Roadmap voor PV-systemen in Nederland

Roadmap voor PV-systemen in Nederland

Roadmap voor PV-systemen in Nederland
De ambitieuze doelstellingen van 50 Gigawatt peak in 2030, zijn alleen haalbaar als technologieën doorontwikkeld worden en optimaal worden geïntegreerd in de leefomgeving.

De Roadmap voor PV-systemen en toepassingen in Nederland vormt een uitwerking van de NWA op het onderwerp zonenergie. Daarbij schetst de roadmap ook het perspectief voor de Kennis- en Innovatie agenda voor de langere termijn.

Een van de onderzoekers die er aan meewerkte was Wilfried van Sark, zonne-energieonderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Zonenergie wordt groot

Elektriciteit uit zonenergie (PV) speelt een belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie. Naar verwachting kan zonnestroom in 2050 25% tot 30% van de energievraag in Nederland leveren.

Deskundigen verwachten dat Nederland in 2030 de geïnstalleerde capaciteit van 50 GWp (Gigawatt peak, de opbrengst in elektrisch vermogen van zonnecellen onder standaard omstandigheden) bereikt.

Om de route naar dit doel te begeleiden, moeten we weten waar de PV-capaciteit moet worden ontwikkeld en welke innovaties nodig zijn om dit op een technisch en economisch haalbare manier te realiseren.

Roadmap doelen

Doelen van de zonne-energie roadmap NL:

 • Het in kaart brengen van de verschillende zonnestroom (PV)-toepassingen in Nederland en de potentiëlen per toepassing
 • Visie op de innovatierichting, die nodig is voor realisatie van de genoemde potentiëlen
 • Monitoring van voortgang van het innovatieprogramma
 • Sturing en focus voor de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in Nederland (zowel m.b.t.
  technologie als m.b.t. systemen en toepassingen)
 • Eventuele bijstelling van het innovatiebeleid en/of de innovatie-instrumenten vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De zonenergie roadmap NL draagt bij aan het realiseren van de doelen en ambities van Nederland en de Nederlandse zonenergie sector. Deze tabel vat de meest recente status (2016) van deze doelen en ambities samen. Op basis van o.a. deze nieuwe Roadmap PV Systemen en Toepassingen, wordt onderstaande tabel binnenkort geactualiseerd.

De ambitieuze doelstellingen zijn alleen haalbaar als technologieën doorontwikkeld worden en optimaal worden geïntegreerd in de leefomgeving. Daarom bestaat de zonenergie roadmap NL uit een viertal onderdelen:

 1. Wafer based crystalline silicon PV technologies
 2. Thin films PV technologies (TF PV technologies)
 3. Hybrid tandem PV technologies (combined the first two technology fields)
 4. PV Systemen en Toepassingen

De kernvragen die op het gebied van PV systemen en toepassingen voor ons liggen kunnen samengevat worden als:

 • Hoe kunnen zonenergieparken op land beter functioneel en visueel geïntegreerd worden?
 • Hoe kunnen bouwproducten succesvolle zonenergiebouwproducten worden?
 • Hoe kunnen we PV op een succesvolle manier integreren in onze fysieke infrastructuur?
 • Hoe kunnen we succesvol ons waterareaal benutten voor de opwekking van zonenergie?
 • Hoe kunnen we grote hoeveelheden PV optimaal integreren in ons energiesysteem?

Dit zijn complexe vraagstukken, alle met diverse technische, economische en maatschappelijke aspecten. Met deze roadmap willen we richting geven aan het innovatieprogramma dat de
genoemde vraagstukken adresseert. Daarbij kiezen we qua geografische scope voor een focus op Nederland. Op de gebieden waar we als Nederland de kans hebben voorop te (blijven) lopen, zoals bijvoorbeeld drijvende zonenergiesystemen en Gebouw-geïntegreerde PV (Building Integrated PV = BIPV) ontstaan vanzelfsprekend exportkansen.

Link naar het rapport

Onderzoekspartners

Het onderzoek werd uitgevoerd door het Solar Energy Application Centre (SEAC), Topconsortium voor Kennis en Innovatie TKI Urban Energy en de Universiteit Utrecht in opdracht van RVO

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *