Programma ‘Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Programma Energie-efficiëntie
hoe kan relevante regelgeving (in het bijzonder regelgeving betreffende de leefomgeving en energie) worden toegepast of aangepast om de ontwikkeling van kleinschalige, geïntegreerde energie-initiatieven een expliciete bijdrage te laten leveren aan de energie-optimalisatie op gebiedsniveau.

Het programma ‘Energie efficiëntie’ beslaat zowel energiebesparing als lokale productie en gebruik van duurzame energie, in het bijzonder als onderdeel van gebiedsontwikkeling en –herstructurering.

Doel programma energie efficiëntie

Het doel van dit onderzoek is om tot betere juridische kaders te komen om de ontwikkeling van lokale duurzame energievoorzieningen te stimuleren en deze zodoende een zo optimaal mogelijke bijdrage te laten leveren aan de energie-efficiëntie op gebiedsniveau.

Om dit doel te verwezenlijken wordt bij dit onderzoek getracht te achterhalen hoe de relevante regelgeving (in het bijzonder regelgeving betreffende de leefomgeving en energie) kan worden toegepast of aangepast om de ontwikkeling van kleinschalige, geïntegreerde energie-initiatieven een expliciete bijdrage te laten leveren aan de energie-optimalisatie op gebiedsniveau.

Verwachte resultaten

Oplossingen voor optimale regulering van ‘DSESs’ en LDE’s, ter verdere stimulering daarvan.

Achtergrond

Vanwege steeds strengere energie-efficiëntie-eisen die in Europese en nationale wetgeving, Europees en nationaal (stedelijk) beleid en vanuit de maatschappij aan de gebouwde omgeving zijn gesteld, zal het in toenemende mate nodig zijn om gebruik te maken van lokale energievoorzieningen. Met name de integratie (technisch en economisch) van

  • brandstof (gas)
  • warmte/koude
  • elektriciteit

maakt efficiënte systemen mogelijk.

Ingeval lokale energievoorzieningen een vast onderdeel worden van gebiedsontwikkeling, wat nu nog niet het geval is, wordt een belangrijke verdere impuls aan realisatie van energie-efficiëntie gegeven.

Integrale benadering van de gebiedsoplossing

Een integrale benadering van gebiedsoplossing (model 3.0), waarbij de diverse partijen samenwerken en de lokale overheden een belangrijke faciliterende rol vervullen, is een nieuwe ontwikkeling, waarmee nog beperkt ervaring is opgedaan.

  • Regulering van de leefomgeving blijkt een cruciale factor voor de mate waarin energie-efficiëntie op gebiedsniveau gestalte kan krijgen.
  • Naast wetgeving voor de leefomgeving, is ook energiewetgeving voor gebiedsontwikkeling relevant.
  • Tegelijk is er sprake van vele initiatieven en projecten voor lokale duurzame energievoorzieningen.
  • De één is meer succesvol dan de ander. In de praktijk ervaren belemmeringen en onzekerheden blijken naast financiële barrières en een ‘gebrekkige organisatiegraad’ vaak ook juridisch van aard.

Dit deel van het onderzoek heeft betrekking op de betekenis van regulering van de leefomgeving voor de ontwikkeling van lokale energievoorzieningen, wat betreft zowel inhoudelijke normering als de betrokken (overheids)besluitvormingsprocedures; alsmede op hoe wetgeving voor de leefomgeving en energiewetgeving op elkaar inwerken.

Publicaties

Onderzoek naar gas- en warmtenetten (2016)

Contact

Centrum voor Energievraagstukken – UvA
Contactpersoon: Ir. Frits Otte, secretaris
E-mail f.j.otte@uva.nl

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *