Industrie wil CO2-opslag

Nationale Energieverkenning 2015

Nationale energieverkenning 2015
De R&D-investeringen in Nederland lopen achter op die van andere landen. Het zou helpen als er meer geïnvesteerd wordt in bio-energie en de afvang en opslag van CO2, volgens ECN.

De Nationale Energieverkenning 2015, opgesteld door ECN, PBL en CBS brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Energieverkenning aandachtspunten

De Nederlandse energievoorziening bevindt zich op een kantelpunt.

 • Het aandeel hernieuwbare energie groeit tot 2023
 • Ook de energiebesparing neemt tot 2020 toe
 • Het energieverbruik blijft dalen maar het tempo van die daling neemt af
 • Na 2020 vertraagt ook de daling in de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen
 • Een nog te formuleren langetermijn perspectief op het klimaat- en energiebeleid kan richting geven aan vervolgstappen om te komen tot een schoon en betrouwbaar energiesysteem

Effecten Energieakkoord

De effecten van het Energieakkoord 2013 worden duidelijk in deze energieverkenning.

 • Het streven om 100 petajoule energie in 2020 extra te besparen blijft nog steeds buiten bereik
 • Wel zal het Europese besparingsdoel voor Nederland –  482 petajoule voor de periode 2014 tot 2020 – gehaald worden
 • Het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix stijgt:
  • In 2014 was dit aandeel 5,6%
  • In 2020 komt dit aandeel uit op 12,4%
  • Echter, met de huidige Europese rekenmethode komt dit aandeel in 2020 lager uit op 11,9%.
  • In beide gevallen wordt het Europese doel voor Nederland van 14% groene energie in 2020 niet gehaald
  • Het doel uit het Energieakkoord – 16% in 2023 – komt wel in zicht.

Werkgelegenheid energie stijgt

De aan energie gerelateerde werkgelegenheid zal naar verwachting groeien van 153.000 voltijdbanen in 2013 tot 170.000 voltijdbanen in 2020.

Als gevolg van het Energieakkoord zal de netto werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing over de periode 2014 tot 2020 met ongeveer 80.000 arbeidsjaren toenemen, waar de ambitie 90.000 arbeidsjaren is.

Energieverbruik daalt

Volgens de energieverkenning daalt het Nederlandse energieverbruik daalt al sinds 2004. Ook in de toekomst blijft dat het geval, zij het in geringere mate:

 • de daling treedt dan vooral op in gebouwen
 • minder bij het verkeer, in de industrie en in de glastuinbouw

Bij de elektriciteitsproductie stijgt het aandeel groene energie sterk:

 • van 10% van het verbruik in 2014
 • naar ruim 33% in 2020

Het aandeel groene energie in de warmtevoorziening stijgt minder sterk:

 • Het gebruik van aardgas in de warmtevoorziening (van de gebouwde omgeving, industrie en  glastuinbouw)  neemt van 80% in 2013 af naar circa 70% in 2030

Emissies en luchtverontreiniging 

De uitstoot van alle broeikasgassen in Nederland was in 2013 met 11% gedaald ten opzichte van 1990. De emissies zullen in 2020 gedaald zijn tot 18 á 19% onder het niveau van 1990.

 • Tussen 2020 en 2030 daalt de uitstoot langzamer tot  circa 21% onder de uitstoot van 1990
  • Deze vertraging hangt onder meer samen met de geraamde toename van de fossiele elektriciteitsproductie in Nederland na 2022 door een dalende import en een stijgende export
 • Nederland zal in 2020 ruimschoots voldoen aan zijn Europese doel voor de reductie van broeikasgassen uit activiteiten die buiten het Europese emissiehandelssysteem vallen
 • Zeer waarschijnlijk worden ook de emissiedoelen voor luchtverontreinigende stoffen voor 2020 gehaald. Na 2020 neemt de uitstoot van stikstofoxiden nog wel verder af, maar daalt die van andere stoffen niet veel meer.

Energieprijzen stijgen

Door stijgende tarieven van gas en elektriciteit, zal de energierekening van huishoudens stijgen.

De Energieverkenning verwacht een stijging van 150 euro, vergelijkbaar met 2010.

R&D-investeringen overheid

De R&D-investeringen in Nederland lopen achter op die van andere landen. Het zou helpen als er meer geïnvesteerd wordt in bio-energie en de afvang en opslag van CO2, volgens ECN.

Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa, zijn private investeringen in startende energiegerelateerde ondernemingen sinds 2010 sterk gedaald.

Langetermijndoelen voor energie en klimaat

Vanaf 2030 gaat Nederland geen gas meer exporteren. Alleen nog importeren en distribueren naar de omringende landen.

 • De toenemende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland onderstreept het belang van energiebeleid gericht op de termijn na 202
 • In buurlanden helpen langetermijndoelen nu al bij het structureren van het nationale beleid voor de energietransitie, het stellen van prioriteiten en in de onderlinge samenwerking met buurlanden

Link naar het volledige rapport

Tevens zijn de resultaten te raadplegen op de MONIT-website. Daar kun je zelf grafieken en tabellen maken van veel resultaten uit deze Nationale Energieverkenning, gekoppeld aan historische gegevens.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *