Tag Archives: CO2

 

KlimaatAkkoord 2018 moet CO2 reduceren

Het KlimaatAkkoord 2018 kan volgens minister Wiebes zorgen voor een forse reductie op de CO2. De grootste reducties moeten van de industrie en elektriciteitssector komen.

 
 views 

Klimaatwetenschap wordt verfijnder

Klimaatwetenschap: Het klimaat lijkt als een schuifknop op broeikasgassen te reageren - en die schuifknop kan ook weer omlaag.

 
 views 

Pilotregio conferentie sluit af met 5 aanbevelingen

De pilotregio conferentie sloot af met 'het wordt tijd om te kiezen'. Hoe langer we wachten, hoe groter het risico op knelpunten in de uitvoering

 
 views 

Routekaart voor waterstof

Deze routekaart voor waterstof is een overzicht van initiatieven, plannen en toepassingen die als groeikernen voor waterstof in Nederland kunnen dienen.

 
 views 

Klimaatsatelliet meet haarscherp

Klimaatsatelliet Tropomi meet wereldwijde luchtvervuiling als stikstofdioxide, zwaveldioxide en koolmonoxide in ongekend detail. Wetenschappers enthousiast.

 
 views 

Biobrandstof onder de loep

Biobrandstof inzetten als brandstof voor wegvervoer om Nederland klimaatneutraler te maken is op zijn minst controversieel. NL wil meer, Europa wil minder.

 
 views 

De groene paragraaf in het regeerakkoord

Het regeerakkoord heeft een 'groene' paragraaf. Volgens de media de groenste paragraaf ooit. Wat is er afgesproken en wat kan beter?

 
 views 

Havenbedrijf Rotterdam wil 2 miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzee opslaan

Het Havenbedrijf wil 30 miljoen ton CO2 van de industrie uit de haven Rotterdam, gaan afvangen en in lege olie- en gasvelden onder de Noordzee pompen.

 
 views 

Twente filtert CO2 uit de lucht

Het is de Universiteit Twente gelukt om op een efficiënte en goedkope manier CO2 uit de lucht te halen. De teruggewonnen CO2 is o.a. basis voor power to gas 

 
 views 

Klimaatdoelen worden op 3 punten niet gehaald

3 van 5 klimaatdoelen uit Energieakkoord van 2013 worden niet gehaald. Het 6e doel, 25% minder CO2 in 2020, lijkt ook bijna onhaalbaar te worden.

 
 views 

FrieslandCampina verkleint distributiefootprint

FrieslandCampina gaat de distributie concentreren in Mappel. Dit zorgt voor een jaarlijkse besparing van 1,5 miljoen transportkilometers

 
 views 

Brandstof uit CO2

Brandstof uit CO2? Het lijkt te kunnen. Bijvoorbeeld Bio-ethanol. Onderzoeken hebben positieve resultaten voor fuels en chemie

 
 views 

Zware industrie grootste struikelblok

De zware industrie - zoals Tata Steel - is het grootste struikelblok voor de Energietransitie. Voor staalproductie is ten minste 1.500 graden nodig.

 
 views 

Hoe CO2-neutraal kunnen kolencentrales worden?

De oude kolencentrales zijn gesloten. Kunnen de nieuwere kolencentrales CO-2 neutraler gaan draaien? De stand van zaken rondom CCS en CCS2.

 
 views 

Concreet pakket maatregelen CO2-reductie industrie

Volgens VEMW-voorzitter Gertjan Lankhorst heeft de industrie een concreet plan om de CO2-emissies te reduceren tot 95% in 2050.

 
 views 

Kippenmest als energiebron

CE Delft concludeert dat de productie van elektriciteit, voor het milieu de meest aantrekkelijke manier is om kippenmest te verwerken.

 
 views 

Visie op warmte nodig

Er is een integrale visie op duurzame warmtevoorziening nodig, concludeert DNV GL na een onderzoek op de kansen voor warmtenetten in Nederland.

 
 views 

Industrieakkoord energieprestaties

Minister Kamp heeft een industrieakkoord energiebesparing afgesproken. De Nederlandse industrie gaat 9 petajoule besparen: 5% van het NL energieverbruik.

 
 views 

Driehoek van PV levert 37% meer energie

Met zonnepanelen die in een driehoek op het dak zijn geïnstalleerd, wekt de Energy Academy Europe in Groningen 37 procent meer energie op.

 
 views 

GasTerra: Groengasproductie moet verbeteren

GasTerra wil dat de groengasproductie snel verbetert en dat er voldoende productiecapaciteit wordt ontwikkeld. GasTerra komt met een plan voor 2017.

 
 views 

Warmtetafel terugblik

De Warmtetafel zorgt voor een afwegingskader waarin het grootschalig opzetten van warmtenetten mogelijk wordt die leidt tot een nieuwe warmtewet.

 
 views 

Wat betekent de ratificatie ‘Parijs’ voor gemeenten?

De regering ratificeerde het Klimaatakkoord van Parijs. Dus gaan we voor minimaal 43% CO2 reductie in 2023. Wat betekent dat voor de Nederlandse gemeenten?

 
 views 

Energiekringloop sportcentra sluit

De energiekringloop van sportcentra wordt steeds beter gesloten. Hallen worden volgelegd met PV en restwarmte wordt hergebruikt

 
 views 

ArcelorMittal maakt bio-ethanol van CO2

ArcelorMittal investeert 80 miljoen euro om CO2 om te zetten in bio-ethanol. Als de eerste bioreactor succesvol is, wil de staalfabriek met meerdere bioreactors de uitstoot terugbrengen met 10%.

 
 views 

Berenschot: 7 kansen voor succesvolle energietransitie

Berenschot onderzoek naar kansen energietransitie. Nr. 1: CO2-neutraal goed mogelijk met CO2-afvang maar 80 belemmerende regels en evenzovele hinderpalen

 
 views 

Overzicht CO2 projecten

Wil je weten welke grote CO2 projecten er in Nederland gaande zijn? Dat valt tegen als we de volledige lijst van het ministerie van EZ doorkijken.

 
 views 

Industrie: Groen is poen

Industrie: Groen is poen. Niet alleen vanwege de winst voor het milieu. Er liggen gewoon heel veel kansen en het levert nu al tienduizenden banen op.

 
 views 

EZ Energieagenda naar 2050

EZ Energieagenda naar 2050. Op 7 december kwam het Kabinet de Energieagenda: een schets van de route naar CO2-arme energievoorziening in 2050.

 
 views 

Havenbedrijf Rotterdam verkleint CO2 footprint

Havenbedrijf Rotterdam wil de CO2 footprint fors reduceren. Fossiele brandstoffen uitfaseren en CO2 afvangen. Directeur Castelein doet hiervoor voorstellen.

 
 views 

Shell zoekt dialoog met samenleving

Shell zoekt de dialoog met de samenleving volgens Van Beurden in een interview met het FD. 'Een toekomst zonder olie en gas is voorlopig niet realistisch'

 
 views 

In 2050 100% CO2 neutraal?

100% CO2 neutraal in 2050. De Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur stelt dat een trendbreuk nodig is om in in 2050 80 tot 95% CO2 te reduceren.

 
 views 

Alles over warmtenetten

Steeds meer huizen worden verwarmd door warmtenetten. Het einde van het gastijdperk nadert. Hoe draagt een warmtenet bij aan de klimaatdoelstellingen?

 
 views 

Amsterdam van het gas af

Amsterdam draait de gaskraan dicht. Voor 2050 moeten alle huizen losgekoppeld worden van de gas. Nieuwbouw en huurwoningen worden aardgasvrij.

 
 views 

Industrie verplicht tot Energiebesparing

De industrie ontkomt er niet meer aan als het aan minister Kamp ligt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat hij bedrijven en industrie wil verplichten om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

 
 views 

CO2 overschrijdt grens 400

De CO2 concentratie zit nu boven de 400 deeltjes per miljoen. De wereld heeft een grens overschreden.Gelukkig is er ook goed nieuws. CO2 wordt Ethanol.

 
 views 

Industrie kan all-electric

Industrie kan naar all-electric. Industriële productieprocessen kunnen kleinschaliger worden ingericht en flexibel overstappen op een andere grondstof.

 
 views 

E-efficiëntie in NL 2% per jaar

E-efficiëntie in NL 2% per jaar. Prof. dr. W. Turkenburg concludeert na een nieuwe analyse dat de energiebesparing in Nederland ruim 2% per jaar is.

 
 views 

Industrie bespaart (fors) op CO2

De Industrie bespaart steeds meer op hun CO2- footprint. Isoleren, LED TL's, restwarmte opnieuw inzetten, intelligente monitoring en energieopslag. Het is zo maar een rijtje van meer of minder innovatieve technologieën waarmee de industrie fors bespaart.

 
 views 

Energietrends 2016: Nederlandse energievoorziening in cijfers

Energietrends biedt informatie over energiegebruik door consumenten en bedrijven, geeft inzage in de internationale energiehandel en –productie en biedt inzicht in de ontwikkelingen van de energienetten.

 
 views 

CBS: 2015 steeg CO2-uitstoot 5%

Alle goede voornemens ten spijt: Het CBS onderzocht de Nederlandse CO2-uitstoot en kwam met een teleurstellend maar niet onverwacht bericht. In 2015 hebben we als land +5% emissie extra uitgestoten ten opzichte van 2014!

 
 views 

DREAM: Energy streams in buildings

The DREAM project developed and tested real-time control systems for the energy management of buildings connected in a micro-grid to reduce CO2 without comfort loss and integrated new micro generation techniques based on renewables.

 
 views 

Zweden koploper CO2 reductie

Zweden slaagde erin om een fenomenale bezuiniging te realiseren: 54,5% tussen 1990 en 2014. Dat tonen de nieuwe cijfers van de Schotse regering aan.

 
 views 

ProRail naar CO2 neutraal

ProRail wil in 2020 30% minder energie verbruiken ten opzichte van 2005 en de CO2-afdruk van het spoor nog verder verlagen. Het energieverbruik moet in 2020 bovendien 100% groen zijn.

 
 views 

Industrie wil CO2-opslag

De industrie vroeg vorige week aan het kabinet om ‘onmiddellijk’ aan de slag te gaan met CO2-opslag. Nederland heeft gespecialiseerde industrie en ervaring met ondergrondse opslag van gassen. Nederland kan marktleider worden.

 
 views 

Pilotregio's energiestrategieën van start

5 VNG-pilotregio's werken samen om de energietransitie te versnellen. Samenwerking zorgt ervoor dat gemeenten hun CO2 footprint fors terug dringen.

 
 views 

Warmtepomp wint terrein

400.000 huishoudens vervanging dit jaar hun cv-ketel. Als deze allemaal kiezen voor een warmtepomp, bespaart dat Nederland 640 miljoen m3 gas en 1,15 miljoen ton CO2-uitstoot.

 
 views 

NWA Route Energietransitie

Differ heeft de 'Route Energietransitie' ingediend bij de NWA. De routekaart onderstreept het belang van de integrale aanpak en komt met de tien belangrijkste uitdagingen om de energietransitie vorm te geven.

 
 views 

Industrie kan 80% CO2 reduceren

Zonder afbreuk te doen aan de concurrentiepositie kan de energie-intensieve industrie 80% CO2-emissiereductie realiseren. Dat vraagt wel een aantal beleidsmaatregelen, waaronder een hervorming van het EU Emissions Trading System (ETS)

 
 views 

CCS onderzoek ExxonMobil

CO2-afvang en -opslag (CCS) kan veel effectiever en goedkoper. Dat denken ExxonMobil en FuelCell Energy. De twee partners starten een onderzoeksprogramma voor CCS.

 
 views 

Energiebelasting Differentiëren?

Door de energiebelasting te differentiëren, kan Nederland snel grote stappen nemen om CO2 neutraal te worden, aldus Frans Rooijers, directeur van CE Delft.

 
 views 

InnoEnergy subsidiecall

De KIC InnoEnergy subsidiecall deadline nadert voor bedrijven in de hernieuwbare energie. De voorstellen moeten op uiterlijk 4 april 2016 zijn ingediend.

 
 views 

NUON: Megabatterij met Ammoniak

Helpt ammoniak ons de winter door? Nuon en de TU Delft starten een 5-jarige pilot waarin overtollige groene energie wordt opgeslagen in vloeibare ammoniak

 
 views 

Waterschappen presenteren 220 energieprojecten

De Nederlandse Waterschappen presenteren alle energieprojecten waar de Waterschappen bij betrokken zijn, op een overzichtelijke kaart.

 
 views 

Energiedialoog om CO2 terug te dringen

Minister Kamp stelt een Energiedialoog voor om de transitie naar meer groene energie en minder CO2 te versnellen.

 
 views 

Sanquin hergebruikt rest-koude van WaterNet Amsterdam

Als de EU-subsidie binnen is, gaat het Amsterdamse Waterbedrijf 'Waternet' de koude uit zijn leidingen leveren aan 'bloedbank' Sanquin. Sanquin gebruikt de koude voor haar farmaceutische productieprocessen. Consumenten krijgen warmer water

 
 views 

Kolencentrales dicht

De kolencentrales in Nijmegen, Geertruidenberg en Borssele worden gesloten. De sluiting scheelt jaarlijks 7,7 megaton CO2. Maar dan zou de energie uit kolen, volledig vervangen moeten worden door groene energie.

 
 views 

Industrie Moet Energie Besparen

De Nederlandse procesindustrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. De sector staat voor de uitdaging van een energiebesparing naar 2% per jaar, cumulerend tot meer dan 50% in 2050.

 
 views 

Afspraken Energieakkoord 2013

Dit zijn de belangrijkste afspraken uit het Energieakkoord van 2013. In het Energieakkoord van 2013 is door het bedrijfsleven, de overheid, milieuorganisaties en de SER een akkoord over doelstellingen om Nederland te vergroenen en de economie een impuls te geven.

 
 views 

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties