel (Borssele-Rilland) en een oostelijk deel (Rilland-Tilburg).
  • De verbinding is nodig omdat het huidige net in Zeeland maximaal is belast.
   Hierdoor ontstaan risico’s tijdens onderhouds-werkzaamheden.
  • Bovendien is nu geen capaciteit beschikbaar het aansluiten van nieuwe energieleveranciers, zoals windparken op zee
 • Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland) 2009 – 2024
  TenneT wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van het 150/380 kV-station van Borssele naar het 380 kV-station bij Tilburg.

  • Eind maart 2011 hebben de ministers van EZ en van IenM een keuze gemaakt voor het voorgenomen tracé voor de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.
  • Half april 2014 is duidelijk geworden dat bij Rilland een koppelstation nodig is.
  • Door station Rilland kan de verbinding Zuid-West 380 kV nettechnisch verdeeld worden in een deel west (Borssele-Rilland) en een deel oost (Rilland-Tilburg).
  • Het netgedeelte Borssele-Rilland is het meest urgent om het risico op uitval door onvoldoende transportcapaciteit voor productie te beperken. Dit is extra relevant geworden met de aankondiging van de minister van EZ van een nieuw windmolenpark voor de kust van Walcheren.
  • Verder wordt het bestaande onderhoudsknelpunt voor de bestaande 380 kV verbinding voor een belangrijk deel opgelost.
 • Hoogspanningsstation Rilland 2014 – 2018
  Medio 2014 startte TenneT het verzoek om een nieuw schakelbaar hoogspanningsstation te willen bouwen bij Rilland, met bijbehorende verbindingen en voorzieningen.

  1. Dit station is onder meer nodig om de transportcapaciteit tussen Nederland en België te vergroten en zo de elektriciteitsmarkten, verder te integreren.
  2. Ook vergroot en versterkt station Rilland het effectief gebruik van de capaciteit op de drie verbindingen die bij het station samenkomen (naar Geertruidenberg, Borssele en Zandvliet)
  3. Het station lost een onderhoudsknelpunt op in het tracédeel naar Geertruidenberg.
 • Net op zee – Borssele 1.400 MW 2015 – 2018
  TenneT wil een elektriciteitsnet realiseren om de windmolens op zee Borssele te verbinden met het landelijke hoogspanningsnet. Het net bestaat uit:

  • twee platforms op zee
  • vier ondergrondse elektriciteitskabels van 220 kilovolt (kV) naar de kust
  • een ondergronds tracé op land
  • een nieuw hoogspanningsstation in Borssele
   In dit station wordt de spanning omgezet van 220 kV naar 380 kV en aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet.

Anne-Marie Taris, manager vergunningen TenneT

“Het RCR-traject van het project Net op zee Borssele heeft vanaf het begin onder hoge tijdsdruk gestaan om de doelstellingen uit het Energie-akkoord tijdig te halen. Bij het project waren veel stakeholders betrokken die op een positieve manier hebben samengewerkt. Dit heeft erin geresulteerd dat het hele RCR-traject vanaf NRD [startnotitie: Notitie Reikwijdte en Detailniveau] tot aan de definitieve besluiten in minder dan 1,5 jaar is uitgevoerd.”

 • Aansluiting windpark op zee – Luchterduinen 2012 – 2015
  Eneco heeft in 2015 ruim 23 kilometer uit de kust van Noordwijk een windpark gerealiseerd. Voor dit windpark was een aansluiting nodig op het landelijke hoogspanningsnet, via het schakel- en transformatorstation bij Sassenheim. Het inpassingsplan hiervoor is in 2012 ter inzage gelegd. Het windpark heeft een vermogen van maximaal 150 Megawatt (MW).
 • Uitbreiding elektriciteitsnet Noordoostpolder 2010 – 2014
  In de Noordoostpolder heeft TenneT een extra netverbinding met bijbehorende nutsvoorzieningen aangelegd. De verbinding maakt het mogelijk windenergie vanuit het windpark Noordoostpolder naar het bestaande 380 kV-net te transporteren. De verbinding bestaat uit een 110 kV-schakelstation met ondergrondse kabels. De kabels lopen vanaf het schakelstation naar Emmeloord en buigen vervolgens af naar Ens, waar ze worden aangesloten op het 380 kV-transformatorstation.

  • De leidingen zijn deels geboord om natuurschade te voorkomen
 • Hoogspanning Diemen – Lelystad – Ens 380 kV 2008 – 2018
  Tennet wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad en Ens verbeteren.

  • De bestaande hoogspanningsmasten worden versterkt
  • De geleiders vervangen en geschikt gemaakt voor een hogere transportcapaciteit
  • Door nieuwe technieken en materialen wordt het magnetische veld kleiner en het geluid minder
 • Hoogspanningsverbinding BritNed 2008 – 2011
  BritNed heeft een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 400 tot 500 kilovolt (kV) aangelegd tussen Groot-Brittannië en de Maasvlakte in Nederland. De kabel sluit aan op het nationale 380 kV-hoogspanningsnet met een nieuw gebouwd convertorstation in Rotterdam
 • Net op zee – Hollandse Kust (zuid) 1400 MW 2016 – 2024
  TenneT wil een Net op Zee realiseren. Net op zee Hollandse Kust (zuid) maakt hiervan deel uit. Het verbindt de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet.
  Het net op zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit:

  • één of twee platformen op zee met elk twee onderzeese elektriciteitskabels van 220kV naar de kust
  • een kabeltrace op land
  • een transformatorstation op land om van 220 kV naar 380 kV te gaan
  • de aansluiting op een 380 kV hoogspanningsstation

Transformatorstations

 • Transformator- en schakelstation Breukelen-Kortrijk 2009 – 2017
  TenneT bouwde een transformator- en schakelstation bij Breukelen. Het station moest het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en het regionale 150 kV-net verbinden. Dit was nodig om in de provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland elektriciteit te kunnen blijven leveren. Het station is nu aanbouw.

Randstad capaciteit verhoogd naar 380 kV

Het westen is zowel een snel groeiende energieleverancier (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland).
Het is belangrijk om deze elektriciteit via een betrouwbaar transportnetwerk binnen Nederland en binnen Europa te kunnen vervoeren. Daarom legt TenneT een nieuwe 380 kV-verbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk.

 1. Transformatorstation Bleiswijk 2008 – 2012
  TenneT legt een nieuwe hoogspanningsverbinding aan: Randstad 380 kV, met een Noordring en een Zuidring. Om beide ringen te verbinden moet TenneT in 2006 het bestaande hoogspanningsstation bij Zoetermeer uitbreiden. De plannen zijn gewijzigd: een nieuw en groter hoogspanningsstation op locatie Bleiswijk, aan de andere kant van zowel de A12 als de HSL.
 2. Transformatorstation Oostzaan 2013 – 2016
  TenneT moet het transformatorstation van 150/380 kilovolt (kV) in Oostzaan uitbreiden.
  Deze uitbreiding is nodig voor de (gefaseerde) in bedrijfsname van de verbinding Randstad 380 kV Noordring. De uitbreiding is ook nodig om de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapaciteit voor windenergie vanuit zee op te vangen. De uitbreiding van het 150/380 kV-transformatorstation is inmiddels aan de oostkant van het huidige station Oostzaan gerealiseerd.
 3. Transformatorstation Vijfhuizen 2012 – 2013
  Op verschillende punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. Bij Vijfhuizen is een nieuw transformatorstation van 380/150 kV gebouwd, naast het bestaande transformatorstation van 150/50/10 kV.
 4. Hoogspanning Randstad 380 kV – Noordring 2007 – 2017
  TenneT legt een nieuwe 380 kV-verbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk.
  De Noordring tussen de hoogspanningsstations Bleiswijk en Beverwijk wordt nu aangelegd.
 5. Hoogspanning Randstad 380 kV – Zuidring 2007 – 2013
  De Zuidring tussen de hoogspanningsstations Wateringen en Bleiswijk is sinds 2013 in bedrijf.

Links

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties