Windparken op zee

Overzicht Nederlandse Windparken

TenneT
TenneT wil hub eiland voor wind op zee

Wil je weten welke grote windparken er in Nederland gebouwd worden of inmiddels draaien Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ. 

De projecten vallen allemaal onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Windparken

Wind op Zee

Windparken op zee
Windparken op zee zoals vastgesteld door minister Kamp in 2015

In het eerste Nationaal Waterplan (2009–2015) staat dat er ruimte is voor ten minste 6000 Megawatt windenergie op de Noordzee in 2020 (minimaal 1000 km2 ). Het Rijk heeft hiervoor een aantal windgebieden op de Noordzee aangewezen waaronder Borssele voor de Zeeuwse kust.

Borssele

In totaal komt er tenminste 1400 MW windvermogen in het windenergiegebied Borssele. Deze 1400 MW is genoeg om ruim 20% van alle huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. De windparken die er op zee komen, maken onderdeel uit van het Energieakkoord.

Luchterduinen

Wind op Land

 • Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 135 MW 2009 – 2020
  Nieuw windpark in de driehoek grens Drenthe – Groningen en de Hondsrug.

  • 45 windmolens van 3 MW
 • Windpark Fryslân 316 MW 2008 – 2020
  Begin 2012 geeft Windpark Fryslân B.V. aan dat het een windpark wil realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer.
  Opm. gebiedscoordinator Fon ten Thij: ‘Men is nuchter over de kansen het windpark tegen te houden en bereid het gesprek aan te gaan over een plan B’

  • 89 windmolens met een maximale hoogte van 183 meter
  • De molens krijgen een vermogen van 3-4 MW
 • Windpark N33 120 MW 2010 – 2018
  In 2010 geven enkele (vooral lokale) initiatiefnemers aan een windpark te willen bouwen langs de N33.
  N33 is een van de elf gebieden die het Rijk in de Structuurvisie Windenergie op Land (2014) aanwijst als geschikt voor windmolenparken van minimaal 100 MW. Ook in het Provinciale OmgevingsPlan Groningen staat het gebied als geschikt aangegeven.
 • Windpark Krammer 102 MW 2010 – 2016
  De initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind gaan een windpark realiseren op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland.

  • 34 windmolens leveren ruim 102 MW
  • Windpark Krammer het grootste burgerinitiatief van Nederland
  • Het windpark zal 95% energie leveren aan AkzaNobel, DSM, Google en Philips. De overige 5% wordt naar alle waarschijnlijkheid in de regio aangeboden.
 • Windpark Noordoostpolder 450 MW 2003 – 2012
  In 2003 namen enkele groepen agrariërs, verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder, het initiatief tot een windpark in de Noordoostpolder. De beoogde capaciteit van het windmolenpark was 450 MW
  Aanleg is in lijn met het besluit van de gemeente Noordoostpolder om alleen nog langs de randen van de gemeente (de dijken) windmolens toe te staan
 • Windpark Wieringermeer 300 MW 2011 – 2019
  In 2013 nam Windkracht Wieringermeer het initiatief tot realisatie van een windpark van 300 tot 400 MW in de Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon.
  Het windpark vervangt losse windmolens uit het gebied en realiseert windmolens in lijnopstellingen.
 • Windpark Zeewolde 300 MW 2015 – 2018
  Ontwikkelvereniging Zeewolde vervangt de oude molens. In plaats van de 220 bestaande windmolens in het plangebied bij Zeewolde biedt het nieuwe windpark ruimte aan 100 grotere, modernere windmolens.
 • Windpark Zuidlob – windpark Alexia, 108 MW 2009 – 2012
  Agrarische inwoners van de Zuidlob (gemeente Zeewolde) wilden windenergie. Ze kwamen met een windpark van 36 windmolens in drie lijnopstellingen.

Links

 

 

  Waar is informatie te vinden over de gerealiseerde productie van elk windpark, dat met subsidie is gebouwd of wordt geëxploiteerd?
  Immers de burger / overheid draagt financieel in die gevallen fors bij en mag als tegenprestatie naast de geproduceerde elektriciteit dat in het net verdwijnt, toch wel inzicht hebben in de werkelijke elektriciteitsopbrengst, de cijfers dus.
  Dus een lijst met parknaam, geïnstalleerd vermogen, vollast uren, ontwerpopbrengst, gerealiseerde opbrengst, ontwerpproductiefactor en gerealiseerde productiefactor en dergelijke. Financieel: alle subsidies, fiscale voordelen, kosten en opbrengsten.
  Ik heb het van nog geen een windpark (op internet) kunnen vinden, wie wel?

  De investering in duurzame energie is gebaseerd op een verkeerd beeld van wat klimaat verandering is. CO2 is niet de boosdoener. De verwerking van cijfers, qua meting en conclusies, is direct verbonden aan het concept Agenda 21, een plan dat opgesteld is door de Verenigde Naties. Het betreft zowel klimaat verandering als overbevolking en infrastructuur. Voorbeelden uit de praktijk, hoe dit in actie wordt omgezet, zijn momenteel in de VS aan te treffen. Slimme toepassing van energiemeters, telefoons en de invoering van 5G, dat is eveneens onderdeel van dit agenda. Er wordt schijnbaar medezeggenschap geboden, maar in de praktijk is het energie beWIND in Nederland zonder inspraak van de burger aan het voltrekken. Vandaar dat transparantie van de gegevens die U graag wilt zien ontbreekt. We zullen vermoedelijk steeds harder moeten roepen richting de regering, als het om het negeren van onze rechten en vrijheden gaat. We hebben als burgers recht op wat, waar en hoe, omdat ons belasting geld het mogelijk maakt van de wind te leven, energie gewijs, zeg maar.

  Het laatste woord is nog niet gezegd, wat de verdwijning van inspraak betreft, in hoe Agenda 21 wordt uitgevoerd. Dit document is vrij te vinden online, als PDF. Het is van groot belang om daar van op de hoogte te zijn en ook om de bronnen te zoeken met de ware gegevens omtrent klimaat verandering. Er is hoegenaamd geen reden tot alarm, het klimaat is altijd in verandering. CO2 is een welkom ingredient voor alle vegetatie op aarde en die levert het als zuurstof weer af aan ons, zodat we kunnen ademen. Zorg dat je dat in vrijheid kunt doen!

  De investering in duurzame energie is gebaseerd op een verkeerd beeld van wat klimaat verandering is. CO2 is niet de boosdoener.

  De verwerking van cijfers, qua meting en conclusies, is direct verbonden aan het concept Agenda 21, een plan dat opgesteld is door de Verenigde Naties. Het betreft zowel klimaat verandering en conclusies die tot maatregelen moeten leiden, als de dreigende zgn. overbevolking en herindeling van infrastructuur.

  Voorbeelden uit de praktijk, hoe dit in actie wordt omgezet, zijn momenteel in de VS aan te treffen. Slimme toepassing van energiemeters, slimme elefoons en de invoering van 5G, dat is eveneens onderdeel van dit agenda. Inmiddels heeft Italie nu ook een wet aangenomen die stelt dat alleen kinderen die gevaccineerd zijn naar school mogen. Let op dit soort ontwikkelingen, dat zijn signalen.

  Er wordt schijnbaar medezeggenschap en inspraak geboden, wat duurzame maatregelen betreft en in vrijheid een stuk grond mogen bezitten. In de praktijk is het energie beWIND in Nederland zich zonder inspraak van de burger aan het voltrekken. Vandaar dat er nu een plan is om lang bestaand bosgebied op de Westelijk gelegen Waddeneilanden te rooien t.b.v. windmolen parken.

  En zo komt het ook dat transparantie van de gegevens die U graag wilt zien ontbreekt. Want niet in het belang van de burger om dat te weten, ziet U? Het mocht eens leiden tot protesten en sabotage. Nee, dan liever zwijgend de duimchroeven aandraaien, net zoals met de gasboringen in Groningen.

  We zullen vermoedelijk steeds harder moeten roepen richting de uitvoerders van snode plannen, als het om het negeren van onze burgerrechten en vrijheden gaat. We hebben als burgers recht op wat, waar en hoe, omdat ons belasting geld het mogelijk maakt van de wind te leven, energie gewijs, zeg maar.

  Het laatste woord is nog niet gezegd, wat de verdwijning van inspraak betreft, in hoe Agenda 21 wordt uitgevoerd. Dit document is vrij te vinden online, als PDF. Het is van groot belang om daar van op de hoogte te zijn en ook om de bronnen te zoeken met de ware gegevens omtrent klimaat verandering.

  Er is hoegenaamd geen reden tot alarm, in de zin van ieder van ons verantwoordelijk te houden daarvoor. Het klimaat is altijd in verandering. CO2 is een welkom ingredient voor alle vegetatie op aarde en die doet er wat leuks mee en levert het als zuurstof weer af aan ons, zodat we kunnen ademen. Zorg dat je dat in vrijheid kunt doen! Informeer je terdege, blijf weg van de agitatie industrie.

  Zeevarenden zouden eenvoudig en systematisch op de hoogte gehouden moeten worden van alle windparken op zee. Vooral in geval van mist is gedetailleerde kennis hiervan noodzakelijk.
  De coördinaten van de parken zijn reeds lang bekend.
  De verspreiding van de informatie kan en moet op internet, moet actueel zijn en gratis.
  De eigenaren moeten verplicht worden deze informatie te leveren.

  Overigens vind ik die windparken onbetaalbare ondingen.
  Wat kost het onderhoud, wat is de levensduur, wat is de afschrijving en wie ruimt die parken op als ze tzt overbodig worden.

  Deze informatie staat aangegeven op zeekaarten, net zoals ondiepten, wrakken, platformen etc.
  Als serieuze zeevarende zorg je dat je een kaart van het gebied waar je vaart aan boord hebt. In electronische vorm en/of liefst op papier.
  Als je een kaart koopt heb je daarbij het recht op updates omdat gegevens altijd wijzigen, deze zijn via internet te vinden op de sites van de kaart leveranciers. (Zie voorbeeld voor kaarcorrecties van de zeekaart nr 1801 van de hydrografische dienst: https://www.defensie.nl/onderwerpen/berichten-aan-zeevarenden/database/per-kaart?kaartnummer=1801&van-jaar=2018&van-week=44&tot-en-met-jaar=2018&tot-en-met-week=44 )
  Dus die gegevens zijn voor serieuze zeevarenden al voor handen, inclusief gratis updates.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties