Research

 

Vangrails langs de snelwegen leveren zonenergie

Vangrails langs de snelwegen transformeren naar groene energiebronnen. In Heerhugowaard (NH) wordt een pilot uitgevoerd waarin flexibele zonnecellen aangebracht zijn op een dubbele vangrail.

 
 views 

IDO Laad - Optimalisatie Laadinfrastructuur

IDO Laad staat voor Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur. Het doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de grote uitdagingen rond elektrisch rijden.

 
 views 

Ruimte voor nieuwe energie

Het doel van het 'Ruimte voor nieuwe energie' is een bijdrage te leveren aan het succesvol realiseren van complexe en kapitaalintensieve technologische innovatie op het gebied van lokale energie en dit te integreren in het lokale energiesysteem van een dorp, regio of stadswijk.

 
 views 

SIG Solar Fuels - CO2-neutrale brandstoffen

SIG SOLAR FUELS ontwikkelt schone circulaire brandstoffen uit hernieuwbare energie en de 'afvalstoffen' als water, koolstofdioxide en stikstof.

 
 views 

Roadmap voor PV-systemen in Nederland

De Roadmap voor PV-systemen en toepassingen in Nederland vormt een uitwerking van de NWA op het onderwerp zonenergie. Daarbij schetst de roadmap ook het perspectief voor de Kennis- en Innovatie agenda voor de langere termijn.

 
 views 

EU project ReUseHeat komt met 25 business cases

Het Horizon 2020-project ReUseHeat heeft een handboek gemaakt met 25 praktijkvoorbeelden van hergebruik van warmte in Denemarken en de rest van Europa. 

 
 views 

HRE4 - Heat RoadMap Europe 4

Europe 4 is een Europees onderzoeksproject waaraan 24 partijen deelnemen waaronder Universiteit Utrecht. Doel is vrijwel CO2-vrije warmte en koude in 2050 in de EU.

 
 views 

ACT - Accelerating CCS technologies

ACT Eco-base is developing CCS roadmaps for SE Europe - An international partnership of science and industry has begun a far-reaching project to help transform six European industrial regions into economically robust, low-carbon centers by 2025.

 
 views 

Pilotwijk Rotterdam gaat van het gas af

De pilotwijk kwam in de Warmtekansenkaarten van Rotterdam naar voren als een kansrijke wijk om te starten met de warmtetransitie door de combinatie van hoogbouw met collectieve verwarming en laagbouw.

 
 views 

Simulatiemodel laadinfrastructuur SparkCity

SparkCity voorspelt impact van laadgedrag in Nederlandse wijken Het model simuleert koop-, rij- en laadgedrag van eigenaren van elektrische auto’s in een buurt of stad obv demografische gegevens, de inrichting van een wijk in combinatie met de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van elektrisch vervoer.

 
 views 

Cybersecurity laadinfrastructuur EV

Cybersecurity is een aandachtsgebied voor alle marktpartijen binnen de keten van laadinfrastructuur voor EV. Iedere betrokken partij regelt op dit moment passende veiligheidsmaatregelen binnen zijn of haar verantwoordelijkheid. Maar incidenten hebben vaak gevolgen voor de hele sector.

 
 views 

Basisset Afspraken Laadpaal

Doel basisset afspraken laadpaal elektrisch laden:
Het opstellen en toepassen van een basisset afspraken voor laadpalen waarmee de kwaliteit en eenduidigheid van de publieke laadinfrastructuur worden verhoogd en daardoor de kosten verlaagd.

 
 views 

Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur

De Kencijfers voor openbare laadinfrastructuur van elektrisch vervoer zijn bekend. Vanaf nu is er een richtlijn voor het aantal te plaatsen laadpunten op parkeerplaatsen in openbaar gebied. Gemiddeld 1 op de 100 parkeerplaatsen moet een laadpunt hebben.

 
 views 

CESEPS: CoEvolution of Smart Energy Products and Services

CESEPS explores existing smart grid environments by evaluating the performance of energy products, services, end-users perceptions and stakeholder processes

 
 views 

COST Action - Nano-B-Hive onderzoekt PV

TU Twente leidt het H2020 COST Action onderzoeksproject, naar de prestaties en betrouwbaarheid van onder andere zonenergiesystemen.

 
 views 

Flexibele Brandertechnologie

DNV GL heeft een flexibele brandertechnologie (feed forward brandersysteem) ontwikkeld, getest voor Wobbe-variaties tot 30% waterstof in aardgas.

 
 views 

Fullscale CCS project in Noorwegen

In 2016 is een haalbaarheidstudie uitgevoerd voor een fullscale CCS-project in Noorwegen. Statoil heeft de studie naar de opslag gedaan.

 
 views 

STORE&GO

In het EU STORE&GO-project (2016 – 2020) wordt power-to-gas methaanproductie en levering aan het gasnet gedemonstreerd in Duitsland, Zwitserland en Italië.

 
 views 

h-Vision Rotterdam

h-Vision stelt dat vervanging door grootschalige elektrolyse pas na 2040 mogelijk is als zowel offshore capaciteit als elektrolysetechniek volwassen zijn.

 
 views 

Elektrolyse voor upstream blending in raffinaderij

In het onderzoeksproject Elektrolyse voor upstream blending in raffinaderij onderzoeken de partners o.a. de noodzakelijke aanpassing in de regelgeving.

 
 views 

Parkeergarage als batterij voor de stad

Parkeergarage als batterij voor de stad is een onderzoeksproject waarin onderzocht wordt of een parkeergarage de potentie van een stedelijke batterij heeft. 

 
 views 

Zeezoutbatterij voor EV laadsystemen

geanalyseerde zeezoutbatterij van maximaal 24 kWh die zowel op . het net als op een elektrische auto kan worden ontladen en geladen door zonnepanelen.

 
 views 

Financierbaar open warmtenet

Hoe financierbaar is een open warmtenet? Een goed systeem van warmtetransportrechten is een belangrijke voorwaarde voor een financierbaar open warmtenet.

 
 views 

Haalbaarheid en schaalbaarheid van de buurtbatterij

Wat is de business case van de buurtbatterij? Systeemintegratie onderzoek naar Raamwerk voor de techniek en een blauwdruk voor de benodigde afspraken.

 
 views 

Winning van CO2-vrije waterstof

Onderzoek naar de winning van CO2-vrije waterstof uit aardgas (methaan) waarbij het bijproduct CO2 meteen wordt afgevangen en opgeborgen in oude gasvelden.

 
 views 

CSI-NESS

CSI-NESS: Cross-sector integration between new energy and sanitation systems. Systeemintegratie electriciteit, warmte, biogas in stedelijke omgeving

 
 views 

BIES, Integrated Energy System

The BIES project investigated various scenarios for a sustainable, flexible and integrated energy system for the future and explored innovative solutions

 
 views 

GLOWFLY - Geïntegreerde Opslag met Warmtepomp en FlowbatterY

Glowfly fase 1 maakt een technisch-economische analyse van een nieuw concept waarbij een Elestor flowbatterij thermisch gekoppeld is aan een warmtepomp.

 
 views 

Systeemintegratie op de Noordzee

Integrale lange termijn visie op de Noordzee en een korte termijn call for action: koppeling tussen offshore windenergie en offshore gas en olieactiviteiten

 
 views 

Thermal Energy Storage

Thermal Energy Storage - Feasibility study High Temperature-Aquifer Thermal Energy Storage (HT-ATES) bij AVR  in DUIVEN via systeemintegratie

 
 views 

LEB - LoadManagement op Bedrijventerreinen

LEB beoogt energievraag en aanbod op bedrijventerreinen dynamisch en flexibel af te stemmen aan de hand van 4 optimalisatie concepten

 
 views 

Vraagsturing middels warmte en koude in de utiliteitsbouw

Vraagsturing is een Haalbaarheidsstudie om de opwek van warmte en koude in de utiliteitsbouw los te koppelen van de vraag.

 
 views 

CargoHitching

CargoHitching is designing integrated people and freight synchromodal transportation networks, planning and scheduling for efficient city retail deliviery

 
 views 

CleanMobility

Het CleanMobility programma bestaat uit de volgende projecten: de Shell Eco-marathon auto's H2A en EVA, de TegenWindAuto, de SolarBoat en de Halbach motor

 
 views 

eMobility & City Logistics

In eMobility & City Logistics wordt Smart Mobility & Logistics gecombineerd met laadinfrastructuur en verdienmodellen voor eMobility

 
 views 

CIVIC, slimme bouwlogistiek

CIVIC onderzoekt hoe de impact van het vervoer van goederen en personeel naar en van de bouwplaats beperkt kan worden voor het milieu en de omgeving.

 
 views 

LEVV LOGIC

LEVV staat voor Lichte Elektrische VrachtVoertuigen.

In LEVV LOGIC wordt onderzoek gedaan naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen voor de levering van goederen in steden.

 
 views 

CCS ringleiding Haven icm Noordzee Opslag

Onderzoek naar een CO2 ringleiding (of ‘backbone’) en opslaginfrastructuur als een ‘collectieve CCS voorziening’ voor de Rotterdamse Haven Industrie

 
 views 

EU HEROES NetIntegratie

7 Europese landen gaan in het innovatieproject EU HEROES samen de barrières wegnemen bij de integratie van zonne-energie in het elektriciteitsnet.

 
 views 

Open data in en over de energiesector

Uit onderzoek van TNO blijkt dat er een grote vraag is naar data, zowel naar algemene informatie als zeer specifieke en/of gedetailleerde data.

 
 views 

Samen Slim Rijden

Samen slim rijden - In hoeverre zijn mensen bereid een elektrische auto te delen? Hoe kan deze slim worden geladen met lokale duurzame energie?

 
 views 

Systemisch werken

De kracht van systemisch werken is de fenomenologische manier van kijken. Dit is een manier van kijken zonder oordeel. In opstellingen (settings).

 
 views 

Bewoners Betrekken: Succesvolle bewezen toolkit

Bewoners betrekken bij de Energietransitie was de uitdaging van de Green Deal ‘Smart Energy Cities’. Dit is de toolkit nav 10 succesvolle projecten.

 
 views 

Energiebelasting 2.0

Energiebelasting 2.0 zou rechtvaardig zijn, de energietransitie versnellen, meer sturing op CO2 geven, innovatie bevorderen en: De vervuiler betaalt

 
 views 

Realisme in de Energietransitie

'Realisme in de Energietransitie' is het factchecking onderzoek van NEWNRG. Nederland loopt achteraan met de energietransitie!

 
 views 

Effectieve Innovatie: Push & Pull

Om innovaties in de energiesector echt vlot te trekken zijn Pull instrumenten nodig zoals knellende regels en hoge prijzen nodig concludeert CE Delft

 
 views 

AWTI 'Oppakken en doorpakken'

AWTI concludeert in haar onderzoek 'Oppakken en Doorpakken' dat Nederland moet kiezen en steviger moet inzetten op energie-innovaties. Daarmee kan Nederland ook economische kansen pakken.

 
 views 

Solar Miles: het laden van de toekomst

Solar Miles: een onderzoek naar het laden van de toekomst. Enexis onderzoekt de impact van de duurzame opwekking en de mobiliteitsvraag op het netwerk.

 
 views 

Electric car charging: leave it to agents

EV: Software agents play an important role in the financial benefits from the EV battery capacity and in charging huge numbers of new electric cars

 
 views 

Cassandra Energy

Project CASSANDRA aims to build a platform for the realistic modeling of the energy market stakeholders, also involving small-scale consumers.

 
 views 

Multi-agent Coordination and Preference Modeling

Multi-agent Coordination and Preference Modeling in Energy Management was published with the title: 'Data-Driven Decision Making in Auction Markets'

 
 views 

Competitive agent-based market laboratory for EV

A competitive agent-based market laboratory for complex energy networks was published titled 'Sustainable EV Management using Coordinated Machine Learning'.

 
 views 

Voorstudie Institutionele Belemmeringen

Resultaten voorstudie naar Institutionele Belemmeringen Transport & Mobiliteit door APPM Management consultants in opdracht van RVO.

 
 views 

Fiscale barrières Smart Charging

In dit onderzoek identificeert PWC een aantal fiscale barrières die de ontwikkeling van Smart Charging concepten belemmeren.

 
 views 

Institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen

Bureau Berenschot deed onderzoek naar 'institutionele belemmeringen en oplossingsrichtingen' waardoor de energietransitie vertraagt.

 
 views 

Taming Technology: geoinformation infrastructures

Taming Technology: The narrative anchor reconciling time, territory and technology in geoinformation infrastructures. Research: TU Delft

 
 views 

Denemarken en de energietransitie

Denemarken heeft een overkoepelende Klimaatveranderingswet met volledige onafhankelijkheid van fossiel in 2050 en 5- jaarlijkse broeikasgasdoelstellingen

 
 views 

Duitsland en de energietransitie

Netwerken zijn een serieuze uitdaging in Duitsland vanwege verschil in locaties van opwek (wind, Noord) en gebruik (Ruhrgebied, Zuid).

 
 views 

Frankrijk en de energietransitie

Frankrijk kenmerkt zich door centrale sturing, een actieve rol van de overheid in de markt en keuzes voor technologie(-ontwikkeling)

 
 views 

UK en de energietransitie

De UK heeft een verleden van fossiele zelfvoorzienendheid, met nadruk op uit kolen, gas en olie. Belangen van industrie en energiebeleid sterk verweven.

 
 views 

België en de energietransitie

België kent een sterke regionale politiek. Netwerken, nucleaire energie en tarieven zijn een federale aangelegenheid, de rest is regionaal.

 
 views 

Smart site uitbreiden ElaadNL

Smart site uitbreiden is een onderzoeksproject van ElaadNL. Smart Site uitbreiden ontwerpt en implementeert de uitbreiding van het Smart Chain.

 
 views 

Smart Chain Cogas - ElaadNL

Smart Chain Cogas is een demonstratieproject van ElaadNL waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt op het terrein van Cogas.

 
 views 

Flexpower Capacity EV ElaadNL

Flexpower Capacity EV ontwikkelt en valideert verschillende vormen van laadsturing waarbij netcapaciteit en flexibiliteit optimaal worden benut door alle spelers.

 
 views 

Assessment laadstuurprotocollen en architectuur

Assessment laadstuurprotocollen en architectuur bestudeert verschillende laadstuurprotocollen en de toepasbaarheid daarvan bij bepaalde architecturen

 
 views 

Flexpower Energy EV ElaadNL

In Flexpower Energy EV geeft Delta een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

 
 views 

Toekomst Gericht Aansluiten EV

Toekomst Gericht Aansluiten EV identificeert verbeterpunten in relevante processen en aansluitvoorwaarden voor een betere efficiency

 
 views 

Flexpower Simulatie EV ElaadNL

Flexpower Simulatie EV is een 'tool' om in de toekomst te kunnen voorspellen wat de meest optimale mix kan zijn bij verschillende scenario’s.

 
 views 

Jedlix fase 1 ElaadNL

Jedlix Ichargesmart zorgt ervoor dat energievraag van een EV-rijder en het aanbod op de energie markt op elkaar wordt afgestemd.

 
 views 

V2G Lomboxnet

V2G Lomboxnet onderzoekt hoe V2X AC kan bijdragen aan de duurzame energie- en mobiliteitsbehoefte. Het ontladen moet op meerdere locaties onderzocht worden

 
 views 

Pilot primaire reserve TSO ElaadNL

Pilot primaire reserve TSO onderzoekt welke waarde verkregen kan worden door de flexibiliteit van EV’s te leveren voor de primaire reservemarkt van TenneT.

 
 views 

Jedlix2 ElaadNl

Jedlix2 smart charging obv: Primaire reserve TenneT, Actieve onbalanssturing BRP met OCPI en Congestiesturing DSO volgens USEF

 
 views 

Wildlands (smart site 3) ElaadNL

Wildlands (smart site 3) - Doel van dit onderzoek is om naast toepassing van sensoring ook (closed loop) smart charging te doen op basis van netcapaciteit.

 
 views 

Social charging1 ElaadNL

Het doel van onderzoeksproject 'Social charging1' is de doorloopsnelheid van ladende EV’s door deze app te koppelen aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Social charging2 ElaadNL

Het doel van Social Charging2 is een vervolg op Social charging1 waarin de doorloopsnelheid van ladende EV’s door een app gekoppeld is aan de EVnetNL palen.

 
 views 

Optimaliseren Testcentrum ElaadNl

Optimaliseren & professionaliseren Testcentrum wil de testprotocollen van het ElaadNL testcentrum verder uitbreiden en professionaliseren.

 
 views 

Spectre ElaadNL

Onderzoeksproject Spectre implementeert een aantal geïdentificeerde cyber- en securityrisico’s om inzicht te krijgen in de praktische toepasbaarheid / haalbaarheid.

 
 views 

Security Requirements ElaadNL

Security Requirements ElaadNL wil samen met ENCS de security risks in het EV-domein inventariseren en passende security requirements op te stellen.

 
 views 

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL

Inductie-pilot Rotterdam ElaadNL onderzoekt welke (on)mogelijkheden worden ondervonden bij een poc implementatie van een inductielader.

 
 views 

Pilot ISO IEC 15118 ElaadNL

Pilot ISO/IEC 15118 bepaalt de toegevoegde waarde van ISO/IEC in de smart charging omgeving en de gevolgen van een brede adoptie van deze standaard.

 
 views 

OCA ElaadNL

Binnen OCA wordt de OCPP verder doorontwikkeld binnen OASIS. Er wordt een best practise implementatie ontwikkeld incl een liaison agreement met IEC.

 
 views 

E-clearing.net ElaadNL

E-clearing.net is het platform voor interoperabiliteit met info over roaming autorisatie, charge transaction en charge point information data van ElaadNL.

 
 views 

Internationalisering ElaadNL

Internationalisering ElaadNL: Mondiale standaardisatie van protocollen omtrent smart charging. Met de primaire focus op Duitsland, Frankrijk en Scandinavië.

 
 views 

eFlexibility als service ElaadNL

eFlexibility moet resulteren in een prototype van product/service combinatie die EV-rijders overtuigt, incl. systeemontwerp tbv het elektriciteitssysteem.

 
 views 

Interflex ElaadNL

Interflex is een systeem om de lokale EV-capaciteitsmarkt te demonstreren inclusief het plaatsen van lokale biedingen voor flexibiliteit door DSO.

 
 views 

Invade ElaadNL

INVADE is een EU Demonstration project, waarbij ElaadNL en GreenFlux een demonstration site maken die bijdraagt aan standaardisatie.

 
 views 

FCR pilot Tennet met Senfal

FCR pilot Tennet met Senfal - Naast bestaande flexibele loads wil Senfal ook EV’s inzetten voor flex. De EVnetNL palen kunnen hiervoor ingezet worden.

 
 views 

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL

Smart Chain fase 1 - 2 ElaadNL: Onderzoek en implementatie waarbij via een dashboard het begrip smart charging uitgelegd wordt.

 
 views 

MatchIT in buildings

MatchIT - Efficient demand and supply matching by incentivizing end-users in buildings by developing distributed control methods.

 
 views 

E-REGIO: Smart Energy Service Provider

E-REGIO will analyse, test and validate a new way to implement local energy markets managed by a Smart Energy Service Provider

 
 views 

m2M-GRID

m2M-GRID - From micro towards Mega GRID: accelerate the adoption of a variety of micro grids in the mega scale of distribution grids.

 
 views 

Energie-efficiëntie

‘Energie efficiëntie’ onderzoekt zowel energiebesparing als lokale productie en gebruik van duurzame energie, irt gebiedsontwikkeling en –herstructurering.

 
 views 

LOCOSTO industriële warmteopslag

LOCOSTO ontwikkelt een energie- en kostenbesparende technologie voor de opslag van industriële warmte mbv materiaal dat stolt en weer vloeibaar kan worden.

 
 views 

Energy management system with user interface

Energy management system and user interface that can match supply and demand of various energy carriers using user preferences.

 
 views 

Regional Energy Self-Sufficiency

Regional Self-Sufficiency Energy Systems - Simulation and optimization of gas, power and heat flow in their combined networks.

 
 views 

Socially acceptable Incentives and algorithms

Socially acceptable Incentives and control algorithms that enhance the efficiency, stability and sustainability of integrated energy systems

 
 views 

Optimising Flexible Energy Use Industry

Optimising the daily operations with flexible energy use in the Industry by algorithmic techniques to support both decision problems under uncertainty

 
 views 

MicroGrids Profile Steering

System Integration of MicroGrids through Profile Steering plans to develop optimization algorithms on profiles (energy demand/supply patterns)

 
 views 

Heat/Power Systems at Industrial Sites and Harbors

Automated power and heat management at Industrial Sites and Harbors with a combination of multiple actors, industrial processes, and external factors.

 
 views 

CONTRENERGY

CONTRENERGY aims to develop new/tailored methods that integrate hierarchical and distributed optimal control methods for large-scale networked systems.

 
 views 

Greening of Gas

Greening of Gas: Moving Towards Hydrogen Via Natural Gas. Mixing of H2 into the natural gas network is worthy of consideration.

 
 views 

DATS Automated PV Test-measurement system

DATS intends to lower the integral costs of PV-modules, by developing a worldwide unique AAA-class In-Line steady state solar simulator (ILSS) prototype

 
 views 

FOME-BES WKO onderzoek

FOME-BES: Fibre-Optic Monitoring Energiebalans en prestaties van BodemEnergie Systemen. Boven/ondergrondse systemen optimaliseren.

 
 views 

Acceptability of a sustianable energy transition

The 'acceptability of a sustainable energy transition' project aims to study which factors affect public support for a sustainable energy transition.

 
 views 

Aligning consumer behavior with technological opportunities

Energy behavior of consumers is a major source of uncertainty in the development of smart energy systems. The RUG suggests smart, technological solutions.

 
 views 

IRIS Juridische kaders

Iris heeft ten doel tot juridische kaders te komen die de beste kansen bieden aan de ontwikkeling van ‘lokale duurzame energieprojecten’, LDE’s.

 
 views 

Aquifer Thermal Energy Storage

Aquifer Thermal Energy Storage Smart Grids. Verbeteringen moeten komen van het zg. Distributed Model-based Predictive Controllers (D-MPC) voor ATES

 
 views 

M3C Modular Multilevel Converter

M3C - Design and Development of high-performance Multi-functional Modular Multilevel Converter Topologies for renewable energy integration in smart dc grid.

 
 views 

iCARE zero-energy buildings

The iCARE project aims create a zero-energy building by addressing both energy harvesting and reduction of energy consumption.

 
 views 

GreenerBuildings

GreenerBuildings framework for energy aware buildings develops an integrated solution for energy-aware adaptation of public buildings.

 
 views 

Developing socially responsible innovations

Developing socially responsible innovations aims to develop an innovative emotion-based design perspective for socially responsible innovations that are acceptable and justifiable on ethical grounds.

 
 views 

MERGE Match demand/response

MERGE (Match energy demand and supply). Effective and acceptable energy management systems and user interfaces to match energy demand and supply

 
 views 

PENNY - barriers to energy efficiency

Penny: Psychological, social and financial barriers to energy efficiency aims to understand the behavioral mechanisms in energy efficiency. (H2020)

 
 views 

U-SMILE Urban Smart Measures

U-SMILE (Urban Smart Measures and Incentives for quality of Life Enhancement) aims to develop, test and evaluate “smart” measures to affect behavior.

 
 views 

ERSAS

ERSAS studies how to develop efficient, reliable, sustainable and socially acceptable (decentralized) energy system integration interdisciplinary.

 
 views 

IN4ENERGY

In4Energy is the consortium of corporations and organizations responsible for the implementation of the field trial Slim Net in Duurzaam Lochem.

 
 views 

Whitepaper energieneutrale gebouwen

Whitepaper energiezuinige gebouwen. In dit whitepaper tref je een overzicht van de meest energiezuinige en energiepositieve gebouwen in Nederland.

 
 views 

Next Generation Infrastructures

Next Generation Infrastructures: Projects explore possibilities for synergy in the Rotterdam port area by making better use of industrial networks.

 
 views 

Multi-level ICT control

Multi Level ICT Control will control the individual optimizations in such a way that robustness and safety of the PowerWeb as a whole can be realized

 
 views 

Mobility 2.0

Mobility 2.0: Development and testing of an in-vehicle commuting assistant for FEV mobility, resulting in more reliable and efficient electro-m

 
 views 

Car as Power Plant

Car as a Power Plant investigates the feasibility of hydrogen fuel-cell car systems to design a detachable decentralized multi-modal energy system.

 
 views 

Distributed energy generation

Distributed energy generation: Self-management techniques, that dynamically connect and disconnect parts of the grid to maintain robustness, have been deployed to this purpose.

 
 views 

E-Price project

E-Price will offer an integral solution, meeting European Union policy. It certainly affects the way electricity will be produced and used in the future, thus bringing about a structural change.

 
 views 

Emerging Energy Practices in the Smart Grid

Emerging Energy Practices in the Smart Grid - research among Dutch households to reduce the uncertainty surrounding how householders will use, adapt to and appropriate new technologies

 
 views 

Socio-technical system

Socio-technical systems: By modeling prosumer behavior, we try to gain insight into how prosumers interact with the smart grid in different situations.

 
 views 

SmaRds: Smart Regimes for Smart Grids

SmaRds wil een geïntegreerd beleidsmatig en juridisch raamwerk ontwikkelen om de overgang naar een slim energienetwerk te versnellen.

 
 views 

Adaptive clustering for Decentralised Resilient Energy Management

ADREM: Adaptive clustering decentralized multi-issue negotiation through optimal reconfiguration and local management of S/D balances. TU Delft

 
 views 

Self-Managed Dynamic Institutions in Power Grids

Self-Managed Dynamic Institutions in Power Grids: control structures that can be used to shape dynamic self-managing institutions of agents.

 
 views 

Control and Reserve Power

Control and Reserve Power - 4 researches to secure the power network by the University Eindhoven Electrical Engineering, team EOS. Goal: a future payable, reliable and sustainable energy supply

 
 views 

Smart grids materials technology

Smart grids materials technology - KIC InnoEnergy projects in smart grid materials. They will give you insights their final product or service

 
 views 

Partial Discharge (PD) diagnostics on medium voltage cables

Partial Discharge (PD) diagnostics on medium voltage cables: Recently, a patented technique has been developed to pinpoint weak spots in the cable connection before actual failure (PD-OL).

 
 views 

Disconnectors in high-voltage grids

Disconnectors in high-voltage grids. Goal: Development of a predictive power transformer lifetime model supported with knowledge of degradation processes.

 
 views 

Transformers

Transformers - Development of a predictive power transformer lifetime model based on knowledge of the degradation processes.

 
 views 

Smart grid infrastructure

Smart grid infrastructure Investigates how recent advances in computational methods can be applied to the modeling of transients in power systems

 
 views 

Intelligent Power Grids

Intelligent Power Grids focuses on design and operating methodologies for future electricity delivery systems with special emphasis on smart autonomous distribution networks and their interaction with the upper level as well as the connected customers.

 
 views 

COCAPLEN Capacity Planning

COCAPLEN: Computational Capacity Planning in Electricity Networks. Development of novel ICT tools for scenario simulation and decision-making in NCP

 
 views 

Symphony – SG experiment platform

Symphony is a multi-agent distributed experiment platform that allows running real-world Smart Grid experiments within a distributed environment.

 
 views 

IRENE - Robustness Urban Grids

IRENE is researching how best to mitigate vulnerabilities of urban grids by utilizing the flexibility of future smart grids with DC and smart control.

 
 views 

Dynamic Powering of EVs using IPT

Dynamic Powering of EVs using IPT: Onderwerp: Dynamic Powering of EVs using inductive Power Transfer. Research program TU Delft

 
 views 

Electric Lupo

To gain more insight in different aspects of electric vehicles, the Dynamics and Control group of the Eindhoven University of Eindhoven has developed the Lupo Electric Lightweight (EL) as a research platform for electric mobility.

 
 views 

North Sea Transnational Grid

The North Sea Transnational Grid project developed new control strategies for converters operating inside a multi-terminal DC grid which could contain both current-source converters (CSC) and voltage-source converters (VSC).

 
 views 

Storing Solar Energy in Chemical Bonds

Storing Solar Energy in Chemical Bonds. Een kritieke uitdaging is het gebruik van chemische bindingen om het overschot aan zonne-energie in op te slaan.

 
 views 

SOPRA: off-grid power plant

The aim of the SOPRA system is to develop a cost-effective, modular, off-grid power station with the right combination of renewable energy sources, electricity storage and back-up diesel power.

 
 views 

Investigation Multi-terminal HVDC Networks

HVDC Transmission Networks: This research project focuses on the investigation of multi-terminal HVdc grids, to interconnect offshore wind farms with different national electricity grids.

 
 views 

Risk Based Maintenance

An integral, multi-disciplinary, approach towards maintenance management needs to be established for electricity & gas network companies.

 
 views 

Dynamic Capacity Control and Balancing at MV

TU Delft researchers in collaboration with Alliander investigate how large customers can be involved in staying within network capacity in MV.

 
 views 

Big Energy data

Big Energy data. Smart energy systems is facilitated by ICT and refers to dynamically controlling the system in the face of load fluctuations and anomalies or network failures.

 
 views 

VU-model om burgers positief te beinvloeden

Tertium ontwikkelt met de Vrije Universiteit een model met keuzevragen om de communicatie met burgers over specifieke energiemaatregelen en -producten te koppelen aan hun individuele en persoonlijke overtuiging.

 
 views 

Recharge accu hergebruik

ReCharge gaat in kaart brengen of auto-accu’s opnieuw kunnen worden ingezet voor in de energieketen. Recharge onderzoekt of afgeschreven accu’s als batterij kunnen worden ingezet als een nieuw product of als een gebruikt product in een grote batterij.

 
 views 

Transformative Modeling

Transformative modeling will result in an agent based model. Such a model could serve as an additional evaluation of the participatory process for agent based models.

 
 views 

Secure management met ICT

TU Delft onderzoekers beveiligen met ICT complexe netwerken. Netbeheerders kunnen zich dan focussen op de strategische keuzes voor het hele systeem.

 
 views 

Gedrag: Zo betrek je inwoners

Whitepaper 'Gedrag: Zo betrek je inwoners'. Wil je inwoners bij je energieproject betrekken? De Energiekaart analyseerde 17 projecten en filterde de lessons learned en best practices.

 
 views 

Nationale Energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning 2015, opgesteld door ECN, PBL en CBS brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

 
 views 

EDGaR Gas Research

EDGaR - Energy Delta Gas Research - has started a research finding the ideal mix of gas and renewable energy.

 
 views 

Monitor: Nul-op-de-Meter woningen besparen 80%

De Monitor toont aan dat Nul-op-de-Meter ambities zijn waargemaakt én dat de bewoners tevreden zijn.

 
 views 

SANREMO - Safe and reliable PV modules

Reseach project SANREMO develops and tests a junction box with low cost solar bypass diodes that is not sensitive to thermal runaway.

 
 views 

TRUST - Reliable Solar Cell Test

The goal of the TRUST project is to increase the predictive value of accelerated lifetime tests.

 
 views 

MiLiCiA - IBC solar cells

In the research project MiLiCiA, LineSolar has the ambition to produce their Multi-Line Concentration (MLC) technology at 0.33 €/Wp manufacturing costs including solar cells.

 
 views 

Smart Autonomous MicroGrids

The main research challenge is: given the stochastic behavior of demands and generation how much energy storage is needed to fulfill all demand. And what is the probability that we run out of energy and what are possible back-up scenarios. Another challenge is how to model aging of batteries.

 
 views 

PROMOTioN - Offshore Transmission Networks

PROMOTioN: Progress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks. This research program unlocks the full potential of Europe’s offshore resources, linking off-shore wind parks and on-shore grids in EU-countries.

 
 views 

OMER: energy resources in greenhouse crop production

The OMER research program is supporting the greenhouse industry in achieving the agreed reduction in energy consumption and CO2 emission of 48% in the year 2020.

 
 views 

Smart Energy for Building Comfort

The Smart Energy for Building Comfort research project Personalizes conditioning systems from three perspectives: (1) actuators design (i.e. the actual heaters), (2) process control, and (3) the energy consumption.

 
 views 

STASCADE decentralized power balancing systems

STASCADE: Stable and scalable decentralized power balancing systems using adaptive clustering. Why? Energy demand will need to follow supply.

 
 views 

Distributed Intelligence for Smart Power routing and mATCHing

The research project DISPATCH (Distributed Intelligence for Smart Power routing and mATCHing) combines two time schedules to flexible the Grid.

 
 views 

Sensing Heterogeneous Information Network Environment

At the SHINE research program, we focus on aims at gathering, processing and interpreting this data for answering information needs.

 
 views 

Transition Patterns Enabling Smart Energy Systems

With the research program TRAPESES, we propose to examine, how synergies and conflicts emerge when top-down and bottom-up innovations meet.

 
 views 

ENBARK: Energy-Based analysis and control of the grid

In this ENBARK research, we develop a new approach for the modelling, analysis and control of smart grids based on energy functions.

 
 views 

PMU Supported Frequency-Based Corrective Control

PMU Supported Frequency-Based Corrective Control of Future Power Systems. In order to prevent large-scale grid blackouts, extensive research into new applications and radical changes in the complexity of ICT is needed.

 
 views 

Gaming beyond the Copper Plate

Serious Gaming research: New approch to congestion management renewables. Goal: scheduling flexible consumption and decentralised generation within distribution constraints.

 
 views 

Systeemintegration and flexibility – Mix Fossils/Renewables

Research report Topsector Energie – Systemintegration and flexibility: the changing relation between fossils and green power resources in the Dutch Energy Transition.

 
 views 

The impact of renewables on societies

The increase of renewables has many consequences for different elements of the electricity market. This research gives insights in the impacts of the growth in renewables as well as alternative designs of the electricity market.

 
 views 

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

E-balance: intelligent control of energy production and consumption

 
 views 

Intelligente interface voor afstemming van elektriciteitsvraag op -aanbod

Fundamenteel onderzoek naar een ‘interface’ tussen een wandcontactdoos en een huishoudelijk apparaat, die de vraag naar elektriciteit stuurt afhankelijk van het aanbod. Onderdeel van Demand Response voor een stabiel Net

 
 views 

Energy management strategies for interconnected microgrids

Scientific research: collaboration with India for modeling and control of microgrids. Energy management strategies for interconnected microgrids

 
 views 

Technological concepts facilitating flexibility system integration

Research : Technological concepts facilitating infrastructural system integration. The electricity grid shows persistent growth in all scenarios, increasing volatility and increasing "seasonal gap" in residual load could add up to 6,5 GW residual hourly load in 2030.

 
 views 

Consumenten pioneers zijn helden

Tips voor projecten waarbij consumenten de kinderziekten eruit moeten halen: kinderziekten gaan het beste over met veel liefde en verwennerij. Dat weten we allemaal.

 
 views 

Kleinschalige energieopslag modellen

Deze studie focust zich op een discussiemodel voor de inrichting van kleinschalige energieopslag in de elektriciteitsmarkt.

 
 views 

Consumentenonderzoek - energievoorziening 2015-2050

Dit publieksonderzoek geeft inzicht in het draagvlak bij de Nederlandse bevolking voor verschillende opties met betrekking tot een groene energievoorziening.

 
 views 

Citizens Oriented Initiatives: 4 Archetypes

This research report from a group of TU Delft Students shows four citizens archetypes, which can be considered in advantage of your smart grid project or during the process.

 
 views 

Systeemintegratie en flexibiliteit - Eindrapport Mix Fossiel/Duurzaam

Onderzoeksrapport Topsector Energie - Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende relatie tussen fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening.

 
 views 

Evaluatie van open warmtenetten

Studie naar de verschillende invalshoeken voor het openen van Warmtenetten.

 
 views 

The impact of labelling of green electricity on consumers and environment

The objective of the RES-EM project is to give insights in the technical, economic and societal impacts of the growth in renewable energy given the current as well as alternative designs of the electricity market.

 
 views 

Systeemintegratie - de rol van de eindgebruik

Dit onderzoek richt zich op de toekomstige rol van de eindgebruiker van energie. Vraag is o.a.: wat is de waarde van de opties om zijn energievraag te flexibiliseren voor de eindgebruiker zelf? Kortom: hoe gaan we om met systeemintegratie in de volle breedte.

 
 views 

Systeemintegratie - Hybrid Energy Infrastructures

The main research question of this project is: how can hybrid energy infrastructures (electricity, gas, heat, cooling) provide flexibility to help balancing demand and supply in the electricity system?

 
 views 

Intelligente interface voor afstemming van elektriciteitsvraag op -aanbod

Fundamenteel onderzoek uit naar een 'interface' tussen een wandcontactdoos en een huishoudelijk apparaat van consumenten, die de vraag naar elektriciteit stuurt afhankelijk van het aanbod.

 
 views