pilotregio invest NL

Pilotregio conferentie sluit af met 5 aanbevelingen

pilotregio invest NL
Ondernemers kunnen bij Invest-NL bij één loket terecht voor risicokapitaal, garanties, exportkredietverzekeringen en internationale financieringsprogramma’s. Daarnaast gaat Invest-NL in binnen- en buitenland grote maatschappelijke projecten ontwikkelen en waar nodig meefinancieren.

De pilotregio conferentie sloot in oktober 2017 met 5 aanbevelingen die de regionale energiestrategie zouden ondersteunen.

Pilotregio

In 2015 zijn de vijf pilotregio’s geïnstalleerd:

Regio Drechtsteden
> Regio West Brabant
> Regio Friesland 
> Regio Midden Holland
> Regio hart van Brabant

De pilotregio’s werken aan een regionale energiestrategie en zijn de koplopers van de Nedelandse energietransitie. De indeling in pilotregio’s is bedoeld om andere gemeenten te kunnen laten leren van nieuwe kennis, ervaringen en instrumenten.

Wat hebben gemeenten nodig om te kunnen versnellen?

 1. Organiseer samenwerking op gebiedsgerichte en sectorale aanpak
  In het gebied komt alles samen. Dus organiseer een gestructureerde afstemming met en samenhang tussen de gebiedsaanpak van de regionale energiestrategie en de sectorale aanpak van de transitiepaden in een nationaal programma.Hiervoor zijn interbestuurlijke en maatschappelijke afspraken nodig waarin aanpak en ondersteuning worden vastgelegd.
 2. Zorg voor planning en wetgeving voor de uitfasering van fossiel
  Duidelijke wet- en regelgeving is nodig, zodat de vergelijking met fossiel vervalt. Als onderdeel van het nationaal programma formuleren Rijk en decentrale overheden een plan van aanpak voor de uitfasering van aardgas en andere fossiele brandstoffen.Daarbij moet ook het traject worden ingezet waarin de aansluitplicht wordt omgevormd tot een recht op warmte en een afsluitrecht voor gemeenten.
 3. Werk aan gezamenlijke communicatiemijlpalen
  De energietransitie gaat ingrijpende gevolgen hebben voor burgers, het bedrijfsleven en andere partijen.Er is een gevoel van urgentie nodig, maar ook maatschappelijke acceptatie en het besef dat de energietransitie kansen biedt.

  Hiervoor is een communicatiecampagne nodig waarin de nationale boodschap over de energietransitie uiteen wordt gezet met de tussendoelen tot 2050. Decentrale overheden sluiten bij deze campagne aan voor de regionale communicatie.

 4. Creëer eenduidige definities, kengetallen, data en tools monitoring
  Voor de berekening van het aandeel van de regio in de nationale CO2- emissies en het berekenen van de potentie is een actuele dataset nodig en een eenvormige berekening, waarin iedereen dezelfde aannames en berekeningswijze hanteert.Deze berekeningen en datasets zijn ook te gebruiken voor de monitoring. Aanbevolen wordt om in aansluiting op de nationale energieverkenning (NEV) ook jaarlijks een regionale energieverkenning (REV) te maken.
 5. Organiseer toeleiding naar kapitaal nationaal
  Onder een regionale energiestrategie komt straks een uitvoeringsprogramma te hangen.Om te voorkomen dat iedere regio steeds opnieuw overzicht moet creëren in het bestaande financieringslandschap zou het goed zijn dit op een hoger niveau te organiseren. Hierbij kan vrij gemakkelijk worden aangesloten bij bestaande initiatieven zoals Invest NL. Ook kan nationaal de benodigde kennis beschikbaar worden gemaakt om regio’s te helpen bij het invullen van specifieke financierings- behoeften, en bijvoorbeeld het ontwikkelen van een investeringsagenda.

De pilotregio conferentie was de afronding van een tweejaar durend project.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties