klimaattafels doelstellingen en uitkomsten

Uitkomsten van de klimaattafels in het Klimaatakkoord

klimaattafels doelstellingen en uitkomsten
5 klimaattafels: doelstellingen en uitkomsten

Maanden zijn de deelnemers aan de klimaattafels bezig geweest om op hun thema de CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95%. Dit zijn de uitkomsten.

1 Elektriciteit

Elektriciteit, dan heb je het over de opwek van hernieuwbare energie en de centrales die in onze elektriciteitsvoorziening voorzien. Omdat de plannen er liggen om alle kolencentrales te sluiten moet er fors ingezet worden op windmolens en zonnepanelen.

De overlegpartners aan deze tafel hebben afgesproken om in 2030 70 tot 80 procent op te wekken met groene energiebronnen. Dat betekend minimaal 84 terawattuur groene stroom per jaar.

 • Wind op zee moet het grootste deel van 49 terawattuur verzorgen
 • Wind op land en zonne-energie moeten 35 terawattuur

De NVDE heeft berekend dat er dan 700 windmolens op zee en 500 windmolens op land moeten bijkomen. Plus 75 miljoen zonnepanelen!

2 Gebouwde Omgeving

Meer isolatie, minder energieverbruik en de energie moet van warmtenetten en elektriciteit komen. Dat is het doel voor woningen en gebouwen.

 • Voor 2021 worden 100.000 woningen van woningcorporaties verduurzaamd door de woningen bijvoorbeeld van het gas af te halen en op warmtenetten aan te sluiten of door collectieve en individuele warmtepompen te installeren.
 • Vanaf 2021 willen de partijen elk jaar 50.000 woningen verduurzamen en dat tempo stijgen naar 200.000 woningen per jaar.

Het akkoord benadrukt dat het per huis verschilt wat de beste aanpak is. Oudere huizen in een dichtbebouwde omgeving hebben meer baat bij aansluiten op een warmtenet, nieuwe huizen kunnen beter helemaal elektrisch worden gemaakt. De beste aanpak wordt op wijkniveau beslist.

Energiebelasting

Door de energiebelasting op gas te verhogen moet verder het gasverbruik minder aantrekkelijk worden. Tegelijk wordt de energiebelasting op elektriciteit verlaagd.

Een gebouwgebonden lening moet particulieren helpen om de energiebesparende maatregelen te kunnen betalen.

3 Industrie

De zeven grootste industriebedrijven stoten samen circa 70% CO2 uit. Maar omdat de hoofdkantoren in het buitenland zitten, is dit tevens het moeilijkste dossier in het klimaatakkoord.

Die zogenoemde systeemproblematiek, waarbij ook nog eens de infrastructuur moet worden uitgebreid, is dé grote uitdaging.

Verwachting: Groot aantal concrete maatregelen om CO₂ te besparen, maar nog geen minimumprijs voor CO₂.

Eén van de hete hangijzers aan de Elektriciteitstafel was de minimumprijs voor CO₂ die het kabinet wil invoeren voor energiebedrijven.

Elektriciteitsbedrijven zijn fel gekant tegen deze maatregel, omdat ze vrezen dat de productie dan verschuift naar het buitenland. Ook zou er een tekort aan gascapaciteit kunnen ontstaan en dat is ongewenst voor het leveren van warmte en voor het achtervangen van wind- en zonne-energie.

De industrie wil CO2 onder de grond opslaan maar milieuorganisaties twijfelen over de veiligheid daarvan. De partijen gaan nu samen de risico’s van CO2-opslag onderzoeken.

Verder is er nog maar weinig concreet over de financiering van de plannen. Er zou tot 2030 maar liefst 15 tot 20 miljard euro extra nodig zijn om de CO2-uitstoot te verlagen.

De industrie vreest voor haar concurrentiepositie, andere partijen willen niet dat de maatschappij de kosten moet dragen en per saldo zullen de kosten toch in producten doorberekend worden en dan betaalt de maatschappij toch de kosten. Het zal nog wel even duren voordat er concrete stappen gezet zullen worden.

4 Landbouw en landgebruik

In de sector landbouw en landgebruik moet een emissiereductie van 3,5 megaton gerealiseerd zijn in 2030 die een investering van 2 tot 4 miljard euro vergt. In de tafels zijn 5 thema’s benoemd:

 1. landbouw
 2. landgebruik
 3. energie
 4. voedsel
 5. innovatie

De uitstoot zal onder meer teruggebracht worden door de hoeveelheid methaan in de varkens- en melkveehouderij te verminderen, een beter gebruik van de bodem waardoor CO₂ beter kan worden vastgehouden landgebruik en kassen die minder (gas) verbruiken. De glastuinbouw moet een forse slag kunnen maken door over te gaan op groene stroom en geothermie. Bovendien kunnen de kassen prima op het warmtenet worden aangesloten waardoor ze een bron voor de omgeving worden.

Wat ook helpt: ontbossing tegengaan en gebieden opnieuw beplanten. Ook wordt gekeken naar andere manieren van mestverwerking om de uitstoot van methaan, een van de sterkste broeikasgassen, te verminderen.

5 Mobiliteit

In het dossier mobiliteit is sprake van e-mobility maar ook het stimuleren van fietsen en lopen. Of wel: Hoe krijgen we de stad, stiller, schoner en vergroten we de bereikbaarheid?

Maarten Steinbuch, hoogleraar autotechniek van de TU Eindhoven, zegt dat de omslag naar elektriciteit sneller komt dan we denken. Ook voor vrachtwagens.

“Elektrisch rijden is de toekomst. Elk jaar neemt de capaciteit van batterijen toe. Je kan steeds meer energie meenemen per kilogram batterij.”

Helaas zijn er geen concrete afspraken gemaakt aan de klimaattafel Mobiliteit. Elektrisch rijden, het openbaar vervoer en fietsen moeten gestimuleerd worden, maar hoe en wie dat gaat betalen, is niet duidelijk.

 • Het plan om alle OV-bussen in 2030 emissievrij te maken, wordt overgenomen in het voorstel
 • Biobrandstof moet worden ingezet als duurzame ‘overgangsbrandstof’ in de binnenvaart en het zware wegverkeer.

Milieuorganisaties vinden dat biobrandstoffen weinig bijdragen aan het klimaat. Mogelijkheden genoeg, maar waarschijnlijk komen de concrete maatregelen pas in het najaar.

Klimaattafels

Aan de klimaattafels namen bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde maatregelen om in 2050 95% CO2 te reduceren.

Meer dan 300 deelnemers uit alle sectoren van de samenleving, verdeeld over vijf onderhandelingstafels en 34 subtafels, hebben vier maanden lang onderhandeld over een breed scala aan maatregelen.

De voortgang en samenhang van de besprekingen is gedurende het proces bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

De sectortafels en het Klimaatberaad hadden elk een onafhankelijke voorzitter:

 • Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom
 • Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof
 • Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen
 • Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik
 • Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel
 • Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels

 

  Morgen gaan we helaas de realiteit meemaken rond de uitkomst van de klimaattafels en het klimaat akkoord zal uitgesteld worden. Het is jammer dat maatregelen ontbreken die nu meteen genomen kunnen worden en direct effect hebben dat gemeten kan worden. De belangrijkste maatregel is BTW op kerosine en het afschaffen van BTW op internationale treinreizen.

  BtW koppelen aan de koolstofvoetprint van een product, hoe vervuilender hoe duurder moet het nieuwe devies worden. Een direct verbod op diesel personen auto’s, over 2,5 jaar een verbod op auto’s met alleen een verbrandingsmotor.

  We moeten af van de wegwerp maatschappij er moet een richtlijn komen voor producenten dat hun producten van goede kwaliteit zijn en makkelijk te repareren. Het opheffen van importheffingen op Chinese zonnepanelen. Dit kan allemaal nu, daarnaast kan ingezet worden op maatregelen over de lange termijn als de opslag van CO2 in de grond.

  De ontwikkeling van grote windmolenparken op zee en andere grote projecten die morgen besproken worden. Veranderen van gedrag gaat het beste via de portemonnee, mits je een alternatief biedt. het is een illusie dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beleid kunnen bedenken want het is de overheid die het raamwerk moet leveren in de vorm van wetgeving en visie.

  Wat doen we met de toename van kunstgras op de sportvelden. Dit zou uit milieu/klimaat overwegingen zwaar ontmoedigt dan wel belast worden zo niet verboden worden.

  Het klimaatprobleem wordt ten onrechte teruggebracht tot een broeikas probleem door verstoring van de CO₂-cyclus.
  Nadeel van elektriciteitsproductie is de noodzaak van direct gebruik. Duurzame energie wordt met een ander ritme opgewekt dan het ritme van de vraag. Elektriciteit moet dus worden opgeslagen.
  Vrijwel alle machines voor het opwekken van beweging zijn warmtemachines. Uit de thermodynamica weten we, dat de opbrengst geen 100% is. Alle warmtemachines dragen bij aan de opwarming van de aarde.
  Het vervangen van warmtebronnen met CO₂-uitstoot door warmtebronnen zonder CO₂-uitstoot is een zinloze bezigheid. Kernenergie en waterstofmotoren moeten buiten beeld gehouden worden. Biobrandstof is helemaal een giller.

  Als de politiek het klimaat, het milieu, de natuur en de maatschappij echt serieus neemt moet het Klimaatakkoord anders ingericht worden.
  De noodzakelijke maatregelen hebben dan als doel:
  – CO2 uitstoot reduceren.
  – De natuur, milieu en maatschappij beschermen tegen gevolgen van de energietransitie

  – De CO2 reductie is te bereiken d.m.v. beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen. D.w.z. al het energiegebruik en energieopwekking zoveel mogelijk elektrisch. Het ontwikkelen van waterstof, als vervanger van fossiele brandstof.
  – De natuur, milieu en maatschappij is te beschermen door geen grote infrastructurele veranderingen aan te brengen en het veroorzaken van nog niet vermijdbare CO2 te beperken..

  Energiegebruik;
  – Industrie, land- en tuinbouw, veeteelt en vervoer worden zoveel mogelijk elektrisch. 
  Gebruik van elektrische energie en waar mogelijk waterstof voor het maken van producten en elektrisch rijden van al het wegverkeer i.p.v. fossiele brandstoffen. (Dit vergroot wel de elektrische energiebehoefte).
  – Het verwarmen van huizen en gebouwen combineren met restwarmte van de industrie of vervangen door warmtepompen of elektriciteit.
  Woonwijken die dichtbij industriegebieden liggen kunnen gebruik maken van de restwarmte die in de industrie over is. De verwarming van huizen en gebouwen kunnen vervangen worden door warmtepompen, elektrische ketels en wijkverwarmingen. De elektriciteitsbehoefte neemt hierdoor wel toe. Een kosteneffectieve warmte-isolering van huizen en gebouwen levert een geringere stijging van de elektrische energiebehoefte.
  Het gebruik van waterstof als vervanger van aardgas moet verder onderzocht worden.

  Energieopwekking;
  – Elektrische energie wordt opgewekt door veilige groene kernenergiecentrales.
  Door thorium i.p.v. uranium als brandstof te gebruiken wordt de energie effectiever opgewekt, kan er geen meltdown ontstaan (veilig) en is er een minimale hoeveelheid radioactiefafval dat met een goede opslag beheersbaar is (groen). Thorium kan niet gebruikt worden voor militaire doelstellingen en levert dan ook een bijdrage aan die veiligheid.
  Door meerdere centrales over het land te verdelen kan aan de stijgende elektrische energiebehoefte voldaan worden en hoeft het energienetwerk minimaal aangepast en of verzwaard te worden. Zo mogelijk kunnen bestaande fossiele centrales omgebouwd worden.
  – Ontwikkeling van waterstof.
  Het ontwikkelen van waterstof als vervanger van fossiele brandstof moet voortvarend uitgevoerd te worden. Het verbranden van waterstof levert alleen water als uitstoot op.
  Hiermee kan wellicht een nieuwe brandstof voor het wegverkeer en de verwarming van huizen en gebouwen plaatsvinden.
  – Op huizen en gebouwen zonnepanelen, en op industrieterreinen windmolens plaatsen. 
  Als het financieel aantrekkelijk is zijn bedrijven en particulieren snel bereid te investeren. De gebruikers hebben direct voordeel van een lagere energierekening. Het opwekken van decentrale elektriciteit vormt een goede balans met de productie van elektriciteit door de kerncentrales in de decentrale netwerken.

  Bescherming natuur milieu en maatschappij.
  – Géén grote windmolenparken en zonneweides. 
  Deze tasten de natuur en het milieu aan en roepen grote maatschappelijke en ruimtelijkeordenings problemen op. Zowel de flora als de fauna worden negatief beïnvloed.
  Het ruimtebeslag van deze parken en weides is het honderdvoudige per Kilowatt dan een elektriciteitscentrale. De leefomgeving van de mens staat daardoor extra onnodig onder druk.
  De investeringen van windmolenparken en zonneweides zijn beter besteed aan de ontwikkeling van de kerncentrales. Daarnaast vereisen de windstiltes, zonloze uren en de jaargetijden nog steeds elektriciteitscentrales.
  – Beperking of verbod van het luchtverkeer op de korte afstanden.
  Door het verder ontwikkelen van het Europese hogesnelheids- spoorwegnet worden alle Europese hoofdsteden, industriekernen en toeristengebieden met elkaar verbonden. Binnen Europa is dan nog minimaal vliegverkeer nodig dat d.m.v beprijzing onaantrekkelijk wordt t.o.v elektrisch wegvervoer. (Om elektrisch te vliegen is er op korte termijn nog geen realistische oplossing).

  Met deze maatregelen wordt het klimaat, het milieu, de natuur en de maatschappij het meest gediend en komt er een eind aan het oeverloos gediscussieer, verspilling van veel geld en kan aan de klimaatdoelstellingen voldaan worden.
  Het vraagt wel om een doortastend politiek bestuur dat bereid is het stuur om te gooien en de nodige beslissingen snel te nemen en voortvarend met de industrie samen te werken zodat er geen tijd en geld verloren gaat, want het is zo 2050. Dit geldt voor alle Europese landen. 

  Woonwijk zonder gas.
  maak van elke woonwijk een Energiewijk
  met Zonnepanelen.
  elke woning 20 panelen, 6000 kWh, per 1000 woningen
  6 miljoen kWh. een kWh 20 cent, opbrengst in de wijk 1.2 miljoen per jaar.
  productiegarantie 30 jaar, opbrengst 36 miljoen euro.
  met Zelfstroom contract GRATIS installatie.. inductiekoken keuken zonder gas.
  Warmtepomp verwarming 9800 subsidie 2800, netto 7000 euro.
  aansluiten op bestaande CV, installatie een dag.
  isolatie kan blijven als met de gasketel.
  contract met Eneco, Greenchoice, van de Bron.
  wijk zonder gas voor 7500 euro per woning.
  terugverdientijd 5 jaar.
  over 5 jaar rijden we elektrisch op groene stroom van Zonnepanelen.
  geproduceerd in de wijk. met Laadpalen in de woonwijk.
  een EV rijdt 6 km per kWh. 20 panelen 6000 kWh, 36.000 km.
  opbrengst inkomen voor de bewoners van de woonwijk.
  Elke Woonwijk een Energiewijk.
  geen gas geen energierekening.
  warmtenet is duur alleen voor warmte.
  produceert geen elektriciteit
  Elektriciteit produceert ook warmte, 1 kWh 4 kw Warmte.
  400 procent rendement.
  Warmtenet is van gasnet monopolie naar warmtenet monopolie.
  met subsidie en hoge energierekening.
  1 Zonnepanelen
  2 Inductiekoken
  3 Warmtepomp
  4 Gaseraf
  5 Klaar.
  Ik ben een Groninger zonder gas sinds 2012.
  geen gas geen energierekening.
  was 250 per maand, 3000 per jaar
  opbrengst sinds 2012 18.000 euro
  en
  Ik verhuur een woning zonder gas
  zonder energierekening.
  kan iedereen, kan overal.

  Beetje optimistisch gerekend helaas. Met 20 panelen van 300 Wattpiek haal je in i Nederland geen 6000kWh per jaar, Eerder rond de 5100.

  Een beetje huishouden van 4 personen doet al 4000 kWh per jaar, als ze koken en verwarmen op gas en rijden op benzine.
  Wil je electrisch gaan rijden, dan ben je voor 12.000 km per jaar ook al 2000 kWh kwijt.
  Ga je van gas naar inductie koken, dan bespaar je 37 kuub gas en ben je nog eens 175 kWh aan stroom kwijt (in geld op dit moment dus 22 euro op gas inruilen voor 35 electra)
  Ga je dan ook nog aan de warmtepomp (uit de lucht) dan heb je daar voor een ruime eensgezinswoning nog eens 9400 kWh per jaar voor nodig.

  Totaal dus 15575 kWh nodig om totaal electrisch te worden.
  Daarvoor heb je dus 60 zonnepanelen nodig. Veel mensen hebben niet zo’n dak, dat plaats biedt aanen er zoveel panelen.
  En veel mensen beseffen ook niet dat je met 18000 Wattpiek op een zonnige dag 82 ampere stroom terug het net in staat te duwen.
  Dan moet je dus een zwaardere aansluiting nemen bij de netbeheerder, die geen 200 per jaar kost, maar een dikke 1000.

  En die kilowatturen worden vooral in de zomer maanden geproduceerd, als je ze niet nodig hebt voor je warmtepomp.
  In de winter, als je huis koud wordt, moet die 9400 kWh opgehoest worden, dat gebeurt niet door je eigen panelen.

  Dat was tot nu toe niet zo’n probleem, we mogen lekker salderen. Zomers stroom het net in gooien en in de winter er weer uit halen.
  Maar dankzij het “groenste” kabinet ooit, gaat daar een dikke streep doorheen.

  Er komt een terugleversubsidie voor in de plaats.
  Dat betekent dus in de zomer lekker je stroom terugleveren, en er een paar cent subsidie voor krijgen, en dan in de winter de volle mep betalen van 20 cent/kWh. Waarvan 14 cent belastingen!
  Enige voordeeltje, als je zoveel stroom gebruikt, wordt het boven de 10.000 kWh wat goedkoper. De grote vervuilers pakken we tenslotte liever niet aan in nederland.

  Betaal je straks dus lekker 3115 euro per jaar voor je “gratis” stroom,naast de aanschaf van 60 zonnepanelen en omvormer, en dan mag je de staat op je knietjes danken dat je er 600 euro aan subsidie voor terug vangt. En alles wat in nederland geld kost door subsidies en belastingkortingen, verdwijnt binnen een paar jaar van de menukaart.
  Vraag maar een mensen met hybride auto’s.

  Van het gas af proberen ze leuk te laten klinken, maar het echte verhaal wordt niet verteld op dit moment.

  Ik heb het gelezen. Er staan geen maatregelen in. Die hebben ze natuurlijk wel maar deze worden wijselijk achter gehouden. Kijk naar Frankrijk. De kleine man wordt gepakt. En dat de grote industrieen niet kunnen doen omdat hun hoofdkantoor elders staat??. Ongeloofwaardig.
  Verder mis ik het vliegverkeer. Dat wordt niet aangepakt. Onbegrijpelijk. Kunt u dit uitleggen.???

  half goed , het internationale scheepvaartverkeer wordt ook volledig ontzien, mag net als het vliegverkeer gewoon accijnsvrij groeien.

  Ik heb het gelezen. Er staan geen maatregelen in. Die hebben ze natuurlijk wel maar deze worden wijselijk achter gehouden. Kijk naar Frankrijk. De kleine man wordt gepakt. En dat de grote industrieen niets kunnen doen omdat hun hoofdkantoor elders staat??. Ongeloofwaardig.
  Verder mis ik het vliegverkeer. Dat wordt niet aangepakt. Onbegrijpelijk. Kunt u dit uitleggen.???

  En dan hebben we van alles en nog wat geprutst en hebben we heel veel geld weggegooid, geen CO2 uitstoot meer en blijkt alles gewoon door te gaan omdat dan blijkt dat de mens wel denkt het klimaat te kunnen beïnvloeden maar dat toch niet zo is. Maken jullie je maar druk, ik betaal me een slag in de rondte en het maakt geen fluit uit.

  Het klimaatdebat is in een nieuwe fase beland. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat we aan de slag moeten met de energie-transitie. Inderdaad zullen de burgers het moeten betalen. In de winkel, bij de energierekening of als belasting. Maar voor de effectiviteit van het beleid maakt het veel uit hoe je de kosten in rekening brengt. Linksom of rechtsom is een wereld van verschil.
  Als je een CO2 energieheffing oplegt aan de sociale huurder, zal er niet veel gebeuren: die mag niet eens gaan isoleren of zonnepanelen leggen. De industrieel echter, die beslist welke energiebron er gebruikt gaat worden voor de productie van goederen, heeft wel mogelijkheden. Financiële prikkels moeten toegediend worden aan mensen die er iets aan kunnen doen.
  De grote industrie stoot 35 miljard kg-eq CO2 per jaar uit (CBS). Met een verhoogde heffing van E40,– per ton is nu dus 1,4 miljard euro per jaar op te halen. Er zijn 2,5 miljoen sociale huurwoningen waarvan de verduurzaming pakweg E30.000 per woning kost. Er is dus 75 miljard nodig. Gelukkig verdien je de investering terug, dus de rente betalen is voldoende.
  Een logisch voorstelis dus: Leg de verhoogde CO2 heffing op, en geef de opbrengst aan woningbouwcorporaties. De minimaal redelijke huur wordt gecorrigeerd voor de stookkosten. Dus fossiel gestookte, slecht geïsoleerde, huizen brengen nauwelijks huur op. Goed geïsoleerd 0-op-de-meter woningen zijn dan financieel aantrekkelijker. Voor huurder en verhuurder.
  Grijs betaalt groen, het chagrijn verminderd en wellicht versnelt de transitie ook nog eens.

Leave a Reply to Hylke ten Cate Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties